Sisseastujale

Vastuvõtu põhimõtted

 

Sisekaitseakadeemia vastuvõttu reguleerib nõukogu kinnitatud vastuvõtmise kord.

Vastuvõtu protsessis töödeldakse isikuandmeid vastavalt Sisekaitseakadeemia isikuandmete töötlemise põhimõtetele.

 

Dokumentide esitamine

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid tuleb esitada digitaalselt sisseastumise infosüsteemis (SAIS). Kandideerida on võimalik kuni kolmele õppekavale, kusjuures kõigile soovitud õppekavadele on vaja esitada kandideerimisavaldus eraldi. Kodulehel on iga õppekava juures toodud, millised dokumendid tuleb SAISi avalduse juurde lisaks üles laadida. Selleks on SAISi loodud kindlad dokumentide üleslaadimise kohad.

 

Avalduse esitamise probleemide korral soovitame tutvuda SAISi lehel toodud juhenditega. Palume tähele panna, kui SAIS on avalduste esitamist ajaliselt piiranud. Tavaliselt piiratakse SAISi sisselogimist suure koormuse tõttu. Kui avaldust ei õnnestu siiski SAISis esitada, pöördu akadeemia vastuvõtukontakti poole.

 

Sisekaitseakadeemia kutse- ja rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimiseks on vajalik vähemalt keskharidus. Magistriõppesse saab kandideerida bakalaureuse kraadi või rakenduskõrgharidusega. Sisseastumiseks ei pea olema keskharidus omandatud Eestis, sellegipoolest palume kontrollida lõputunnistuse vastavust Eesti keskhariduse nõuetele ENIC/NARIC Keskusest. SAISi lisa avalduse juurde vastav kinnituskiri.

 

SAISi eripärade tõttu ei jookse registritest avaldusele automaatselt järgmised andmed:

 • enne 2004. aastat keskhariduse omandatute hinded;
 • kutsekeskhariduse lõpetanud kandidaatide õppetöö tulemused.

Palume neil kandidaatidel lisada SAISi avalduse juurde failina hinneteleht koos lõputunnistusega.

 

Kandideerimise etapid

Vastuvõtu ajakava

 

Vastuvõttu korraldatakse kahes etapis: üks etapp toimub mais, teine juulis. Etappide eesmärk on pakkuda kandidaatidele paindlikkust ning hajutada hindamiskomisjonide töökoormust. Mõlemas etapis saab osaleda keele- ja kehalistel katsetel ühe korra ning kehtima jääb viimane sooritus. Sisseastumisvestlusel saab kogu vastuvõtul osaleda vaid ühel korral. See kummas etapis sa osaleda soovid, märgi SAISi avaldusel katsetele registreerudes. II etapis saab kandideerida kõikidele õppekavadele.

I etapis toimub vastuvõtt ainult järgmistele õppekavadele:

 • politseiametnik (kutseõpe),
 • vanglaametnik (kutseõpe)
 • politseiteenistus (kõrgaharidusõpe)
 • korrektsioon (kõrgharidusõpe)
 • maksundus ja toll (kõrgharidusõpe)

 

Avalikku konkurssi hakkab mõjutama see, kui edukad olid vastuvõtu I etapi kandidaadid, sest:

 • akadeemia tagab õppekoha kandidaadile, kes sooritab I etapis kõik katsed ja ületab vajaliku lävendi;
 • kandidaat jääb kandideerima ka juhul, kui ta sooritab I etapis kõik katsed positiivselt, kuid ei ületa õppekohta tagavat lävendit, ehk tema sooritust arvestatakse II etapi pingereas.

 

Kandideerimine I etapis

I etapis kandideerides tuleb silmas pidada, millistel õppekavadel vastuvõtt toimub ning mis dokumente on võimalik esitada. Üks vastuvõtutingimus on omandatud keskharidus. I etapis saab kandideerida ka juhul, kui keskharidus omandatakse 2024. aasta suvel, kuid kandidaat peab hiljemalt avalduste esitamise tähtajaks (so 01.07.2024) esitama keskharidust tõendava dokumendi. Seniks kandideeritakse tingimuslikult. Maksunduse ja tolli õppekavale saab I etapis kandideerida vaid see kandidaat, kes on keskhariduse omandanud enne 2024. aastat.

 

I etapis tagab õppekoha vähemalt järgmine konkursipunktide summa:

 • politseiametniku õppekaval 45 punkti,
 • politseiteenistuse ning maksunduse ja tolli õppekavadel 48 punkti,
 • vanglaametniku ja korrektsiooni õppekavadel 36 punkti.

 

Vastuvõtu kontakt

513 8295

vastuvott [at] sisekaitse.ee

Hoia Sisekaitseakadeemial pilk peal Facebookis või Instagramis