Projektid

Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi logo
Projekt "Haridusinvesteering siseturvalisuse valdkonda“

Projekti "Haridusinvesteering siseturvalisuse valdkonda“ eesmärk on kaasajastada siseturvalisuse hariduse pakkumise tingimusi Sisekaitseakadeemias, valdkonna ainsas rakenduskõrgkoolis. Projekt jaguneb kaheks: õppehoone ja sisutegevused.

Projekti elluviimise kõige olulisem tulemus on kaasaegne, spetsiaalselt akadeemia õppetöö eripära ja siseturvalisuse valdkonna arengueesmärke arvestav õpi- ja töökeskkond. Viimane on hädavajalik õppekorralduse ja -kvaliteedi edendamiseks ja ühiskonna teenimise võimekuse kasvu tagamiseks.

Investeering tõstab kõrgkooli konkurentsivõimet ning toetab nutikat spetsialiseerumist. Samuti kasvab projekti elluviimise tulemusel Sisekaitseakadeemia ressursikasutuse efektiivsus optimaalse ja kaasaegse siseturvalisusvaldkonna õppe- ja teadustöö jaoks loodud spetsiifiliste hoonete kaudu.

Kaasajastatud ja innovaatiline infrastruktuur loob eeldused luua ja toetada võimekust toimetulekul ühiskonna julgeoleku ja turvalisuse kasvavate väljakutsetega, propageerides ühtlasi Eestit kui innovaatilist riiki ka siseturvalisuse valdkonnas.

Projekti tulemuseks on tingimused kaasaegse siseturvalisuse hariduse pakkumiseks:

1) Kaasaegne õppe- ja teadushoone Tallinnas Kase tänava õppekompleksis.

Optimaalse suurustega auditooriumite ja teiste tavakasutusega ruumide kõrval rajatakse Sisekaitseakadeemia õppetöös spetsiifilised ruumid virtuaalsimulatsioonivahendite kasutamiseks, tuleohutus- jm laboratooriumid, spordisaalid, siselasketiir jne. Kavas on Kase tänava kompleksi amortiseerunud hoonete lammutamine ja uue hoone rajamine.

Võimaluste loomine simulatsiooni- ja nutiklasside ning laboratooriumite rajamiseks ning spordisaali ja lasketiiru ehitamine võimaldab edendada kaasaegset siseturvalisuse haridust. Samuti loob arendustegevus eeldused efektiivsemaks hariduskorralduseks, mis võimaldab Kase tänava kompleksis kokku hoida ehitiste netopinda ca 24%. Projekti tulemuseks on Kase tänava kaasaegne erialaspetsiifiline õppe- ja teadushoone kõrgharidusõppe tulemuslikuks läbiviimiseks.

2) Haridusinnovatsiooni keskuse loomine Tallinnas Kase tn õppekompleksis.

Sisutegevustena saab akadeemia integreeritud haridusinnovatsiooni keskuse loomiseks ja toimimiseks vajalikud riist- ja tarkvaralahendused. Arendatakse välja siseturvalisuse valdkonna integreeritud haridusinnovatsiooni keskus, mis koosneb omavahel ühendatud õppe,- matke ja simulatsioonilaboritest ning vastava erialaspetsiifilise tarkvaraga nutiklassist. Treeningruumide rajamisel arvestatakse virtuaal- ja liitreaalsuse vahendite kasutamise võimalustega õppetöös. Samuti rajatakse nii õppe- kui teadustöö seisukohalt ülioluline, nutika spetsialiseerumisega seotud ning piirkonnas ainulaadne laboratoorium - tuleohutuslaboratoorium.

Akadeemia püüdlus on kujuneda oma valdkonna rakendusuuringute kompetentsikeskuseks Eestis. Need arendused võimaldavad ka Eesti siseturvalisuse hariduse sisu tuua 21. sajandisse.

Projekti rahastatakse EL „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes“ tegevuse “Institutsionaalne arendusprogramm teadus-ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (ASTRA) raames.

Projekti kogumaksumus on ca 16,4 miljonit eurot, millest toetus on 13,9 miljonit eurot.

Projekti elluviimise periood on 2015-2019.