Täiendusõppe projektid

Projekt „Elanikkonnakaitse hädaolukordades“

6. ja 8. jaanuaril 2021. a korraldas Sisekaitseakadeemia õpetajatele ohutusõppe täienduskoolituse „Elanikkonnakaitse hädaolukordades“.

Kliimamuutused ja üleilmastumine on muutnud kriisid meie jaoks üha suuremaks reaalsuseks. Uuringud näitavad, et ühiskonna haavatavus kriisi ajal on suurenenud. Kriisideks valmisolekul ei saa jääda lootma vaid kohalikele omavalitsustele ja riigile. Valmisolek algab meist igaühest ja maast madalast!

Praktilistel näidetel baseeruval ja sisutihedal koolituspäeval anti ülevaade võimalikest hädaolukordadest (viirushaigused/epideemiapuhang, äkk- ja terrorirünnakud, tormid ja üleujutused, kemikaalide reostus) ja arutleti, kuidas nendeks olukordadeks valmis olla ning kuidas tekkinud ohu/kriisiolukordades käituda. Seda kõike selleks, et meie lapsed oleksid kriisideks paremini valmis.


E-post sisekaitseope [at] sisekaitse.ee


Koolitust rahastas Euroopa Liidu Sotsiaalfond ning see on õpetajatele, kellel on Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) õpetaja staatus, tasuta. Samuti pakume koolituspäeval tasuta kohvipause ja lõunat. 

 

ESF logo                 SKA logo

 

 

Projekt „Sisekaitseõppe erialakeele laagrite korraldamine“
2019-2021

Projekti eesmärk on kaasa aidata Ida-Virumaa sisekaitseõppega hõlmatud koolide vene emakeelega õpilaste erialase eestikeelse sõnavara paremale omandamisele ning seeläbi sisekaitseõppe tulemuslikkuse parendamisele. Projekti on kaasatud Narva Soldino, Kesklinna, Vanalinna Riigikooli, Jõhvi ja Kohtla-Järve Gümnaasiumite 10. ja 11. klasside õpilased.

Erialakeele laagrite korraldamist rahastas  Euroopa liit ja Euroopa Sotsiaalfond meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse „Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul“ raames.

Projektiks eraldati SA Innove vahendusel 6148 eurot. Projekti kava kohaselt korraldatakse 2 keelelaagrit Väike-Maarja õppekeskuse baasil ja 2 laagrit Paikuse õppekeskuse baasil.  Laagrites osaleb kokku 140 ülaltoodud gümnaasiumite õpilast. Laagrites arendatakse Ida-Viru õpilaste eesti keele, sealhulgas sisekaitseõppeks vajaliku erialakeele oskuse taset läbi praktiliste tegevuste, õpiülesannete lahendamisel gruppides ja ohuhinnanguliste esitluste koostamise, et omandada sõnavara, millega toime tulla erialaloengutes - olla aktiivselt kaasatud, saada aru räägitavast, mõista erialasest terminoloogiast ning kasutada seda asjakohaselt.

Keelelaagrite läbimine loob võimalused üld- ja erialakeele arendamiseks ja praktiseerimiseks, toimetulekuks erialaõppes gümnaasiumis, suurendab venekeelsete õpilaste integreerumist Eesti keele- ja kultuuriruumi.


E-post sisekaitseope [at] sisekaitse.ee

 

ESF logo     SKA logo