Täiendusõppe projektid

 

Projekt „Sisekaitseõppe erialakeele laagrite korraldamine“
2019-2021

Projekti eesmärk on kaasa aidata Ida-Virumaa sisekaitseõppega hõlmatud koolide vene emakeelega õpilaste erialase eestikeelse sõnavara paremale omandamisele ning seeläbi sisekaitseõppe tulemuslikkuse parendamisele. Projekti on kaasatud Narva Soldino, Kesklinna, Vanalinna Riigikooli, Jõhvi ja Kohtla-Järve Gümnaasiumite 10. ja 11. klasside õpilased.

Erialakeele laagrite korraldamist rahastas  Euroopa liit ja Euroopa Sotsiaalfond meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse „Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul“ raames.

Projektiks eraldati SA Innove vahendusel 6148 eurot. Projekti kava kohaselt korraldatakse 2 keelelaagrit Väike-Maarja õppekeskuse baasil ja 2 laagrit Paikuse õppekeskuse baasil.  Laagrites osaleb kokku 140 ülaltoodud gümnaasiumite õpilast. Laagrites arendatakse Ida-Viru õpilaste eesti keele, sealhulgas sisekaitseõppeks vajaliku erialakeele oskuse taset läbi praktiliste tegevuste, õpiülesannete lahendamisel gruppides ja ohuhinnanguliste esitluste koostamise, et omandada sõnavara, millega toime tulla erialaloengutes - olla aktiivselt kaasatud, saada aru räägitavast, mõista erialasest terminoloogiast ning kasutada seda asjakohaselt.

Keelelaagrite läbimine loob võimalused üld- ja erialakeele arendamiseks ja praktiseerimiseks, toimetulekuks erialaõppes gümnaasiumis, suurendab venekeelsete õpilaste integreerumist Eesti keele- ja kultuuriruumi.

 

Projektijuht Ankki Aardemaa
E-post sisekaitseope [at] sisekaitse.ee

 

 

ESF logo     SKA logo