Teadussuunad ja uurimisvaldkonnad

Sisekaitseakadeemia teadustöö lähtub pakutavate erialade ja akadeemia kui tööandja vajadustest ning kolledžite ja sisejulgeoleku instituudi profiilist. Akadeemia kaasab üha enam väliseksperte nii õppe- kui ka teadus- ja arendustegevusse.

Sisekaitseakadeemia teadussuunad:

 • Julgeolekuteadus 
 • Turvalisusteadus

Sisekaitseakadeemia teadustegevused on kaetud nende kahe teadusuunaga. 
Julgeolekuteadus on eraldi tähelepanu nõudev teadussuund. Turvalisusteadus hõlmab laiemat teadusmaastikku ning sellega on kaetud kolledžite, sisejulgeoleku instituudi jt struktuuriüksuste ülejäänud uurimisvaldkonnad.

Sisekaitseakadeemia uurimisvaldkonnad on toodud akadeemiliste üksuste kaupa.

Sisejulgeoleku instituut (SJI):

 • elanikkonnakaitse;
 • hübriidohud ja strateegiline kommunikatsioon;
 • kriisid ja kestlikkus;
 • terrorism ja radikaliseerumine;
 • küberohud ja tehisintellekt;
 • organiseeritud kuritegevuse mõju;
 • kriminaaltulu ja rahapesu;
 • küberruum, digiriik ja massandmed;
 • Balti riikide turvalisus ja julgeolek;
 • Venemaalt lähtuvate ohtude mõju turvalisusele ja julgeolekule;
 • Hiinast lähtuvate ohtude mõju turvalisusele ja julgeolekule;
 • Euroopa integreeritud piirihaldus ja piirijulgeolek;
 • haldusõiguse ja kriminaalõiguse alased uuringud;
 • rändealased uuringud.

Finantskolledž:

 • varimajandus ja selle tegurid;
 • varimajanduse ja maksuaugu hindamise metoodikad;
 • maksukäitumise ja maksukuulekuse mõjutamise võimalused;
 • illegaalsete turgude toimimine.

Vanglateenistuse kolledž:

 • ennetus ja rehabilitatsioon;
 • vangistuse õiguslik regulatsioon ja selle analüüsid;
 • õiguserikkujatega tegelevate inimeste tööalane heaolu.

Politsei- ja piirivalvekolledž:

 • korrakaitseõiguse regulatsioon ja rakendamise praktika (sh ennetustöö) ning vabatahtlike kaasamine;
 • riskianalüüs, kaugseire ja energiatõhusad lahendused piirihalduses;
 • politsei erivahendite ja tulirelvade käsitlemine ning esmareageerijate väljaõpe;
 • õiguslik regulatsioon väärteomenetluses.

Päästekolledž:

 • tuleohutus;
 • elanikkonnakaitse;
 • kriisireguleerimine;
 • päästetööde, olukorrateadlikkuse ja otsustamise õpetamise didaktika.

Kaugseire teadus- ja arenduskeskus (KATAK):

 • kaugseire tehnoloogiate valdkonnaalane arendus ning kasutus;
 • kaugseire vahendite tuvastamine, tõrje, digikriminalistika;
 • kaugseirega seotud sotsiaalsed aspektid ja õigusraamistik.

Keelekeskus:

 • erialase võõrkeele õpetamise didaktika ja metoodika (sh LAK-õpe).