Korrektsioon

Korrektsiooni eriala Sisekaitseakadeemia justiitskolledžis - rakenduskõrgharidus vähemalt keskharidusega noortele, kes huvituvad õigusest, õiglusest ja ühiskonna turvalisusest

Korrektsiooni eriala annab tänapäevased teadmised ja oskused, et töötada keskastme ning kõrgema taseme vanglaametnikuna Eesti vanglasüsteemis. Õiguse, juhtimise, sotsiaalteaduslike ainete ja psühholoogia rakenduslik käsitlemine õpetab lahendama keerukaid erialaseid küsimusi ning praktika suur osakaal õppes annab töötegemise oskuse. 


Korrektsiooni õpingute käigus omandatakse teadmisi vangla töökorralduse, seadusandluse ja kinnipeetavate rehabiliteerimise kohta. Kolm aastat kestvast õppest pea kolmandiku moodustab praktika uutes vanglates, kus üliõpilane omandab praktilise töö kogemuse. 


Kolledži lõpetanu kindlustab endale stabiilse töökoha vanglateenistuses ja asub tööle inspektor-kontaktisikuna. Kontaktisiku töö on missiooniga ja põnev. Vangiga vahetult tegeledes saab temast üks võtmeisik, kes hindab kinnipeetava senise elu ja tegevuse põhjal tema riskid, planeerib karistusaja tegevused ja korraldab koos meeskonnaga nende elluviimise. Meeskonda kuuluvad sotsiaaltöötajad, psühholoogid, juristid ning teised vanglateenistujad. Inspektor-kontaktisiku igapäevaste ülesannete hulka kuulub suuline ja kirjalik suhtlus kinnipeetavatega, nende motiveerimine, suunamine ja nõustamine. Ta annab õigusliku hinnangu, kuidas kinnipeetav vangistusperioodi jooksul kehtestatud reegleid ning norme järgib. Tehtav töö aitab kinnipeetaval oma probleeme teadvustada ja leida lahendusi selleks, et pärast karistusaja lõppu ühiskonda naasta.


Korrektsiooni erialale on võimalik kandideerida kõigil huvilistel, eelnev kokkupuude valdkonnaga pole vajalik. Kõik tööks vajalikud teadmised ja oskused omandatakse justiitskolledžis õppides. Oskus orienteeruda seadustes, lugeda ja kirjutada õiguslikke analüüse ning suhelda keeruliste inimestega tuleb kasuks pea kõigis eluvaldkondades. 


Sisekaitseakadeemia justiitskolledži lõpetanu saab rakenduskõrgharidust kinnitava diplomi. Õppimise ajal on justiitskolledži üliõpilasele ette nähtud riiklik stipendium. Lisaks on võimalik saada ka ametkondlikku stipendiumi, kui õppimise ajal ei töötata, kaalutud keskmine hinne on üle 3,6 ja vähemalt 80% ulatuses osaletakse ettenähtud õppetööl. Kokku on stipendium vähemalt 760 eurot kuus. Korrektsiooni eriala lõpetaja saab soovi korral jätkata õpinguid magistriõppes.


Korrektsiooni erialal toimub vastuvõtt täiskoormusega õppekohtadele. Õppe kestus on 3 aastat, õppeaineid on 180 Euroopa ainepunkti (EAP) mahus. Õpe toimub  päevaõppe vormis ja eesti keeles. Õppekava täitmisel on võimalik arvestada varasemat õpi- ja töökogemust (VÕTA).


Ootame korrektsiooni erialale õppima aktiivseid ja teotahtelisi noori, kes tunnevad huvi õiguse, sotsiaalvaldkonna ja psühholoogia erialade vastu, soovivad töötada meeskonnas ning kaasa aidata ühiskonna paremaks ja turvalisemaks muutmisele. 

Tutvuge lähemalt kandideerimise ja vastuvõtu tingimustega

koos