Kaugseire teadus- ja arenduskeskus

Droon

Kaugseire teadus- ja arenduskeskus (KATAK) on Sisekaitseakadeemia struktuuriüksus. Loodud 2022. aasta kevadel eesmärgiga pakkuda siseturvalisuse valdkonnas ametkondade üleseid rakendusuuringuid ja oskusteavet kaugseiretehnoloogiatega kaasnevate võimaluste tegevusvaldkondadesse integreerimiseks.
Keskus pakub erinevaid kompetentse, sh

 • kaugseire platvormide tundmise ja mehitamata õhusõidukite käitamise kompetentsid;
 • elektroonilise side ja selle häirimise kompetents (droonitõrje kontekstis);
 • küberturvalisuse kompetents;
 • andmehõive- ja andmetöötluskompetents.

Uuringute fookus on suunatud siseturvalisusega seotud teenuste ja protsesside väärindamisele kaugseirelise komponendiga, samuti uute kaugseiret kasutavate teenuste ja protsesside väljatöötamisele.

Koostöö

Peamine koostöö toimub nii Siseministeeriumi haldusalas Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeametiga, kui väljaspool muude siseturvalisuse valdkonna, lennuohutuse, teadus- ja arendustegevuse ning mõõdistamisetega seotud asutuste ja organisatsioonidega. Eraldi koostöökokkulepe on Keskkonnaametiga.

Kõrgkoolidest ja teadusasutustest toimub tihedam koostöö Lennuakadeemia, Kaitseväe Akadeemia ning Tartu Observatooriumiga.

Olulist rolli mängib koostöö uute tehnoloogiate arendamise ja rakendamisega tegelevate ettevõtetega nii Eestis kui välismaal.

Projektid

Lisaks osalemisele erinevatel testimistel, töögruppides ja koolituste läbiviimisele on KATAK osaline mitmetes rakendusuuringu projektides:

 • Liiklusõnnetuse digitõendi loomise uuringu projekt koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga, ilmunud on
  uuringuprojekti esimese etapi lõpparuanne, hetkel (2024. aastal) toimub uuringu teise etapi tulemuste
  põhise metoodika koostamine.
 • Piirisündmuse digitõendi loomise projekt DMDLBVEC Euroopa piirivalveagentuuri Frontex rahastusel
  alates 01. septembrist 2023.
 • Ühisekspermendid Kaitseväe Akadeemia ja Maaülikooliga.
 • MÕS ametkondadeülesed kasutusperspektiivid Siseturvalisuse valdkonnas, ühisuuring Lennuakadeemiaga.
 • Samuti on toimumas erinevad tegevused, millede tulemusel on valminud või valmimas erinevad
  artiklid, mõttepaberid või analüüsid:
 • Drooniterrorismi tehnoloogiad, nende rakendamisviisid ja võimalikud kasutajad.
 • C-UAS väliskogemuse analüüs.
 • Kosmosetehnoloogiate kasutusvõimalused Siseministeeriumi haldusalas.
 • Kaugseiretehnoloogiate kasutamise võimalused ja võimekused siseturvalisuse valdkonnas.
 • Erinevate valitsemisalade kaugseire võimekuste ja toimeloogikate analüüs.
 • eiste riikide kaugseire praktikate siseturvalisuses kasutamisjuhtude analüüs.