Vene keel

Vene keel algtase

Hindamine:    Moodulit hinnatakse mitteeristavalt.

Moodul hinne kujuneb esitluse, vestluste (dialoogide),  testide ja kursusel läbitud teemadel sõnastiku koostamise, teksti jutustamise  alusel.

 

Arvestuse eeldused:

1. üliõpilane on aktiivselt osalenud kontakttundides;

2. üliõpilane on lugenud (ilma tähestiku abita) ja jutustanud teksti  tulemusele "arvestatud";

3. üliõpilane on koostanud sõnastiku loetud tekstidest;

4. üliõpilane on sooritanud tulemusele "arvestatud"  testid;

Nimetatud ülesanded on sooritatud õppetöö viimaseks kontakttunniks jooksvalt  õppetöö jooksul kuid mitte hiljem kui viimaseks kontakttunniks enne arvestust.

Arvestusel üliõpilane demonstreerib järgmist:

1. Esitlus:

Üliõpilane jutustab  iseendast kursusel omandatu piires.

2. Vestlus:

Üliõpilane vastab õppejõu küsimustele. Saab küsimustest aru ja vastab küsimustele.

 

NB! Arvestuse ülesanded ei vaja ettevalmistusaega kohapeal.

      Arvestusel võib üliõpilane vajadusel kasutada  enda koostatud süstematiseeritud materjale.

      Materjale võib kasutada ka vastamise ajal.

      Üliõpilased tulevad arvestusele ise valitud paarilisega ja toetavad vajadusel teineteist.

Vene keel madalam kesktase

Eeldusaine: vene keele oskus tasemel A1                                                         

HINDAMINE: moodulit hinnatakse mitteeristatvalt.

Arvestuse eeldused:

1. üliõpilane on aktiivselt osalenud kontakttundides;

2. üliõpilane on koostanud sõnastiku loetud tekstidest.

3. üliõpilane on sooritanud tulemusele "arvestatud"  testid;

 

Nimetatud ülesanded on sooritatud õppetöö viimaseks kontakttunniks jooksvalt  õppetöö jooksul kuid mitte hiljem kui viimaseks kontakttunniks enne arvestust.

 

Arvestusel üliõpilane demonstreerib järgmist:

  1. Koostab ja esitab koos kaaslasega läbitud teemadest  dialoogid:

Dialoogides  üliõpilane kasutab väljendeid loetud tekstidest ja omandatud grammatilisi struktuure.

Vastab õppejõu(dude) küsimustele.

  1. Vastab õppejõu(dude) küsimustele teemade piires

 

  1. Jutustab kokkuvõtte ühest  eelnevalt õppetöö jooksul ette valmistatud tekstist.

 

Suulise väljendusoskuse arendamine vene keeles

Eeldusaine: vene keel madalam kesktase                                                         

HINDAMINE: moodulit hinnatakse mitteeristatvalt

Hindamisülesanne:   Demonstratsioon- osalemine ühes suhtlussituatsioonis/ rollimängus  kursuse jooksul läbitud teemadel.

Arvestuse eeldused:

1. üliõpilane on aktiivselt osalenud kontakttundides.

Rollimängude teemad:

  1. Дружеская беседа.
  2. В пути. 
  3. В гостинице.
  4. Вы сдаёте квартиру?
Sissejuhatus erialasesse vene keelde 

(toll ja maksundus, politsei ja piirivalve) arvestuse eristuskiri


AINE EESMÄRK:

•    luua võimalused praktilise kõnekeele oskuse kinnistamiseks ning igapäevaseks tööalaseks suhtlemiseks vajaliku keele omandamiseks.


Arvestuse õpiväljundid ja vorm          

       Arvestus on suuline; Aine läbimisel üliõpilane:
•    esitleb ennast, kasutades kursusel omandatud keelendeid (sõnavara, grammatilisi struktuure);                                                                                                                                                    
•    eristab tekstides olulist infot ebaolulisest, edastades seda arusaadavas keeles;
•    rakendab kursusel omandatud keelelist kompetentsi erialaga seotud igapäevastes suhtlussituatsioonides, esitades ja vastates küsimustele kursusel läbitud teemade raames                                                             
Arvestuse eeldused

•    Loengutes osalemine vähemalt 85%; 
•    Moodle’ platvormil kajastatud ülesanded iseseisva töö osana on täidetud 100%;
•    Esinemine suulise esitlusega teemal vene keeles (5-7 minutit) teemal „Lubage esitleda! Olen Sisekaitseakadeemia üliõpilane, minu kui üliõpilase töönädal, minu kui tulevase riigiametniku professionaalsed ja isikulised omadused“.

Hindamiskriteeriumid:

Sõnavara, hääldamine: suulises esitluses kasutatav sõnavara on sõnumi edastamiseks piisav ja asjakohane; kõneleja emakeele mõju hääldamisele ei takista ettekandest arusaamist. Soravus ja sidusus: suuline esitlus on ladus, üheselt mõistetav, üliõpilane kasutab siduvaid sõnu ja väljendeid, kasutab märkmeid, kuid hoidub ettekande teksti maha lugemisest. Grammatika: esinevad mõningad vead, mis ei takista esitlusest arusaamist. Vorm: esitluse üldmulje on korrektne, struktureeritud (pöördumine, teemaarendus, kokkuvõte, küsimustele vastamine); pikkus on 5-7 minutit.
•    Kursuse käigus üliõpilane koostab suulist kokkuvõtet mitmest erialasest tekstist (ca  5-6 erialast teadet või uudist).
Hindamiskriteerium: kokkuvõttes on esitatud oluline informatsioon, kokkuvõte on loogiliselt üles ehitatud, esitatud ladusas keeles, kasutades omandatud sõnavara. Kõnes esineb mõningaid vigu grammatiliste struktuuride kasutamisel, mis ei takista sisu mõistmist.
•    Kursuse käigus iga üliõpilane peab koostama ja arvestusel esitama erialase sõnastiku ja õpimappi.
•    Jooksvad arvestuslikud kirjatööd (kontrolltööd, töölehed) on täidetud 100%.


Arvestuse ülesehitus

•    Piletite arv (1 pilet, 1 ülesanne-kaasus). 
•    Ettevalmistusaeg – 10 min, õppurid tulevad klassi ühe kaupa.
•    Arvestusel õppur saab kasutada enda koostatud sõnastikku ja käsklusi. Arvestuse sooritamise ajal ei tohi õppur ettevalmistatud materjali maha lugeda, vaid toetuda märkmetele ja/või eesti keeles kirjutatud vastuse plaani. 
 

Hindamine

Õpitulemuste mitteeristav hindamine, mille puhul positiivne tulemus on «arvestatud» ning negatiivne tulemus «mittearvestatud».  

     

Erialase vene keele kasutamine

(toll ja maksundus, süüteomenetlus ja piirikontroll) 
arvestuse/eksami eristuskiri

 

1.    Arvestuse/eksami õpiväljundid ja vorm

Eksam (toll ja maksundus) ja arvestus (süüteomenetlus ja piirikontroll) on suuline; õpiväljundid: õppur arendab vestlust vene keeles tööalastes suhtlusolukordades kasutades lihtsaid seostatud lauseid, õppeprotsessis omandatud sõnavara ja keelendeid; selgitab lühidalt oma seisukohti ja otsuseid, selgitab lühidalt menetlustoimingute eesmärke, põhjusi ja sisu.

2.    Arvestuse/eksami eeldused

•    Loengutes osalemine; 
•    Moodle’ platvormil kajastatud ülesanded iseseisva töö osana on täidetud 100%;
•    Quizlet’ platvormil sõnavara on õpitud;
•    Esinemine suulise esitlusega erialasel teemal vene keeles (ca 5-7 minutiline esitlus Power Point formaadis 10-13 slaidi, erialasel teemal), kaasüliõpilaste küsimustele vastamine.

Hindamiskriteeriumid: Sõnavara, hääldamine: suulises esitluses kasutatav sõnavara on sõnumi edastamiseks piisav ja asjakohane; kõneleja emakeele mõju hääldamisele ei takista ettekandest arusaamist. Soravus ja sidusus: suuline esitlus on ladus, üheselt mõistetav, üliõpilane kasutab siduvaid sõnu ja väljendeid, kasutab märkmeid, kuid hoidub ettekande teksti maha lugemisest. Grammatika: esinevad mõningad vead, mis ei takista esitlusest arusaamist. Vorm: esitluse üldmulje on korrektne, struktureeritud (pöördumine, teemaarendus, kokkuvõte, küsimustele vastamine); pikkus on 5-7 minutit.

•    Kursuse käigus üliõpilane koostab ca 80-sõnalisi kokkuvõtteid erinevatest ca 150–200-sõnalistest erialatekstidest (politseiteated, artiklid), vastab õppejõu küsimustele.

Hindamiskriteeriumid: Sisu: kokkuvõttes on esitatud oluline informatsioon, kokkuvõte on loogiliselt üles ehitatud, esitatud ladusas keeles, kasutades omandatud sõnavara. Vorm, grammatika: kokkuvõte on ca 80-sõnaline, kõnes esineb mõningaid vigu grammatiliste struktuuride kasutamisel, mis ei takista sisu mõistmist.

•    Politsei ja piirivalve erialal õppivatel tudengitel videokaasuse esitamine (2-3 osalejat töörühmas). Kaasuse teemadeks on „Avaliku korra rikkumine“ (väljakutse teenindamine, esmane küsitlus, seaduse rikkuja / kannatanu / tunnistaja ülekuulamine). Videofilmi pikkus ca 3-5 min.
•    Kursuse käigus iga üliõpilane peab koostama ja eksamil esitama erialase sõnastiku ja õpimappi.
•    Jooksvad arvestuslikud kirjatööd (töölehed) on täidetud 100%.

3.    Arvestuse/eksami ülesehitus

•    Piletite arv (politsei kõrgharidus 3 piletit – süüteomenetluses 2 ja piirivalve 1)
•    Kui on vaja artikli lugeda ja kokkuvõtet teha (finantsid), siis mitu artiklit, kui politseis lugemine, siis mitu teksti. 
•    Ettevalmistusaeg – 10 min, õppurid tulevad klassi kahe kaupa
•    Arvestusel/eksamil õppur saab kasutada enda koostatud sõnastikku ja käsklusi. Arvestuse/eksami sooritamise ajal ei tohi õppur ettevalmistatud materjali maha lugeda, vaid toetuda märkmetele ja/või eesti keeles kirjutatud vastuse plaani.

4.     Hindamine

Politsei ja piirivalve erialade vene keele moodulitel toimub õpitulemuste mitteeristav hindamine, mille puhul positiivne tulemus on «arvestatud» ning negatiivne tulemus «mittearvestatud».  Maksunduse ja tolli eriala puhul toimub eristav hindamine ю Õppijate õpiväljundite saavutatuse taset eristatakse järgmise skaala alusel:
1) «A» (91-100%) – «suurepärane» – silmapaistev ja eriti laiapõhjaline õpiväljundite saavutamise tase, mida iseloomustab väga head taset ületav teadmiste ja oskuste vaba ning loov kasutamine; 
2) «B» (81-90%) – «väga hea» – väga heal tasemel õpiväljundite saavutamine, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste eesmärgipärane ja loov kasutamine. Spetsiifilisemate ja detailsemate teadmiste ja oskuste osas võivad ilmneda mittesisulised ja mittepõhimõttelised eksimused; 
3) «C» (71-80%) – «hea» – heal tasemel õpiväljundite saavutamine, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste eesmärgipärane kasutamine. Spetsiifilisemate ja detailsemate teadmiste ja oskuste osas avaldub ebakindlus ja ebatäpsus; 
4) «D» (61-70%) – «rahuldav» – piisaval tasemel õpiväljundite saavutamine, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste kasutamine tüüpolukordades, erandlikes olukordades avalduvad puudujäägid ja ebakindlus; 
5) «E» (51-60%) – «kasin» – minimaalselt lubataval tasemel olulisemate õpiväljundite saavutamine, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste kasutamine tüüpolukordades piiratud viisidel, erandlikes olukordades avalduvad märgatavad puudujäägid ning ebakindlus; 
6) «F» (0-50%) – «puudulik» – õppija on omandanud teadmised ja oskused miinimumtasemest madalamal tasemel.