Kutse andmine piirivalvuri valdkonna kutsetele

Alates 21.01.2014 annab Sisekaitseakadeemia välja piirivalveteenistuse valdkonna kutseid. Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu täiendas 04.11 2020 piirivalvuri kutsestandardeid spetsialiseerumise võimalusega.

KUTSESTANDARDID:

Piirivalvur, tase 4

Piirivalvur, tase 5, spetsialiseerumisvõimalus – II astme dokumentide kontroll

Piirivalvur, tase 6, spetsialiseerumisvõimalus - II astme dokumentide kontroll

Piirivalvur, tase 7

 

KUTSETE TAOTLEMISE EELTINGIMUSED

Piirivalvur, tase 4 kutse taotlemise eeltingimusteks on

 1. keskharidus;
 2. piirivalvuri kutseharidus või läbitud piirivalvuri esmaõpe ja omandatud töökogemus piirivalvuri ametikohal töötamisel või varasemalt on antud piirivalveametnik II kutse.

Piirivalvur, tase 5 kutse taotlemise eeltingimusteks on

 1. keskharidus;
 2. läbitud on vanempiirivalvuri ametikohale vastav siseriiklik ja/või Frontex’i koolitus ning omandatud töökogemus vanempiirivalvuri ametikohal  töötamisel või varasemalt on antud piirivalveametnik III kutse.

Spetsialiseerumise korral on eelduseks lisaks kompetentsusnõuetele Frontex´i ALDO koolituse (kõrgema taseme dokumendiekspertide täiendkoolitus) või Sisekaitseakadeemia II astme kontrolli  koolituse läbimine.

Piirivalvur, tase 6 kutse taotlemise eeltingimusteks on

 1. piirivalvealane rakenduskõrgharidus;
 2. muu kõrgharidus, läbitud ametikohale vastav piirivalvealane koolitus ja/või omandatud töökogemus vanempiiriametniku ametikohal töötamisel või varasemalt on antud piirivalveametnik IV kutse.

Spetsialiseerumise korral on eelduseks lisaks kompetentsusnõuetele Frontex´i ALDO koolituse või Sisekaitseakadeemia II astme kontrolli koolituse läbimine.

Piirivalvur, tase 7 kutse taotlemise eeltingimusteks on

 1. Magistrikraad ja magistritöö on kaitstud piirihalduse teemal;
 2. lisaks võidakse arvesse võtta töökogemust juhtivpiiriametniku või piirivalve struktuuriüksuse juhi ametikohal või eelnevalt on antud piirivalveametnik V kutse.

 

Kompetentsuse hindamise meetodid

 • kutse piirivalvur, tase 4 hindamismeetodid on kombineeritud teoreetiline ja praktiline eksam või töötulemuste hindamine dokumentide alusel;
 • kutse piirivalvur, tase 5 (k.a spetsialiseerumine) hindamismeetodid on töötulemuste ja läbitud koolituste hindamine dokumentide alusel;
 • kutse piirivalvur, tase 6 (k.a spetsialiseerumine) hindamismeetodid on teoreetiline eksam või lõputöö või töötulemuste ja läbitud koolituste hindamine dokumentide alusel;
 • kutse piirivalvur, tase 7 hindamismeetodid on dokumentide ja/või töötulemuste hindamine dokumentide alusel.

 

KUTSE TAASTÕENDAMISEKS, SPETSIALISEERUMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID

 • vormikohane avaldus
 • varasemalt antud kutsetunnistuse koopia
 • dokumendid (koopiad), mis tõendavad kutse- ja ametialast enesetäiendust alates varasemalt antud kutse kehtivuse algusaega
 • spetsialiseerumise korral Frontex´i poolt väljastatud ALDO koolituse diplomi koopia või Sisekaitseakadeemia poolt väljastatud tõend või hinneteleht mis tõendab  II astme kontrolliga seotud valikaine läbimist
 • väljavõte teenistuslehelt teenistuskäigu kohta
 • maksekorraldus (või selle koopia) kutse andmisega seotud kulude katteks katmise kohta.

 

Kutse andmise kord, mille lisas on kutse taotlemise avaldus.

Kutsetunnistuse kehtivust saab kontrollida kutsekoja kodulehelt

 

Dokumentide alusel kutsekompetentsuse hindamise voorud (dokumentide esitamise tähtajad) 2020 ja 2021. aastaks on:

18.12.2020

26.02.2021

31.05.2021

31.08.2021

31.11.2021

 

PIIRIVALVE VALDKONNA KUTSEKOMISJON KOOSSEIS

Helen Neider-Veerme, Politsei- ja Piirivalveamet

Eve Kalmus, Politsei- ja Piirivalveamet

Priit Järvpõld, Politsei- ja Piirivalveamet

Ivo Utsar, Põhja prefektuur

Margo Peters, Lääne prefektuur

Piret Teppan, Sisekaitseakadeemia

Viljar Kärk, Siseministeerium

KUTSEKOMPETENTSUST HINDAVA KUTSEEKSAMITE HINDAMISKOMISJONI KOOSSEIS

Helen Neider-Veerme – Politsei- ja Piirivalveamet

Eve Kalmus – Politsei- ja Piirivalveamet

Inge Lindsaar – Politsei- ja Piirivalveamet

Priit Järvpõld – Politsei- ja Piirivalveamet

Rene Hartõkainen – Politsei- ja Piirivalveamet

Tamar Tamm – Lõuna prefektuur

Ivo Utsar – Põhja prefektuur

Indrek Püvi – Ida prefektuur

Piret Teppan – Sisekaitseakadeemia

Aleksander Raketski – Sisekaitseakadeemia

 

Tasumine kutse andmise eest

Saaja: Rahandusministeerium

Kontod

SEB Pank: EE891010220034796011

Swedbank: EE932200221023778606

Luminor Bank: EE701700017001577198

 

Selgitus: kutse andmise tasu

Viitenumber: 2100008036

Summa: taastõendamisel 10,00 EUR

Summa: kutseeksami sooritamisel eksternina 15,00 EUR

 

Lisainfo

Maarja Bachmann

politsei- ja piirivalvekolledži õppekorralduse spetsialist

e-post: maarja.bachmann [at] sisekaitse.ee

telefon: 5345 3808