Praktikaaruande koostamine

 

SISEKAITSEAKADEEMIA PRAKTIKAARUANDE KOOSTAMISE JA KAITSMISE HEA TAVA

*Vajuta sõna peale ja uuri, mida vajalikku Sulle soovitatakse 

ÜLDISED KOKKULEPPED  
 • Praktikaaruanne on praktikandi analüüs praktikal õpitust (näited, olukorrad), lähtudes õpiväljundidest. Praktikaaruande koostamise ja esitamise vastutus on õppuril. Kool, praktikaasutus ja praktikajuhendaja on vajadusel toetaja, juhendaja rollis.
 • Praktikaaruanne on koostatud tekstitöötlusprogrammis korrektses eesti keeles ja vormistatud vastavalt SKA üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhendile.
 • Praktikaaruande soovitatavaks mahuks on 5-10 lehekülge (+ tiitelleht, sisukord, viidatud allikate loetelu), aruanne koosneb kolmest osast: sissejuhatus, sisu, kokkuvõte.
 • Sisuka ja analüüsiva praktikaaruande koostamist toetab võimalus osaleda enne praktikat seminaril „Eneseanalüüsi koostamine – mida, mis eesmärgil ja kuidas?“.
 • Praktikaaruande koostamist ja kaitsmist toetavad materjalid on kättesaadavad praktikate veebikeskkonnas. Vaata SIIT
PRAKTIKAARUANDE STRUKTUUR
 • Praktika aruanne koosneb seitmest osast: tiitelleht, sisukord, sissejuhatus
1. TIITELLEHT Tiitelleht peab olema vormistatud vastavalt SKA juhendile. Vaata SIIT    juhend
2. SISUKORD
 • Tiitelleht peab olema vormistatud vastavalt SKA juhendile. Vaata SIIT
3. SISSEJUHATUS

Mis praktika, ootused praktikale, õpiväljundid, püstitatud praktika eesmärkide ja -ülesannete, sh isiklike eesmärkide lühikirjeldus, praktika toimumise aeg, maht, koht ja praktikakoha(asutuse) nimetus, struktuuriüksus, praktikakohapoolse juhendaja nimi ja ametinimetus.

4. PRAKTIKAKOHA LÜHITUTVUSTUS

Praktikaasutuse põhitegevus ja muud tegevusvaldkonnad, tööaeg ja töökorraldus, töötajate arv, töötingimused (ruumid, seadmed, tehnika, töövahendid jm.)

5. ENESEANALÜÜS - praktikal õpitu analüüsimisel on kasutatud STARR vormi

Praktika õpiväljundi(te) kirjeldus, mille kohta STARR vorm esitatakse (õpiväljundid on leitavad õppekavast):

juhend

 • Kirjeldage olukordi ja kogemusi (nt töö ja/või muu kogemus), mis on aidanud kaasa nimetatud õpiväljundi(te) omandamisele - tooge välja konkreetsed tegevus(ed), mis teie arvates õpiväljundi(te) saavutamist kõige paremini illustreerib(vad).

juhend

 • Kirjeldage ülesandeid, mida te antud olukorras täitsite (kes need andis) või ülesannet, mida ise endale püstitasite, tooge välja oma roll ja vastutusala.
 • Milliseid tööülesandeid sooritasid praktika käigus? Loetle ja kirjelda.
 • Milliste ülesannetega said hästi hakkama? Kuidas valdasid töövõtteid ja järgisid tööde järjekorda? Millised ülesanded osutusid sulle raskeks? Miks? Põhjenda.
 • Kuidas tulid toime uute olukordadega? Palju näitasid üles omaalgatust ja initsiatiivi?
 • Kuidas tulid toime tööaja kasutamisega?
 • Kuidas oled rahul tööülesannete täitmise kiiruse, korrektsuse ja lõpptulemustega?
 • Mil määral sulle usaldati vastutustnõudvaid tööülesandeid?
 • Kuidas hindad oma töökultuuri ja hoolsust (töökoha korrashoid, säästlikkus, hoolikus töövahendite kasutamine, töö teostamise korrektsus, väline korrektsus jm.)
 • Kuidas arvestasid tööohutusnõuete täitmisega?

juhend

 • Tooge välja, mida te antud olukorras tegite ja milliseid lähenemisviise antud ülesande täitmisel kasutasite (tegevused, tehnikad, ettevalmistus jne)?

juhend

 • Mis oli tegevuse tulemus? Kuidas tulemus saavutati? Kuidas tulemust hinnati (kelle poolt, mille alusel)? Kas ja millised olid järgnenud tegevused?

juhend

 • Milline oli meeldejäävaim elamus või kogemus praktika ajal?
 • Mida õppisid juurde praktika ajal (uued töövõtted, -vahendid, materjalid, tehnoloogiad)?
 • Mil määral tuli koolis õpitu kasuks praktikakohal töötades? Mida oskasid, mida mitte? Millistes valdkondades pead end veel täiendama? Mida on vaja juurde õppida?
 • Kuidas tulid toime probleemsituatsioonides (konfliktid, kriitika, uued inimesed)? Too näiteid?
 • Milline oli koostöö praktikajuhendaja, töökaaslaste ja klientidega? Kirjelda saadud kogemusi (positiivseid, negatiivseid)
 • Mida muudaksid koolis, kasutades praktikal saadud teadmisi ja oskusi?Miks arvate, et just see kogemus(ed) on parimaks näiteks antud õpiväljundi(te) omandamise kohta? Kuidas hindate oma arengut tegevuse sooritamisel, kas ka keegi teine teie tegevust hindas ja kuidas? Mis läks hästi, mis halvasti? Kas oleks olnud võimalik tegutseda ka muud moodi? Mida teeksite järgmisel korral teisiti? Kas olete samu oskusi / teadmisi kasutanud ka teistes olukordades, tooge näiteid? 

 

6. PRAKTIKA ANALÜÜS

6.1. Hinnang koolipoolsele praktika ettevalmistusele ja korraldusele

 • Kuidas toetas kool sind praktikaks ettevalmistamisel? Kas teoreetilised õpingud koolis valmistasid sind ette toimetulekuks praktikal?
 • Kas teadsid, mida pead jälgima praktika vältel, sh milliseid praktikadokumente ja kuidas on vaja täita?
 • Millist koolipoolse praktikajuhendaja abi ja nõuandeid vajasid praktika vältel?

6.2. Hinnang praktikakohale

 • Kuidas toimus sinu vastuvõtt praktikakohal (töökoha, tööohutuse, sisekorra reeglite, kaastööliste tutvustamine jm)? Kirjelda.
 • Kuidas toimus praktika juhendamine? Kui sageli tegeles praktikajuhendaja sinu juhendamisega ja sinu tööle tagasiside andmisega? Kuidas jäid rahule praktika juhendamisega?
 • Milline õhkkond valitses töökohal? Milline oli sinu roll meeskonnas?
 • Kuidas jäid rahule praktikakohaga ja kas asuksid võimalusel peale kooli lõpetamist samasse kohta tööle?
7. KOKKUVÕTE
 • Praktikaaruande põhjal hinnatakse õpiväljundite täitmist - hinda, mil määral õnnestus sinu praktika õpiväljundite, eesmärkide, sh isiklike eesmärkide  ja ülesannete täitmine? Põhjenda.
 • Anna kokkuvõttev hinnang praktikale töökeskkonnas, tee sisulised järeldused ning ettepanekud koolile ja praktikakohale.
NB! Logistika, olme, toiduaha jms kohta saab anda üldist tagasisidet Lime Surveys.