Õppeinfo

 

Sisekaitseakadeemia õppetöö toimub vastavalt Eestis kehtivatele seadustele ja määrustele, Sisekaitseakadeemia regulatsioonidele ning õppekavadele. Õppetöö planeerimise aluseks on akadeemiline kalender ning õppetöö graafik.

Õppekava mahuühik kõrgharidusõppes on Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunkt (EAP) ja kutseõppes Eesti kutsehariduse arvestuspunkt (EKAP). Õppeaasta maht on 60 EAP/EKAP. 1 EAP ja 1 EKAP maht on 26 astronoomilist tundi õppuri tööd. Kontakttunde (akadeemiline tund = 45 minutit) on EAP raames kõrghariduse päevaõppes üldjuhul 12-14, sessioonõppes 8-10, magistriõppes 6-8. Kutseõppes on kontakttundide maht statsionaarses õppes üldjuhul 18, mittestatsionaarses õppes 12 akadeemilist tundi. Väikest kontakttundide mahtu arvestades on suurim iseseisva töö hulk magistriõppes, kuid ka teiste õppetasemete õppuritel on iseseisev töö tähtsal kohal.

Õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile, mis on leitav õppeinfosüsteemist Tahvel.