Projektid

Arendus- ja arengukoostöö projektid
 

Strateegiline partnerlus teiste õppeasutuste ja koostööpartneritega toimub erinevate projektide raames. Akadeemia osaleb nii välisrahastusega arendusprojektides kui ka arengukoostöö projektides.

Arengukoostöö toimub Gruusia, Kosovo, Moldova ning teiste idapartnerlusriikide suunal. Näiteks ehitasime välja ja katsetasime Moldova piiri peal kaugseiret (2021-2023), lõime Moldovas suitsusukeldumise koolitussüsteemi (2013-2014), arendasime Afganistanis tuletõrjujate professionaalseid ja juhtimisoskusi (2013-2014), lõime alused lähisuhtevägivalla probleemidega tegelemiseks (2012-2014) ning arendasime rahandusministeeriumi akadeemiat (2013-2015) Gruusias ning arendatud Kosovo siseturvalisuse valdkonna õppeasutust (2012-2014). Viimastel aastatel oleme panustanud ka Moldova Elanikkonnakaitse ja Hädaolukordade Teenistuse abistamisse tõhusa ennetus- ja valmisolekusüsteemi loomisel. Akadeemia mitmed projektid on saanud kõrge tunnustuse osaliseks: 2012. a valis Eesti Kvaliteediühing akadeemia virtuaalreaalsete õpikeskkondade juurutamise projekti kriisijuhtimise valdkonnas avaliku sektori parimaks innovatsiooniprojektiks. Sellele lisandus Põhja- ja Baltimaade innovatsioonikonkursi üldvõit „Innovation of Innovations 2012“.

Erasmus+ on Euroopa Liidu programm, mis rahastab haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna projekte. Erasmus+ on Euroopa Liidu programm, mis rahastab haridus-, koolitus-, noorte ja spordivaldkonna projekte. Programmi eesmärk on toetada rahvusvahelist õppimist, arendada riikidevahelist koostööd ning ühendada erinevaid kultuure. 2021 – 2027 programmiperioodil pööratakse palju tähelepanu sotsiaalsele kaasatusele, rohe- ja digipöördele ning noorte osalemisele demokraatias.

Lähemalt saab lugeda Erasmus+ võimaluste kohta siit: https://eeagentuur.ee/


Käimasolevad projektid

Sisekaitseakadeemias on käimas ligi 20 välisrahastusega projekti, sh:

 • LAW-GAME (2021-2024) - Mängustamisele, AI-le ja virtuaalreaalsuse tehnoloogiatele üles ehitatud treeningsüsteemi loomine. Projekti eesmärk on treenida politseinike ning mõõta nende oskusi kohtuekspertiisi läbiviimisel, küsimuste küsimisel, uurimisprotsessis, keelitamises ja läbirääkimisel, et ennetada ja ära hoida potentsiaalseid terroriakte. Selle eesmärgi saavutamiseks luuakse "minimängud", mis peaksid eeltoodud oskuseid arendama.

  Projekti käigus luuakse 4 kaasaegsel tehniliselt lahendusel põhinevat õppemängu:

  1.            Crime Scene Investigation game

  2.            Police interview game

  3.            Terrorist attack game – shared VR space - Sisend PPAlt

  4.            Car Accident Scene Investigation

  Projekti rahastab Horizon 2020  Projektis osalevad lisaks Eestile veel Küpros, Rumeenia, Hispaania, Belgia, Kreeka, Prantsusmaa, Malta, Inglismaa, Saksamaa, Moldova, Hispaania, Leedu.
   

 • HYBRIDC - COOPERATION FOR DEVELOPING JOINT CURRICULUM ON TACKLING HYBRID THREATS
  (2022-2025) - Hübriidohtude vastu võitlemise magistrõppe õppekava.

  Projekti rahastab ERASMUS2027  Projektis osalevad lisaks Eestile veel Leedu, Horvaatia.
   

 • Constructive collaboration among stakeholders for effective LSP classes in the Field of Higher and Professional Higher Education (2023-2025) - Erialakeele õpetamise spetsiifika nõuab tõhusat ja tihedat koostööd eriala- ja keeleõppejõudude vahel. Projekt on ajendatud väljakutsetest, mis on seotud aineõpetajate vähese koostöövalmiduse, motivatsiooni ja teadmiste/oskustega erialakeele tundide ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

  Ka 2021. a tehtud keeleõppe rahuloluuuring Sisekaitsekadeemia õppurite seas tõi välja kitsaskohad aine- ja keeleõpetajate koostöös. Seega on projeki fookuses tõhustada aine- ja keeleõpetajate koostööd ning laiem eesmärk tõsta seeläbi erialakeele õpetamise kvaliteeti. Projekti lõpuks luuakse parimate kogemustele/meetoditele/viisidele toetudes uus tõhus koostööjuhend, mis aitab nii keele- kui aineõpetajatel paremini erialakeele tunde ette valmistada ja läbi viia. Projekti tulemused koondatakse e-platvormile, kus on mh kirjeldatud erialakeele tundide ettevalmistamise ja läbiviimise põhielemendid ja etapid, näidistunnid koos kommentaaridega, tõhusa koostöö põhijooned.

  Projekti rahastab Nordplus  Projektis osalevad lisaks Eestile veel Leedu ja Soome.

 

 • Koostöövõime arendamine inimkaubanduse ohvrite tuvastamiseks ja abistamiseks Eestis (2023-2025) - Inimkaubanduse ennetamise ja tõkestamise valdkonnas töötavatele spetsialistidele e-õppe kursuse väljatöötamine, kuue kahepäevase koolitajate koolituse korraldamine.

  Projekti rahastab ISF (Sisejulgeolekufondi erimeetme projekt ISF/2022/SA/3.3.1/002 THB)

 

 • Erasmus+ 2022, kõrghariduse tudengite ja töötajate mobiilsus Euroopa-sisene

Projekti number: 2022-1-EE01-KA131-HED-000062972

Projekti kesvus: 01.06.2022 kuni 31.07.2024

https://eeagentuur.ee/opirandeprojektide-toetuse-saajale/

Erasmus+ logo

 

 • Erasmus+ 2023, kõrghariduse tudengite ja töötajate mobiilsus Euroopa-sisene

Projekti number: 2023-1-EE01-KA131-HED-000131870

Projekti kesvus: 01.06.2023 kuni 31.07.2025

https://eeagentuur.ee/opirandeprojektide-toetuse-saajale/

Erasmus+ logo

 

 • Kuritegevuse ennetamine ja koolituste kaudu siseturvalisuse valdkonna suutlikkuse suurendamine  (2022-2029) - Projekt koosneb kahest alategevusest: korruptsiooniennetus ja inimkaubanduse ennetamine. Toetatavate tegevuste tulemusena on koostatud korruptsiooniuuring, õiguskaitse spetsialistid on korruptsiooni ja inimkaubanduse teemadel koolitatud ning arendatud on rahvusvahelist koostööd. Samuti on tõusnud spetsialistide, gümnaasiumiealiste noorte ning välistöötajate teadlikkus inimkaubandusest. Projekti raames koolitatakse õiguskaitseasutuste (kohtud ja prokuratuur) töötajaid.

Projekti rahastab ISF (meede 3.3)

 • HYBRIDIM (2023 - 2026) - HYBRIDIM loob kolme Balti riigi ühise magistriõppekava ülesehituse, et magistriõppekava edukalt läbi oleks võimalik viia. Tegu on projekti HYBRIDC järelprojektiga, mille raames tõstetakse läbitavate ainepunktide arvu 60lt 90le.

  Projekti rahastab ERASMUS2027  Projektis osalevad lisaks Eestile veel Läti ja Leedu.

 

 • ISF - Muutunud julgeolekuolukorrast tulenev esmareageerijate väljaõpe kuritahtlikele ja terroristlikele sündmustele reageerimiseks (2023-2029) - Tegutsemine olukorras, kus esmareageerijatele (politsei, kaitsepolitsei, kiirabi, pääste, demineerijad, hädaabi kutsetöötlejad jne) laekub info ekstremismi või terrorismiga seotud juhtumi kohta. Eesmärgiks tõsta teadlikkust ja arendada nende oskuseid avaliku ruumi kaitset puudutavates aspektides.

  Peamine fookus on reageerival faasil, väiksemas mahus puudutatakse ennetavat ja tagajärgedega tegelemise faasi.

  Projekti rahastab ISF
   

 • Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt (projekti algus 2020) - Euroopa rändevõrgustik on 2003. aastal Euroopa Komisjoni poolt asutatud ja selle poolt koordineeritud uurimis- ja teabevahetusvõrgustik, mis koosneb liikmes- ja vaatlejariikide  kontaktpunktidest ja kohalikest rände- ja varjupaiga valdkonna organisatsioonidest, millega kontaktpunktid koostööd teevad. Võrgustiku peamine eesmärk on koguda ja analüüsida ajakohast, objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat rände- ja varjupaigavaldkonna infot ning jagada saadud teavet poliitikategijate ja laiema avalikkusega.

  Projekti rahastab Euroopa Komisjon
     

 • Nordplus - Latvian State Border Guard College students and lecturer's mobility in Estonia (2023-2024) - Nordplus kõrghariduse projekt NPHE-2023/10055.

  Projekti rahastab Nordplus

 

 • Sisekaitseakadeemia kompetentsikeskus (01.01.2023 – 31.08.2029)

  Projekt võimaldab tõsta Sisekaitseakadeemia kompetentsi radikaliseerumise ja terrorismi ning raske ja organiseeritud peitkuritegevuse, sealhulgas finantskuritegevuse, selle ilmingute, trendide ja mõju uurimisel. Projekti tulemusel saab Sisekaitseakadeemia terviklikumalt hinnata sisejulgeolekule ja siseturvalisusele mõjuvaid ohte Eestis ja väliskeskkonnas ning viia läbi sellealast teadus- ja koolitustegevust siseturvalisuse valdkonna spetsialistidele ja töötajatele.

  Projekti rahastab ISF (meede 3.3)

 

Lõppenud projektid: 
 • Erasmus+ VET learner and staff mobility in the area of fire&rescue and 112 emergency number services

Projekti number: 2020-1-EE01-KA102-077843

Projekti kestvus: 31.12.2020 kuni 30.12.2023

Projekti eesmärk: Eesmärk oli anda spetsialistidele võimalus oma teadmisi täiendada, võrrelda Eesti ja teiste riikide süsteeme ning koguda infot edasiseks arenguks nii teenistuses kui ka õppeprogrammides.

Tulemused:
- 2024. aasta kevadel toimub Kuopios väljaku arendamise seminar, kuhu on tänu sellele projektile kaasatud ka Sisekaitseakadeemia
- Õppetöös uute suundade kasutusele võtmine, kuna on saadud ülevaade õppekavast, õppeprotsessidest, teadus- ja arendusprojektidest ning flippõppe metoodikast.
- Tihedam koolidevaheline koostöö tulevikus
- Läheneda protsessile metoodilisemalt ja ühtsemalt ning tugineda teadusel põhinevale õpetusele rohkem.
- Kaaluda õppes e-kursuste kasutusele võtmist. Selleks, et õppur saaks hakata süvenema sisusse, on vaja omandada eelteadmised.
- Koostöö külastatud asutustega, läbi saadud kontaktide tutvuda neil tehtud uuringutega.
- Saksmaa: Käivad läbirääkimised tänaseks pensionipõlve nautiva Dr. Peter Wagneriga, et ta tuleks päästekolledžisse külalisteaduriks.
- Luuakse väljakute ohtusjuhendeid
- Antakse teadmisi Soome elektriautodega õnnetuste korral käitumise taktikatest loengutes

Partnerid: 

Soome, PELASTUSOPISTO

Saksamaa, B-F-R-A

Holland, INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID

Toetus: HARNO

 

 • kompk

      erasmus

  ka

     
  nordErasmus+ logo law  law2