Vanglaametnik

noored2

 

Vanglaametniku erialal omandatakse kutseharidus ning hea ettevalmistus töötamiseks vanglas valvuri või saatja ametikohal. Vanglaametnikel on tähtis roll riigi turvalisuse tagamisel.

Vanglaametniku eriala õppekava eesmärgiks on koolitada ametnikke, kelle ülesandeks on kinnipeetavate suunamine õiguskuulekale käitumisele ja õiguskorra kaitse. Valvurite puhul on tähtis arendada professionaalseid teadmisi ja oskusi, mis lubaksid neil olla kinnipeetavatele eeskujuks ja toeks. Vanglaametnikelt ootavad nii riik kui ka kinnipeetavad kõrget moraali-, õiglus- ja missioonitunnet.

Õppe kestus on 1 aasta, õpe toimub eesti keeles päevaõppe vormis. Kutsekeskhariduse omandanul on võimalus jätkata õpinguid korrektsiooni erialal.

Vanglaametniku erialale on võimalik kandideerida läbi avaliku konkursi või tulla õppima ametkondliku suunamisega (eelduseks on see, et isik töötab juba vanglas). Edukalt avaliku konkursi läbinud kandidaadil on võimalus, et ta võetakse õppimise ajal vanglasse teenistusse ning tagatakse töötasu. Avaliku konkursi korras õppima tulnutele tasutakse stipendiumit 260 eurot kalendrikuus. Edukalt avaliku konkursi läbinud kandidaadil on võimalus, et ta võetakse õppimise ajal vanglasse teenistusse ning tagatakse töötasu alates 1300 eurost.

NB! Justiitskolledžis kehtib õppekulude tagasimaksmise nõue juhul, kui õpingud mõjuva põhjuseta katkestatakse või 3-aastasest siduvuskohustusest tööandjaga kinni ei peeta. Õppekulusid arvestatakse proportsionaalselt sellega, kui kaua on kadett koolis õppinud.

Tutvuge lähemalt kandideerimise ja vastuvõtu tingimustega