ILTICS

logo2015. a sügisel alustas Sisekaitseakadeemia keelekeskus NORDPLUS projekti, mille eesmärk on luua balti- ning põhjamaade vaheline lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK) võrgustik. Koos Vilniuse Ülikooliga antakse sellega panus Soome Mere- ja piirivalvekooli integreeritud keeleõppe strateegia väljaarendamiseks. Projekt kestis 2015. a septembrist 2016. a septembrini.

Keelekeskuse peab vajalikuks arendada ja jagada LAK-õppe kogemusi mitte ainult hariduse eri tasemete vahel  vaid ka teiste riikide vahel. Selles projektis on akadeemia ülesanne teistele riikidele  näidata ja nendega jagada  oma kogemusi eri haridustasemetel keeleõppe integreerimisest erialaainetesse. Õppeprotsessi on integreeritud nii keeleõpe kui ka erialased praktilised oskused ehk võõrkeelega hakkama saamine oma igapäevatöös. 

 

Nii Sisekaitseakadeemia kui Vilniuse Ülikooli teoreetilised ja praktilised LAK-õppe õpetaja koolitamise ja keeleõppe integreerimise kogemused saavad sisendiks Soome Mere- ja piirivalvekooli integreeritud keeleõppe strateegia väljaarendamiseks.

 

 

Projekti tulemused

ILTICS (Integrated Language Teaching in the Field of Cross-border Security (eesti k. Integreeritud keeleõpe piiriülese turvalisuse valdkonnas)) projektil olid järgmised eesmärgid:

  • luua valdkonna- ja tasemeülene (s.t. alates kutseõppest kuni bakalaureusõppeni eri haridustasemeid hõlmav) võrgustik piiriülese turvalisuse valdkonna keeleõppes;
  • arendada Põhja- ning Baltimaade kõrghariduse ja kutseõppe koostööd, vahetades ja jagades LAK-õppe kogemusi, parimaid praktikaid ja tulemusi;
  • hankida teoreetilist teavet LAK-õppe kohta ning kas ja kuidas rakendada LAK-õpet valdkonnaüleselt (kutseõppes ning bakalaureuse- ja magistriõppes);
  • töötada välja soovitused LAK-õppe rakendamiseks eri haridustaseme õppekavades;


 
Projekti käigus viidi ellu erinevaid tegevusi:

  • teoreetilised õpitoad LAK-õppe teemal ning vastavad LAK-õppe tunnikülastused (kutseõppe ning bakalaureuse- ja magistriõppe tasemel);
  • tagasisidekohtumised, mille raames keskenduti omandatud teoreetilisele sisendile (toetamine, kriitiline mõtlemine LAK-õppe tegevuste ja kursuste väljatöötamisel, hindamine LAK-õppes);
  • projekti hindamine pärast iga õpituba, arutelu ja peegeldamine LAK-õppe edendamise ja teadlikkuse tõstmise teemal osalenud asutustes ning projekti kokkuvõtlik kohtumine, et arutada tulemuste väärtust, väljundeid ning teabe jagamise võimalusi.


ILTICS projekti peamise tulemusena näeme loodud võrgustikku ning samas on arutletud ka jätkuprojekti võimalusi. Lisaks on koostatud nimekiri soovitustest, kuidas parendada õppekavu kolmes osalenud õppeasutuses (Sisekaitseakadeemias, Vilniuse ülikoolis ja Soome Mere- ja piirivalvekoolis), mida tutvustatakse nii institutsionaalsel kui ka riiklikul tasemel.

Üldiselt oli projekti eesmärk tõsta teadlikkust kaasaegsete keeleõppesuundumuste osas. Antud tegevuse valguses on üks projekti olulisimaid ning põhimõttelisi väljundeid ühtse arusaama loomine LAK-õppe, oskuskeele ja inglise keele kui õppekeele mõistetest ning nende selgitamine.

Soovitused kolme osalenud organisatsiooni (Eesti Sisekaitseakadeemia, Vilniuse ülikooli ja Soome Mere- ja piirivalvekool) õppekavade arenduseks

Erinevused LAK-õppe, oskuskeele (LSP) ja inglise keeles õpetamise (EMI) vahel