Sisejulgeoleku instituudi teaduskeskuse koosseis

Sisejulgeoleku instituudi teaduskeskuse koosseisulised teadurid ja nende uurimisteemad

 

Teaduskeskuse juhataja-teadur Raul Savimaa

Peamised uurimisvaldkonnad: kestlikkuse, kriiside, keskkonna ja ilmneva käitumisega seotud uuringud sisejulgeoleku vaates.

Raul keskendub kriiside uurimisele ning ühiskonna ja kogukondade kestlikkusele ja toimepidevusele siseturvalisuse vaates, samuti teadmushaldusele turvalisuses ning keskkonnajulgeolekule. Varasemalt on ta siseturvalisuse valdkonna arendamisel töötanud üle 25 aasta Politseiametis ning Politsei- ja Piirivalveametis, osaledes mitmetes arendustegevustes ning uurimis-, arendus- ja innovatsiooniprojektides, olnud erinevate töörühmade, sealhulgas Kriminaalpreventsiooni Nõukogu liige ning kuulunud rahvusvahelisse kriminaalanalüütikute assotsiatsiooni. Raul Savimaa on omandanud teadusmagistri kraadi ja tehnikateaduste doktori kraadi Tallinna Tehnikaülikoolis ning vanemteaduri ja teadurina uurinud heterogeenseid ajatundlikke süsteeme ja organisatsioone ning olukorrateadlikkust. Raul peab ühiskonnas turvalisuse tagamisel oluliseks nii turvatunnet kui turvalise ja jätkusuutlikku (elu)keskkonna hoidmist, mis soodustab kogukondade panustamist turvalisusesse. Raul on ühtlasi ka Sisekaitseakadeemia teadusajakirja Proceedings of Estonian Academy of Security Sciences (ETIS 1.2.) peatoimetaja.

Olulisemad publikatsioonid:

Asendusteenistuse rakendamine Eesti kaitse- ja kriisivõimekuse eesmärkidesse

Siseturvalisuse asutuste vajadused väliskeskkonnast tulenevate ülesannetega toimetulekuks ja nende dünaamika 2017–2022

Riigihanke 225330 “Kaitse- ja julgeolekusektori keskkonnajalajälje ja selle vähendamise võimaluste uuring”: lõpparuanne

Protsesside ja ilmneva käitumise modelleerimine siseturvalisuse valdkonnas

A framework for training internal security officers to manage joint response events in a virtual learning environment

Using agent and UML technologies in organisation modelling: a vehicle theft example

Modelling Emergent Behaviour of Organisations. Time-aware, UML and agent based approach

 

Teadur Jaanika Puusalu

Peamised uurimisvaldkonnad: (info)tehnoloogia ja virtuaalse ruumi arengud, mis siseturvalisuse valdkonnas nii uusi praktikaid võimaldavad kui ka uudset sekkumist ja lahendusi nõuavad

Jaanika tehtava uurimistöö märksõnadeks on digitaalselt võimestatud riik, infotehnoloogia, suurandmed, kratilahendused, küberturvalisus ja -kuritegevus. Akadeemias on Jaanika panustanud nii elanikkonna andmeteadlikkuse analüüsi koostanud kui ka mehitamata õhusõidukite liiklusõnnetuse sündmuskohal rakendamise võimalusi uurinud uurimisrühma. Tema varasemate uurimissuundade hulka kuuluvad digikapitalism ning infotehnoloogia mõju ühiskonnale ja virtuaalsusega kaasnev sotsiaalsete praktikate muutus. Jaanika on ühtlasi ka Sisekaitseakadeemia teadusajakirja Turvalisuskompass (ETIS 1.3.) peatoimetaja.

 

Teadur Jüri Saar

Peamised uurimisvaldkonnad: Venemaal toimuvate arengute mõju Eesti turvalisusele ja sisejulgeolekule globaalses julgeolekukeskkonnas viimastel aastakümnetel toimunud suurte muutuste taustal

Laiemaks eesmärgiks on kriminoloogia ja julgeolekuuuringute tihedam sidumine, mille baasil kujuneks välja efektiivne interditsiplinaarne rakendusteaduslik uurimissuund.


Teadur Kate - Riin Kont

Peamised uurimisvaldkonnad: küberjulgeolek/tehisintellekt

 

Teadur Märt Läänemets

Peamised uurimisvaldkonnad: Hiina sise-, välis- ja majanduspoliitika ning Hiina strateegilised narratiivid

Märt on aastakümneid tegelenud Hiina ajaloo, keele ja kultuuri uurimisega ning hiina kultuuritekstide tõlkimisega, mis annab ka tema julgeolekualastele uurimustele sügavama ajaloolise mõõtme. Ta on Vana-Hiina kuulsa sõjandustraktaadi „Sunzi Sõja seadused“ tõlke autor; tema sulest on ilmunud (koos kaasautor Gao Jingyiga) mahukas õpik-käsiraamat „Hiina keel“. Märt Läänemets on avaldanud üle 50 teadusartikli, arvukalt publitsistikat ja arvamuslugusid ning olnud mitmekümne Hiina-teemalise originaal- ja tõlkeraamatu sisutoimetaja. Samuti on ta hinnatud lektor, õpetanud mitmetes Eesti ja välismaa kõrgkoolides, ning Hiina-teemade kommentaator ringhäälingus.

Märt Läänemets on Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi taasasutajaliige (1988) ja pikaajaline president, alates 2022. aastast auliige.

Olulisemad publikatsioonid:

Hiina strateegilised narratiivid

China’s Strategic Narratives and Soft Power Engagements as a Means of Influence

Akadeemilisest koostööst Hiina Rahvavabariigiga: ohud ja ahvatlused/ Academic Co-operation with the People’s Republic of China: Dangers and Temptations

Hiina keel (koos Gao Jingyiga). Tartu Ülikooli kirjastus, 2015.

Sun Zi, Sõja seadused. Kommenteeritud tõlge klassikalisest hiina keelest. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutus, Eesti Keele Sihtasutus, 2001.

 

Teadur Algo Rämmer

Peamised uurimisvaldkonnad: Balti riikide ja regiooni julgeoleku ja turvalisusega seonduv probleemistik

Algo varasemad uurimused jäävad valdavalt sotsiaalajaloo valdkonda ja käsitlevad, sotsiaalse kapitali teooriale tuginedes, rahvusluse rolli modernse kodanikuühiskonna kujunemisel, samuti sotsiaalsete võrgustike kujunemist ja teisese retseptsiooniga seonduvat.

Olulisemad publikatsioonid:

Julgeolekupoliitika mõttekojad Balti riikides

Intellectual partneships and the creation of a Baltic cultural body

Põllumeeste seltsid Eesti põllumehe vormijatena. Tuna, 1, 2023.

 

Teadur Kaide Tammel

Peamised uurimisvaldkonnad: organiseeritud ja raske peitkuritegevus (sh finantskuritegevus)

Kaide on töötanud Rahandusministeeriumis, Tallinna Tehnikaülikoolis, Kaitseväe Akadeemias ning olnud OECD lepinguparter. Teda huvitavad avaliku halduse toimemehhanismid nii riigi kui Euroopa Liidu tasandil. Tema senine teadustöö on keskendunud avaliku sektori reformidele ja Euroopa Liidu poliitikate kujunemisele.

Olulisemad publikatsioonid:

Shared Services and Cost Reduction Motive in the Public Sector

Creating Shared Service Centres for Public Sector Accounting

 

Teadur Ringo Ringvee 

Peamised uurimisvaldkonnad: radikaliseerumine ja terrorism

 

Analüütik Ramon Loik 

Peamised uurimisvaldkonnad: hübriidkonfliktid, strateegiline kommunikatsioon ja psühholoogiline kaitse sisejulgeoleku valdkonnas

 

Teadustöö koordinaator Kristiina Paavel

Peamised tööülesanded: Sisekaitseakadeemia teadusvaldkonna tegevuste koordineerimine

 

Teadustöö koordinaator Triin Rätsepp

Peamised tööülesanded: Sisekaitseakadeemia ja sisejulgeoleku instituudi teadusvaldkonna tegevuste koordineerimine. Triin on ühtlasi ka akadeemia teadusajakirjade Turvalisuskompass ja Proceedings tegevtoimetaja