Korrektsioon

 

Miks õppida korrektsiooni?

  • Stipendium 260 kuni 760 eurot kuus, lisastipendiumi võimalus
  • Suur praktika osakaal õppes
  • Praktikutest õppejõud
  • Tasuta vormiriietus
  • Välismaal õppimise võimalus
  • Aktiivne tudengielu
  • Lõpetanutel edasiõppimise võimalused
  • Garanteeritud töökoht ja head karjäärivõimalused vanglateenistuses (Tallinna Vangla, Tartu Vangla, Viru Vangla)
  • Motiveeriv töötasu
  • Saad anda oma panuse ühiskonna turvalisemaks muutmisele

Korrektsiooni eriala annab tänapäevased teadmised töötamiseks Eesti vanglasüsteemis keskastme ja kõrgema vanglaametnikuna. Õiguse, halduse, juhtimise, sotsiaalteaduslike ainete ja psühholoogia rakenduslik käsitlemine õpetab lahendama keerukaid erialaseid küsimusi ning praktika suur osakaal õppes annab töötegemise oskuse. Korrektsiooni erialale on võimalik kandideerida nii neil, kes juba töötavad vanglateenistuses kui ka kõigil teistel huvilistel.

 

ÕPPEKORRALDUS

 

Õppetase

rakenduskõrgharidus

Õppevorm

päevaõpe

Õppeteenustasu

riigieelarveline

Vastuvõetavate arv 2020/2021 õa

30

Vastuvõtukonkurss

avalik, ametkondlik

Spetsialiseerumine

-

Õppekeel

eesti keel

Õppeaeg

3 aastat

Õppekava maht

180 EAP

 

 
VASTUVÕTUTINGIMUSED

Sobival kandidaadil on:

- Eesti kodakondsus

- keskharidus või sellele vastav haridustase

- laitmatu taust

Vajalikud dokumendid:

- kandideerimisavaldus (täidetakse elektrooniliselt SAISis või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)

- isikut ja kodakondsust tõendav dokument (pass või ID-kaart)

- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad)

- isikuankeet taustakontrolliks (esitatakse digitaalselt allkirjastatuna SAISi kaudu või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötajale)

- SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus (võimalusel)

Muud vastuvõtutingimused:

- taustakontrolli läbimine

- vastavus vanglaametniku tervisenõuetele

 

VASTUVÕTUKATSED

 

 

 

Suurim võimalik punktide arv

Lävend konkursis püsimiseks

Eesti keele oskuse testimine

Eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami nõude kehtestamist.

Sooritatud / mittesooritatud

40 punkti

NB! Punktid ei lähe vastuvõtukonkursi punktide arvestusse

Kutsesobivusvestlus (sh vaimsete võimete test)

50 punkti

20 punkti

Kehalised katsed (3000 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus)

5 punkti

1 punkt

Lisapunktid

- Erakordsed saavutused õppetöös

- Sisekaitseõppes osalemine

- Tippsportlikud saavutused

 

3 punkti

3 punkti

3 punkti

 

-

-

-

KOKKU

64 punkti

21 punkti

 Vastuvõtu I etapis õppekoha tagav lävend: 45 punkti

 

Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel SAISis.

 

Tutvu ka meie korduma kippuvate küsimuste rubriigiga.

 

TÄPSEM INFO JUSTIITSKOLLEDŽI KOHTA:

Justiitskolledži kodulehekülg

Kristel Härm (kristel.harm [at] sisekaitse.ee)  

 

Eriala valdkond