Isikuandmete töötlemine

 

Sisekaitseakadeemia järgib talle õigusaktides määratud ülesannete täitmisel isikuandmete kaitse seaduses ning isikuandmete kaitse üldmääruses kehtestatud põhimõtteid.

Kõik Sisekaitseakadeemia tegevuse käigus loodud või saadud dokumendid, sh isikuandmeid sisaldavad dokumendid, registreeritakse dokumendiregistris.

Sisekaitseakadeemia hoiab oma kasutuses olevaid isikuandmeid volitamatu ja mittesihipärase kasutamise eest. Isikuandmete kaitstuse ja õiguspärase töötlemise tagamiseks rakendab Sisekaitseakadeemia organisatsioonilisi, tehnilisi jms meetmeid.

 
Selgitustaotlusele, märgukirjale, teabenõudele ja muule kirjavahetusele vastamine

Isikuandmeid kasutatakse päringutele vastamiseks. Kui selleks tuleb teha järelepärimine kolmandalt isikult, avaldatakse isikuandmeid minimaalses mahus. Kui kirjale vastamine on teise asutuse pädevuses, edastatakse see vastamiseks vastavale asutusele ning kirja edastamisest teavitatakse selle saatjat.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldiselt juurdepääsupiiranguga. Kui keegi soovib isiku kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, vaadatakse kirja sisu üle ja otsustatakse, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Dokumendile, mis välja antakse, ei jäeta alles isiklikke kontaktandmeid, nagu (e-)posti aadress või telefoninumber. Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduses.

Asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus dokumentidega tutvumiseks (nt kohtueelne menetleja või kohus) väljastame me need hoolimata juurdepääsupiirangust.

Sisejulgeoleku valdkonna asutustel on õigus tutvuda akadeemia õppurite immatrikuleerimise ja eksmatrikuleerimise käskkirjadega.

Sisekaitseakadeemiale adresseeritud pöördumised ja kirjad säilitatakse vastavalt dokumendiloetelus märgitule. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

 
Tööle kandideerimine

Akadeemiasse tööle kandideerija poolt esitatud dokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Kandidaatide isikuandmed kogunevad kandideerimisnõuetest tulenevate dokumentide esitamisel, sealjuures:

  • lähtutakse kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest;
  • eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatega võib Sisekaitseakadeemia suhelda, soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks ning soovitajad on nõustunud, et Sisekaitseakadeemia võib nende poole teabe saamiseks pöörduda;
  • on kandidaadil õigus teada, milliseid andmeid on Sisekaitseakadeemia tema kohta kogunud, kogutud andmetega tutvuda ja anda selgitusi-vastuväiteid;
  • ei avaldata teiste kandidaatide andmeid;
  • säilitatakse mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid vaidlustamistähtaja jooksul (üks aasta);
  • on kandidaatide andmed juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Sisekaitseakadeemia säilitab konkursi jooksul saadud dokumente värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks kuni nõude aegumiseni (1 aasta) ning kandideerinu nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks. Kui Sisekaitseakadeemial ei ole isiku isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võib isik nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

 
Õigus oma andmetega tutvuda

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda ning nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui isikuandmed on juurdepääsupiiranguga, peab Sisekaitseakadeemia veenduma isiku isikusamasuses. Kui Teie isikuandmete töötlemiseks või neile juurdepääsu võimaldamiseks ei ole enam seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist, kustutamist või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist.

Isikul ei võimaldata tema kohta Sisekaitseakadeemias kogutud andmetega tutvuda, kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
  • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Eelkirjeldatud põhimõtted ei hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele Sisekaitseakadeemia veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda Sisekaitseakadeemia.

 

Sisekaitse.ee veebilehe külastamine

Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitavad andmed külastamise ajaga, kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), internetiteenuse pakkujaga, brauseri keelelisuse, asukoha, tüübi ja operatsioonisüsteemiga. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse külastusstatistika tegemiseks eelkõige selles osas, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta. Andmeid säilitatakse 36 kuud.

Sisseastumiskampaania perioodi jooksul võib akadeemia teha www.sisekaitse.ee veebilehe külastajale suunatud reklaami IP-aadressi põhiselt.