Digiõpe

 
E-õppe eesmärgid

 

Sisekaitseakadeemia uus arengukava aastaks 2025 näeb ühe olulise tegevusena õpikeskkonna kaasajastamist. Soovime, et õppeprotsess akadeemias oleks paindlik, õppematerjalid õppijale paremini kättesaadavad ja atraktiivsed ning õppeprotsess toetaksid maksimaalselt õpiväljundite saavutamist.

Arendusosakonnas korraldame digitaalsete lahenduste loomist ja juurutamist akadeemia õppetegevusega seotud protsessides:

  1. algatame, juhime ja viime ellu haridusinnovatsiooni alaseid programme ja projekte;
  2. toetame ja nõustame kolledžeid ja instituuti haridusinnovatsiooni alaste vajaduste kaardistamisel, arendustegevuste kirjeldamisel, õppetegevusega seotud toodete ja/või teenuste loomisel, tehnilisel teostusel ning juurutamisel;
  3. tagame elektrooniliste õpikeskkondade sh. virtuaalsimulatsioonide ja haldustarkvarade toime ning arenduse;
  4. tagame koostöös siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega (SMIT)õppetööks ja akadeemia tegutsemiseks vajaliku infokommunikatsioonitehnoloogia ja tarkvara olemasolu ning liikmeskonna infotehnoloogiaalase teenindamise;
  5. tagame akadeemia pädevuses olevate infoturbe põhimõtete järgimise.
 
Fookused:
  1. Õppejõudude ja õppijate digipädevuste arengu toetamine;
  2. E-kursuste, e-õppematerjalide ja -vahendite väljatöötamine;
  3. Õppematerjalidele digitaalse juurdepääsu suurendamine;
  4. Õppekavade digitaliseerimine ja e-toe organiseerimine; 
  5. Digiajastule vastava taristu arendamine, et toetada akadeemilist personali õppimist ja õpetamist toetava keskkonna loomisel.