Keeleprojektid

Keelekeskus on osalenud mitmetes nii rahvusvahelistes kui siseriiklikes keeleprojektides:

 • 2001-2006 Briti Nõukogu PEP-projekt (Peacekeeping English Project)
 • 2003-2004 QUALSPELL (Quality Assurance in Language for Specific Purposes)
 • On-LINE sõnastik  Dictionary of Internal Security 
 • Inglise keele kursus politsei-, piirivalve-, pääste- ja tolliametnikele erinevatest riikidest (ITPSSM)
 • ERASMUS programm - EILC kursus
 • Eesti keele kursused (Piirivalveamet, Päästeamet, Integratsiooni Sihtasutus, Riigikantselei)
 • Vene keele kursus Norra Kaitsejõudude Akadeemia kadettidele
 • Vene keele kursus Viru vangla töötajatele
 • ATAK-i ametikeele koolitused (täiendõpe ministeeriumite, ametite, omavalitsuste töötajatele)
 • MISA eesti keele täiendõpe
 • Eesti keele kui teise keele õppekomplekt turvalisuse valdkonna töötajatele "Õiguse jõud", autoriteks Mare Kitsnik, Signe Abel (2010)
 • LAK- (lõimitud aine-ja keeleõpe)projekt  - alates 2012
 • Erialakeeletestide koostamise projekt koostöös KVÜÕAga - alates 2013
 • Nordplus
 • 2014 MISA toetusel projekt "Eesti keele täiendav õpe Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse kooli eesti keelest erineva emakeelega kadettidele" (Keeleõppe arendamise“ programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ tegevusest „Kutseõppurite ja täiskasvanute gümnaasiumide õppurite täiendav keeleõpe“ raames läbi viidud C1 taseme kursus)
 • "Eesti ametikeele kursus eesti keelest erineva emakeelega õppijatele" (Innove, 2017)
 • Vene keele suvekool Narvas (2017. a ESF rahastusel). 1. kursuse lõpetanud üliõpilastele, kelle vene keele oskus on nõrk (2016, 2017)
 • Võõrkeelte ainevaldkondlik lõiming Pirita Majandusgümnaasiumis ja Sisekaitseakadeemias (2017-2019)
 • Innove toetusel toimub SKA keelekeskuse koordineerimisel vene keele kohvik, kus osalevad partneritena Tallinna Tervishoiukõrgkool ja Tallinna Tehnikakõrgool.(„Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (edaspidi PRÕM) elluviimiseks“ tegevuse 8.8 „Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses“) (2018)
 • Haridus- ja Noorteameti toetusel toimub SKA keelekeskuse koordineerimisel kolme kõrgkooli ühisprojekt Keelelaager: Õnnetusjuhtumile reageerimine eesti ja vene keeles. Meie partnerid on Tallinna Tervishoiukõrgkool ja Tallinna Tehnikakõrgool. Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (edaspidi PRÕM) elluviimiseks, PRÕM tegevus 8.8 „Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses  (edasi lükatud 2022.a)