Päästeteenistus

 

 

Päästeteenistuse eriala annab tuleohutusjärelevalve, kriisireguleerimise ja päästetööde juhtimiseks ning planeerimiseks vajalikud oskused ja teadmised. Eriala lõpetanud on võimelised töötama Päästeametis tuleohutusjärelevalve, kriisireguleerimise ning operatiivtöö valdkonnas, Häirekeskuses või muus avaliku sektori asutuses, kus antud pädevusi on vaja.

 

Kandidaatidel palume arvestada, et Sisekaitseakadeemia koostööpartnerid, kelle juures toimub suurem osa õppekavas ettenähtud praktikast, eeldavad, et õppur on COVID-19 vastu vaktsineeritud.

 

ÕPPEKORRALDUS

 

Õppetase

rakenduskõrgharidus

Õppevorm

osakoormusõpe

Õppeteenustasu

riigieelarveline

Vastuvõetavate arv 2022/2023. õa

15 

Vastuvõtukonkurss

avalik, ametkondlik

Spetsialiseerumine

-

Õppekeel

eesti keel

Õppeaeg

3 aastat

Õppekava maht

180 EAP

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED

 

Sobival kandidaadil on:

- Eesti kodakondsus ja/või Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsus

- keskharidus või sellele vastav haridustase

- laitmatu taust

 

Sisseastumiseks esitatavad dokumendid:

- kandideerimisavaldus (täidetakse elektrooniliselt SAISis või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)

- isikut ja kodakondsust tõendav dokument (pass või ID-kaart)

- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad)

HARNO (kuni 2020. aastani SA Innove) eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus (võimalusel)NB! SAISi palume lisada foto oma lõputunnistuse hinnetelehest, sest www.eesti.ee väljavõttest ei tule välja inglise keele lõpuhinne.

 

Muud vastuvõtutingimused:

vastavus päästetöötajate tervisenõuetele

 

Esita avaldus Sisekaitseakadeemiasse!

 

 

 

 

Vastuvõtukatsed

Suurim võimalik punktide arv

Lävend konkursis püsimiseks

Eesti keele oskuse testimine

Eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami nõude kehtestamist.

Sooritatud / mittesooritatud

40 punkti

NB! Punktid ei lähe vastuvõtukonkursi punktide arvestusse

Kutsesobivusvestlus

50 punkti

20 punkti

Lisapunktid

- Erakordsed saavutused õppetöös

- Sisekaitseõppe või vanglateenistuse eelkoolituse läbimine

- Tippsportlikud saavutused

 

0-3 punkti

0-3 punkti

0-3 punkti

 

-

-

-

Keskharidust tõendavalt dokumendilt eesti keele, inglise keele ja matemaatika hinnete arvestamine 

NB! Kriteeriumi täitmiseks peab lõputunnistusel olema kõigi kolme õppeaine tulemused.

3 õppeaine hinnete summa 9 10 11 12 13 14 15
Punktide arvestus üldkonkursis 1 2 3 4 6 8 10

 

 

 10 punkti

 1 punkt

KOKKU

 

 69 punkti

 

 21 punkti

 

Päästeteenistuse erialal I etapis vastuvõtukatseid ei toimu!

 

Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel SAISis. 

 

Tutvu ka meie korduma kippuvate küsimuste rubriigiga.

 

TÄPSEM INFO PÄÄSTEKOLLEDŽI KOHTA:

Päästekolledži kodulehekülg

Paula Misjutina (paula.misjutina [at] sisekaitse.ee, 5661 0532)

 

Viimane muutmine: 30.12.2021

 

 

Eriala valdkond