Uudised

Hiina partnerlus Venemaaga on julgeolekurisk kogu Euroopale

hiina

24. mail toimus sisejulgeoleku instituudi teaduskeskuse juhtimisel veebiseminar teemal Hiinast lähtuvad ohud Eesti julgeolekule läbi tehnoloogia- ja kübervaldkondade.

Sündmuse peakorraldaja teaduri Märt Läänemetsa sõnul on teema ülioluline, kuna maailmas oma võimuambitsioone laiendav ja liberaal-demokraatlikule maailmakorrale väljakutse esitav Hiina kasutab oma mõju suurendamiseks ära kõiki mittekonventsionaalseid ehk nn hübriidsõja vahendeid.

Teiste riikide sõltuvusse seadmine oma tehnoloogiatarnetest ja nende kaudu läbiviidav kontrolli- ja mõjutustegevus on saanud oluliseks julgeolekuohuks ka Eestis, mida viimasel ajal üsna teravalt teadvustatakse ning otsitakse teid sellele tõhusalt reageerida. Seminari ettekannetest ja lõpparutelust võib välja tuua järgmised olulisemad punktid:

  • Hiinast lähtuv julgeolekuoht seisneb eelkõige ohus meie põhiseaduslikule korrale ja seadustega kaitstud isikuvabadustele
  • Hiina „probleem“ nii meie (Lääne) kui ka tegelikult hiina rahva jaoks on seda maad valitsev autoritaarne ja globaalsete võimuambitsioonidega Kommunistlik partei; kõiki Hiinast lähtuvaid julgeolekuohtusid tuleb mõista selles kontekstis
  • Hiinast lähtuvaid julgeolekuohte võimendab tema partnerlus Venemaaga, meie ja kogu Euroopa esmase julgeolekuriskiga
  • olulisemad Hiinast lähtuvate tehnojulgeoleku ohtude valdkonnad on küberturvalisus ja Hiina firmadele kuuluvad andmesidetaristud ning Hiinast tarnitavad turvaseadmed
  • Eesti siseturvalisuse eest vastutavad riigiasutused on ohtudest väga teadlikud ja tegelevad nii järelevalve kui ka turvariskide vältimise ja vähendamisega
  • Eesti probleemiks on riigi väiksus ja seadusandlike aktide jõustamise aeglus, mis ei võimalda meil alati olla proaktiivsed
  • Eesti peab ka Hiinast lähtuvate julgeolekuriskide osas tegema tihedat koostööd meie võimsamate liitlastega, eeskätt Ameerika Ühendriikidega, panustades nende maandamisel samas ka ise võimetekohaselt
  • Eesti-taolises väikeriigis ei saa kogu turvavastutust lükata nö riigi kanda, vaid oluline on suurendada elanikkonna teadlikkust ja võimekust neile ka individuaalselt reageerida.