Elanikkonnakaitse hädaolukordades

Koolituse tulemusel kasutab osaleja ohutusõppe õpetajaraamatu parimaid praktikaid arendamaks õppijates teadlikkust enda ja kaaskodanike turvalisuse tagamisel ning valmistumisel ja hakkamasaamisel hädaolukordades.

Eesmärk

Koolituse tulemusel kasutab osaleja ohutusõppe õpetajaraamatu parimaid praktikaid arendamaks õppijates teadlikkust enda ja kaaskodanike turvalisuse tagamisel ning valmistumisel ja hakkamasaamisel hädaolukordades.

Sihtgrupp
Alushariduse, I ja II kooliastme õpetajad (klassi- ja aineõpetajad).
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel osaleja:

  • kasutab ohutusõppe lõimimisel üld- ja ainealaste pädevustega õpetajaraamatu parimaid praktikaid
  • teab erinevaid hädaolukordi, nende tagajärgi ning hädaolukordadeks valmistumise võimalusi
Sisu

Õpe tugineb väljatöötatud ohutusõppe õpetajaraamatul.

Ohutusõppe senine rakendamine õppetegevuses:

  • Eneseanalüüs
  • Parimate praktikate jagamine

Elanikkonnakaitse:

  • Võimalikud hädaolukorrad Eestis
  • Riskide ennetus- ja leevendusmeetmed
  • Elutähtsad teenused ja valmisolek nende katkestuseks

Õppemeetodid: Õppetöös kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid (rühmatöö, individuaalne töö/ eneseanalüüs, diskussioon jm). Kogu protsessis kasutatakse info- ja kommunikatsioonivahendeid (veebipõhine õpikeskkond ülesannete täitmiseks,  videod, küsimustikud jmt). 

Maht
5 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.