Erikordade rakendamine

Koolituse läbinul on teadmised erinevatest kriisiolukordadest ja nende lahendamiseks väljakuulutatavatest erikordadest.

Eesmärk

Koolituse läbinul on teadmised erinevatest kriisiolukordadest ja nende lahendamiseks väljakuulutatavatest erikordadest, nende õiguslikest alustest ja kriisiolukordade, sh erikordade, ajal rakendavatest meetmetest.

Sihtgrupp
Hädaolukorra juhid, staabi juhid, staabi ja kriisimeeskonna liikmed, hädaolukorraks valmisoleku planeerimise eksperdid, õigusnõunikud jt asjasse puutuvad ametnikud.
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija

 • teab kriisiolukordasid ja nende lahendamiseks väljakuulutatavaid erikordasid ja nende õiguslikke aluseid;
 • eristab erikordade ajal rakendavaid meetmeid;
 • teab erikorra rakendamise eesmärki ja pädevusi ning volitusi asutuse valitsemisala juhtiva hädaolukoora lahendamisel;
 • kavandab tegevused erikorra rakendamiseks.
Sisu

Teoreetiline loeng

 • Hädaolukord erakorralise ja soovimatu sündmuse üldmõistena vs erikorrad;
 • erikord kui hädaolukorra/kriisi tunnus ja tööriist, erikorra akendamise plussid ja sellega seotud ohud;
 • Erikorrad ja nende õiguslikud alused;
 • Erikordade eristamine korrakaitsesündmustest ja muudest kriisiolukordadest;
 • Isiku põhiõigusi ja -vabadusi piiravate meetmete rakendamine, sh proportsionaalsuse põhimõtte järgimine;
 • Hädaolukord ja selle lahendamiseks väljakuulutava erikorra rakendamine ning erikorra ajal rakendatavad meetmed;
 • erikorra väljakuulutamine ja lõpetamine, juhtimine;
 • Kõrgendatud kaitsevalmiduse, erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra lahendamises osalemine.

Arutelu - erikorda ettevalmistatavad tegevused, ettepanekud ja soovitused.

Õppemeetodid: auditoorne loeng, arutelu.

Maht
6 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.