Esinejad

Marek Link

Marek Link on Sisekaitseakadeemia rektorina ametis alates 18.02.2019. Viimased 13 aastat on Marek töötanud Sisekaitseakadeemias siseturvalisuse alase hariduse ja väljaõppe valdkonnas. Ta on olnud algataja ja juht paljudele Euroopa projektidele ning osalenud erinevate sisejulgeolekuagentuuride ja -võrgustike töös. 

Marek Link

Kersti Kaljulaid

Kersti Kaljulaid oli Eesti Vabariigi viies president aastatel 2016-2021. President Kaljulaid on läbi aastate seisnud me ühiskonna aluspõhimõtete – demokraatia, inimõiguste, inimeste võrdse kohtlemise ja sõnavabaduse – kaitsel. Üheks tema presidendiaega läbivalt saatnud põhimõtteks oli ametisse asumisel sõnastatud mõte: „Ma ei ole kunagi vait, kui kõne all on meie julgeolek, ohus on meie vabadused või tehakse liiga nõrgematele.“ 2021. aastal nimetas ÜRO peasekretär Kaljulaidi järgmiseks kaheks aastaks enda üleilmseks eestkõnelejaks maailma naiste, laste ja noorukite tervise ja heaolu teemadel. President Kaljulaid oli ka esimene eestlane, kelle mainekas ajakiri Forbes valis 100 maailma mõjukaima naise hulka.

Brian

Kindralleitnant Martin Herem

Kindralleitnant Martin Herem on alates 2018. aastast Eesti Kaitseväe juhataja.
Aastatel 2016-2018 oli ta Kaitseväe peastaabi ülem. Enne seda teenis Herem erinevatel ametikohtadel Eesti Kaitseväes. 2006. aastal osales ta rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Iraagis (Operation Iraqi Freedom). Kindralit on autasustatud erinevate Eesti Kaitseväe aumärkidega.

Martin Herem

Jaanika Merilo

Jaanika Merilo Ukraina asepeaministri ja digisiirde ministri nõunik. Ta on tegutsenud IT-sektoris ja investeerimisvaldkonnas enam kui 20 aastat. Jaanika on töötanud Eesti Arengufondis, investeerimisfondides MTVP ja US Invest ning alates 2015. aastast on ta tegutsenud digiteenuste käivitajana Ukrainas. Muuhulgas nimetasid Google ja Financial Times ta 2015. aastal NE100 innovaatori nimekirja, kes muudavad maailma, USAID ja UAFIC nimetasid ta finantstehnoloogia 50 kõige mõjuvõimsama naise hulka ning 2015. aastal arvati ta ka Ukraina kõige mõjuvõimsamate naiste nimekirja.

Merilo

Arnold Sinisalu

Arnold Sinisalu on kaitsepolitsei peadirektor aastast 2013. Arnold omab 2012. aastast õigusteaduse doktorikraadi, väitekirja kirjutas ta teemal „Mõjutustegevuse piirid rahvusvahelises õiguses“.

Sinisalu

Bill Moschella

Bill Moschella töötas 27 aastat FBI eriagendina ning tegutses FBI juriidilise atašeena Tallinnas ja Abu Dhabis Araabia Ühendemiraatides. Aastatel 2014-2015 oli ta julgestuskoordinaator nelja maailma suurima süvendusettevõtte konsortsiumi juures Suessi kanali 34-kilomeetrise paralleelkanali ehitamisel. Enne seda töötas Bill ESC Global Security juures operatiiv- ja äriarendusjuhina ning NarTest LLC juures konsultandina. Praegu on tal enda konsultatsiooniteenuste ettevõte ning tegutseb elektrisõidukite päikeseenergia arendusprojektide juures.

Bill

Jaanika Puusalu

Jaanika Puusalu on Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi nooremteadur, kelle uurimistöö fookuseks on uue tehnoloogia rakendamisega kaasnevad võimalused ja kitsaskohad, eriti siseturvalisuse valdkonnas. Samuti uue tehnoloogia kasutusest tulenevad muutused sotsiaalsetes protsessides ning ühiskonnas. Puusalu juhib hetkel Sisekaitseakadeemia ja PPA ühist uurimisgruppi „Mehitamata õhusõidukite kasutamise võimalused Eestis liiklusõnnetuse sündmuskohtadelt andmete kogumiseks“.

Jaanika

Janar Aleksandrov

Janar Aleksandrov on Keskkonnaameti info- ja kommunikatsiooni peaspetsialist. Aleksandrovil on üle 15 aasta töökogemust Keskkonnaministeeriumi erinevates allasutustes. Droonide kasutuse arendamisega Keskkonnaametis alustas Aleksandrov 2019. aastal piloodina. Nüüdseks on ta arenduse eestvedaja ja ca 50 drooni haldaja.

Janar

Lilian Lääts

Lilian Lääts on Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kiirabikeskuse juhataja ning Eesti Kiirabi Liidu juhatuse esimees. Lääts on erakorralise meditsiini arst, kes töötanud kiirabis ja erakorralises meditsiinis üle 15 aasta. Ta on ennast täiendanud palju suurõnnetuste lahendamise valdkonnas. Viimastel aastatel on Lääts pidanud tegelema suures mahus tervishoiukriisiga.

Lilian

 


Merlin Benner

Merlin Benner on hariduselt metsloomabioloog ning tegutses 17 aastat bioloogina osariigi valitsuse juures. Ta on asutanud kaks ettevõtet, Wildlife Specialists ja Remote Intelligence, mida ta ühtlasi ka juhib. Tema peamine tegevusvaldkond on töötada välja loovaid ja tõhusaid lahendusi tegelikele probleemidele. Tema projektid on enamjaolt seotud maagaasi ja energiateenuste sektoriga, eeskätt keskkonnaseire, integreeritud seire ja turvalisuse valdkonnas. Hiljuti said tema firmadest Dark Pulse’i tütarettevõtted, mis laiendab oma tegevust kõikjal Euroopas, Lähis-Idas ja mujalgi.

Merlin

Brian Leventhal

Brian Leventhal on töötanud enam kui 20 aastat avalikus sektoris korrakaitseametnikuna North Carolinas. Ta sai kaugpiloodi litsentsi 2013. aastal ning aitas töötada välja maanteepatrullidele mõeldud programmi mehitamata õhusõidukite kasutamiseks liiklusõnnetuste kaardistamisel ja suurõnnetuste lahendamisel. Ta osaleb aktiivselt mehitamata õhusõiduki süsteemi kogukonnas kas kaugpiloodina või ka esinejana konverentsidel ja paneelides, samuti valdkonnaeksperdina valitsusasutuste mehitamata õhusõiduki süsteemide väljatöötamisel ja rakendamisel. Hiljuti viis lennunduskirg ta helikopteripiloodiks maanteepatrulli õhusõidukioperatsioonide üksusesse. Tulevikus püüab ta oma huvi mehitatud ja mehitamata õhusõidukite vastu veelgi tihedamalt siduda.

Brian

Tanel Kapper

Tanel Kapper on hetkel Põhja Maakaitseringkonna staabi S3 (operatiivjaoskond) ülem. Kapper asus Piirivalvesse teenistusse 1991. aasta märtsis. 1995. aastal osales ta esimesel Eesti missioonil Horvaatias. Kapper on kokku osalenud kuuel missioonil, neljal korral Jugoslaavias ja kahel Afganistanis. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo eriala.

Kapper

Ave Lauren

Ave Lauren on Euroopa Rändevõrgustiku (EMN) rändeekspert, kelle peamised uurimishuvid on tööränne ja mobiilsus, rändepoliitika ja rahvusvaheline koostöö rände valdkonnas. Ave doktoritöö Cambridge’i ülikoolis käsitles tippspetsialistide rännet Silicon Valleysse ja San Francisco lahe piirkonda ning selle mõju regiooni ja kogukondade arengule. Selle uurimisteema raames oli ta ka külalisuurija USA Kongressi ja Kongressiraamatukogu juures. Lisaks panustab Ave regulaarselt Eesti meediaväljaannetesse, rände- ja kohanemisalastesse rakenduslikesse uuringutesse ning konsulteerib riike ja linnu talendipoliitikate kujundamisel nii Eestis kui ka välismaal.

Ave

Eero Janson

Eero Janson on Eesti Pagulasabi juhataja. Ta juhib ja kavandab Pagulasabi humanitaarabi sekkumisi Ukrainas, Gruusias, Jordaanias, Liibanonis ja Keenias, samuti tegeleb ta varjupaigavaldkonna huvikaitsega. Ta on varasemalt töötanud ka ÜRO Pagulasameti juures ning on hetkel European Council on Refugees and Exiles (ECRE) nõukogu liige. Eerol on magistrikraad poliitikateadustes (Tartu Ülikool) ja magistrikraad rahvusvahelises humanitaarabis (Groningeni Ülikool).

Eero

Toomas Malva

Toomas Malva on politseikolonel, kes on enam kui 30 aastat töötanud riigiteenistuses (politsei ja vanglateenistused). Ta on osalenud erinevatel politsei ja vanglaoperatsioonidel (augustiputš, vanglate mässud, 2007 aprill, Covid19, jne) ning mitmetel välismissioonidel (sealhulgas massiline sisseränne Horvaatia/Sloveenia ja Türgi/Kreeka piiril). Praegu töötab ta Siseministeeriumis sisekaitse ja kriisivalmiduse osakonna nõunikuna.

Toomas

Līga Neidere

Līga Neidere on Läti siseministri poliitikanõunik. Varasemalt on ta töötanud justiits- ja siseasjade nõunikuna Läti Vabariigi alalises esinduses Euroopa Liidu juures. Tal on laialdased kogemused rände- ja julgeolekuküsimustega seotud poliitikakujundamises nii ELi kui ka riiklikul tasandil. Läti EL Nõukogu eesistumise ajal 2015. aastal, mis langes kokku rändekriisi haripunktiga, juhtis ta rände ja Schengeni töörühmi. Līga Neidere on aidanud kaasa Läti ühinemisele Schengeni alaga.

Liga

Saulius Nekrasevicius

Saulius Nekrasevicius on Leedu Piirivalveteenistuse piirikontrolli büroo juht. Tal on piirikontrolli valdkonnas rohkem kui 20 aastat töökogemust mitmel erineval tasandil ja positsioonil.

Saulius

Milena Petkova

Milena Petkova on töötanud Euroopa Liidu Nõukogu sekretariaadi sise- ja justiitsküsimuste üksuse juhina alates 1. juunist 2020 ning koordineerinud üksuse tööd alates 2018. aastast. Ta koordineerib ja toetab ELi Nõukogu eesistumist seoses sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alalise komitee tegevusega. Ta on varasemalt töötanud Bulgaaria Justiitsministeeriumi Euroopa Asjade Direktoraadis (2005-2009) ning tegelenud sise- ja justiitsküsimuste direktoraadi kriminaalõigusega seotud õigusaktidega (2011-2017), näit. terrorismivastase võitluse direktiiv, infosüsteemide vastu suunatud ründeid käsitlev direktiiv, andmete säilitamine, e-tõendusmaterjal etc.

Milena

Kerly Randlane

Kerly Randlane on alates 2018. aastast Sisekaitseakadeemia finantskolledži direktor. Eelnevalt on ta juhtinud Maksu- ja Tolliameti maksuvõlgade sissenõudmise valdkonda, olnud sissenõudmise erimenetluse valdkonna esimeseks juhiks ning töötanud mitmetel teistel ametikohtadel. Lisaks on ta juhtinud Rahandusministeeriumi nõunikuna riiginõuete konsolideerimise projekti. Alates 2004. aastast on Randlane olnud seotud Sisekaitseakadeemiaga ning panustanud akadeemia tegevusse finantskolledži lektori ning maksunduse ja tolli õppetooli juhataja-lektori ametikohtadel. Randlasel on haldusjuhtimise magistrikraad Tehnika Ülikoolist ja riigi- ja poliitikateaduste doktorikraad Tallinna Ülikoolist.

Kerly

Luukas Kristjan Ilves

Luukas Ilves on juhtiva plokiahelaga tegeleva ettevõtte Guardtime strateegiajuht, kus ta rakendab tipptehnoloogiat eduka, turvalise ja avatud maailma ehitamisel. Varem on Luukas töötanud erinevatel ametikohtadel Eesti valitsuse ja Euroopa Komisjoni heaks, sealhulgas juhtinud digipoliitikat Eesti 2017. aasta EL Nõukogu eesistumise ajal. Luukas on lõpetanud Stanfordi ülikooli.

Ilves

Rait Roosve

Rait Roosve on Eesti Panga sularaha- ja taristuosakonna juhataja. Ta lõpetas Tartu Ülikooli 1981. aastal. Eelnevalt on töötanud Tallinna Tehnikaülikoolis, Majandusministeeriumis, Riigikantseleis, Siseministeeriumis ja eraettevõtetes. Aastast 1995 Eesti Pangas – sularaha osakonna, sularaha- ja turva osakonna ning sularaha- ja taristu osakonna juhatajana. Rait Roosvee on Euroopa Keskpanga pangatähtede komitee liige.

Roosve

Siim Lindmaa

Siim Lindmaa töötab Politsei- ja Piirivalveametis. Tema töö on seotud mehitamata õhusõiduki süsteemide rakendamise ja arendamisega korrakaitses. Ta on valdkonna ekspert kes usub, et mehitamata õhusõiduki süsteemid võimaldavad suurendada meie olukorrateadlikkust ja kiirendavad otsustusprotsesse. Tema karjäär mehitamata õhusõidukite valdkonnas sai alguse taktikaliste süsteemide tegevuse planeerimise ja täideviimisega sõjaväeliste operatsioonide toetamisel. Kogemust ja teadmisi antud süsteemide arendamises on ta omandanud tootejuhina kaitsetööstuses. Ta peab end uuendusmeelseks inimeseks, kes otsuste tegemisel lähtub tulevikust.

Lindmaa

Erkki Koort

Politseikolonel Erkki Koort omandas kõrghariduse politsei erialal aastatel 1995−1999 Eesti Riigikaitseakadeemias ning haldusjuhtimise magistrikraadi (MPA) aastatel 2002−2004 Tallinna Tehnikaülikoolis. Aastatel 1997−2007 töötas ta Kaitsepolitseiametis ülemkomissarina ning aastatel 2007−2018 Siseministeeriumis sisejulgeoleku asekantslerina. Aastatel 2008−2018 oli Koort Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi nõukogu esimees ning 2011−2018 ka Eesti Interneti SA nõukogu liige. Alates 2018. aastast on Erkki Koort Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi juhataja. Aastast 2018 töötab ta ka ajalehes Postimees, kus oli julgeoleku autorikülgede toimetaja ning praegu juhib Postimehe uurivat toimetust. Koort on alates aastast 2020 Kaitseväe Akadeemia nõunike kogu esimees.

Koort

Anna Celine Kasig

Anna Celine on Erasmus-vahetustudeng Eesti Sisekaitseakadeemias. Ta elab Hamburgis ja lõpetab peagi bakalaureuseõppe päästeinseneri erialal. Ta on 2020. aastal loodud turvaettevõtte kaasasutaja, mis tegeleb kõigi turvavaldkondadega (turvateenus, ürituste turvamine, kinnisvara turvateenus ja ka isikukaitse), sealhulgas ka tuleohutuse ja meditsiiniteenusega. Lisaks õpingutele on ta erakorralise meditsiini tehnik ja palliatiivravi vabatahtlik.

Anna

Qëndresë Ramadani

Qendrese Ramadani on Kosovost pärit Erasmus vahetustudeng Eesti Sisekaitseakadeemias. Ta õpib avaliku julgeoleku teaduskonnas viimasel kursusel, mis on ühtlasi selle hiljuti loodud õppeasutuse viies lend. Ta töötab oma unelmate ametis politseiametnikuna. Sisekaitseakadeemias veedetud aeg aitab tal mõista meie erinevusi ja sarnasusi, eeliseid ja puudusi ning loodetavasti viib teda ka paremini tulevikus edasi. Ta on alati tahtnud aidata inimesi ning tal on hea meel, et tema amet on ühtlasi ka tema hobi, mis võimaldab tal inimestega kogu aeg suhelda. Ta on eeskätt huvitatud kogukondlikust korrakaitsest, kuivõrd see aitab tal suhelda nooremate põlvkondadega ning näidata, et politsei eesmärk on nende jaoks olemas olla.

Qendrese

Zsolt Leon Adamik

Zsolt Leon Adamik on Erasmus-vahetustudeng Eesti Sisekaitseakadeemias. Ta on kriminaalpolitsei eriala tudeng Ungari avaliku teenistuse ülikooli korrakaitse teaduskonnas. Tema erihuvid on küberkuritegevus ja majanduskuriteod. Ta naudib konverentsidel ja töötubades osalemist ning leiab, et antud valdkonna haridus- ja teadustegevus on äärmiselt põnev.

Leon

 


 

Mihkel Nikolai

Mihkel Nikolai on Sisekaitseakadeemia korrektsiooni eriala 2. kursuse tudeng. Ta valis antud eriala, sest tundis, et eriala kaudu saab ta teadmisi, mille abil usub, et tulevikus saab suuresti panustada vanglasüsteemi arengusse ning seeläbi õigusrikkujate rehabiliteerimisse. Enne õppima asumist töötas Mihkel mõned kuud Tallinna Vanglas valvurina ning õppis lühikest aega ka Sisekaitseakadeemia vangivalvuri kutseõppes. Korrektsioon tundus aga talle sobivam. Mihkel on huvitatud erinevatest valdkondadest, kuid haridusega seoses on ta süvenenud tuttavate harimisse teemal „Vangla kui taasühiskonnastav institutsioon“.

MIhkel