Haldusmenetlus

Koolituse tulemusel on õppijal baasteadmised haldusmenetlusest ning oskus haldusmenetlust läbi viia ja haldusakti koostada.

Eesmärk

Koolituse tulemusel on õppijal baasteadmised haldusmenetlusest ning oskus haldusmenetlust läbi viia ja haldusakti koostada.

Sihtgrupp
Haldusmenetlust läbi viivad ametnikud
Õpiväljundid

Koolituse läbinu

 • teab haldusmenetluse olemust, eesmärki ja põhimõtteid;
 • teab haldusmenetluse kulgemisega seotud õiguslikku raamistikku;
 • teab haldusakti formaalse ja materiaalse õiguspärasuse põhimõtteid;
 • koostab haldusakti, põhistab otsustust, sh seostab faktilisi asjaolusid õigusliku alusega.


Sisu

Haldusmenetluse olemus, eesmärk, põhimõtted, sh hea halduse tava.

Haldusakti formaalse õiguspärasuse põhimõtted:

 • pädevusnõuded
 • menetlusnõuded
 • vorminõuded

Haldusakti materiaalse õiguspärasuse põhimõtted:

 • õiguslik alus
 • kooskõla kehtiva õigusega
 • proportsionaalsus
 • kaalutlusõigus ehk diskretsiooniõigus
 • kaalutlusvead
 • õiguse üldpõhimõtete järgimine

Haldusakt:

liigid, tunnused, haldusakti olulised osad, asjaolude põhistamise olulisus, sh õiguslike ja faktiliste aluste põhistamisel kausaalse seose olulisus, haldusakti kehtivus, teatavaks tegemine, vaidemenetluse kord.


Õppemeetodid:

Loeng, diskussioon, sh eluliste juhtumite arutelu.

Maht
8 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.