Kohaliku omavalitsuse õigus

Koolituse eesmärk on õigusloomejuristide kohaliku omavalitsuse õigusega seotud teadmiste süvendamine ning praktiliste näidete ja tegevuste kaudu kohaliku omavalitsuse autonoomiat riivavate normide koostamise oskuse suurendamine.

Eesmärk

Koolitusel osalejal on ajakohastatud teadmised kohaliku omavalitsuse õigusest ja haldusreformijärgsetest muudatustest.

Sihtgrupp
Õigusloomejuristid
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija

  • teab riigi keskvõimu ja kohaliku omavalitsuse erinevaid rolle ja olemust ning põhiseadusest tulenevaid garantiisid ja piiranguid;
  • teab kriteeriumeid, mille alusel määrata avaliku ülesande täitmine ja rahastamine, kas riigi keskvõimu või kohaliku omavalitsuse ülesandeks;
  • teab kohaliku omavalitsuse korralduse üldnorme;
  • teab eelnõu seletuskirja olulisust normide eesmärgipäraseks ja üheseks rakendamiseks;
  • teab põhilisi KOV õiguse valdkonna probleeme ja oskab neid ennetada.
Sisu

I Kohaliku omavalitsuse põhiseaduslikud garantiid ja nende piirid.

KOV garantii komponendid (õigussubjektsus, institutsioon, subjektiivne õiguslik seisund). 

KOV garantiide kaitstus põhiseaduses jt sellest alama astme õigusnormides.

Praktilised näited haldusreformi seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, kohtumenetluste seaduste, valdkondlike seaduste järelevalve- ja rahastamise normide pinnalt. Arutelu.

II Omavalitsuslike ja riiklike ülesannete eristamine, sh uute kohustuslike omavalitsuslike ülesannete panemise ja riiklike ülesannete täitmiseks panemise piiritlemine ning haldusreformi järgselt omavalitsustele ühiselt täitmiseks mõeldud ülesanded.

Kohaliku omavalitsuse täidetavad kolme liiki ülesanded (riiklikud, KOV kohustuslikud, KOV vabad). 

Riikliku ülesande olemus ja koht põhiseaduse normides, nende piirid õigusloomes.

Riigikohtu lahendite jt asutuste juhised.

Haldusreformi mõju, uued pädevused ja volitused.

III Omavalitsuslike ja riiklike ülesannete täitmise rahastamine, nt KOV-le delegeeritud riikliku ülesande rahastamine.

Rahastamissüsteemide valiku vabadus ja piirid põhiseaduses. 

Riikliku ülesande kohalikule omavalitsusele delegeerimise erinevad võimalused ja nende sisu.

Riikliku ülesande täitmiseks vajalik rahastamise piisavus.

IV Teadmiste kontroll ja arutelu.

Kõikide koolitusteemade kohta esitatakse kirjalikud testküsimused ja mõtlemisülesanded (ca 20 minutit). Vastused arutatakse ühiselt läbi. Vastatakse täiendavatele küsimustele.


Õppemeetodid:

Loeng, seminar, mõtteülesanded, arutelu.

Maht
7 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.