Uudised

Kolme rakenduskõrgkooli õppurite hinnang rakendatavale keeleõppesüsteemile

keeleõpe

Ilmunud on kolme rakenduskõrgkooli (Sisekaitseakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkool ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkool) õppurite seas läbiviidud ja nende hinnangut rakendatavale keeleõppesüsteemile kaardistanud uuringu raport.

Eesti kolmel rakenduskõrgkoolil on pikaajaline traditsioon õpetada eesti, inglise ja vene erialakeelt. Erialakeele (ingl Language for Specific Purposes ehk LSP) all mõistetakse erialases suhtluses kasutatavat keelt, mille sõnavara, terminoloogia ja keelendid on determineeritud erialaspetsiifiliste vajaduste ja pädevustega (Hutchinson & Waters, 1987; Dudley Evans & Saint Johns, 1998; Laurence, 1998; Swales, 2000 jt; sh Eesti uurijad: Saarso ja Sõrmus, 2008; Kikerpill ja Sõrmus, 2008 jt). Erialakeele õpetamisel lähtutakse erilisest metoodikast (sh lõimitud aine- ja keeleõpe ehk LAK-õpe), mis tugineb erialaainetes õpetatavale sisule ja terminoloogiale.
Pikaajaline erialakeele õpetamise kogemus, kõrgkoolide tõhus koostöö, keeleõppeprojektides osalemine, keeleõppesüsteemi ülesehituse sarnasus ja rakenduskõrgkoolide õppekorralduse eripära andis idee küsida õppurite tagasisidet oma kõrgkooli keeleõppesüsteemile ja võrrelda tulemusi. Kogemusi jagades selgus, et kolme kõrgkooli keeleõppesüsteemi probleemkohad on sarnased. Samuti oli iga kool huvitatud oma õppurite hinnangust keeleõppele. Niisiis oli uuringu ajend ka võimalus õppida ja võtta üle parimad kogemused, meetodid ja lähenemised teiste kõrgkoolide keeleõppesüsteemist.
Uuring toimus aastail 2020–2022. Uuringu eesmärk on kolme rakenduskõrgkooli keeleõppesüsteemide võrdlemise kaudu parandada keeleõppe kvaliteeti. Õppurite tagasiside annab võimaluse esile tuua ja analüüsida peamisi probleeme, millega õppurid puutuvad kokku erialakeele õppimisel.

Tutvu uuringu tulemustega siin.