Korrakaitseametniku 6. taseme õpe

Koolituse tulemusel omab õppija ettevalmistust korrakaitseametniku 6. taseme kutseeksami sooritamiseks.

Eesmärk

Koolituse tulemusel omab õppija ettevalmistust korrakaitseametniku 6. taseme kutseeksami sooritamiseks.

Sihtgrupp
Kohaliku omavalitsuse üksuste korrakaitseametnikud. Õppe alustamiseks on vajalik kõrgharidus ja töökohal omandatud kutseoskused.
Õpiväljundid

I-II moodul

Koolituse läbinu

 • ennetab süütegusid ja rakendab sobivaid taktikaid ning meetmeid vastavalt süütegude ja muude korrarikkumiste soodustegurite analüüsile;
 • viib oma pädevuse piires läbi riiklikku järelevalvet avalikus kohas käitumise nõuete täitmise üle;
 • kohaldab oma pädevuse piires riikliku järelevalve meetmeid ja koostab dokumendid;
 • tunneb elulises juhtumis ära väärteo tunnused;
 • menetleb oma pädevuse piires enamlevinud väärtegusid ja koostab menetlusdokumendid;
 • lahendab kooskõlas seadustega kaebuse kohtuvälise menetleja tegevuse peale.

III moodul

Koolituse läbinu

 • esindab kohtuvälist menetlejat kohtus. 
Sisu

Korrakaitseametniku 6. taseme kutsestandard, Kutsekoja tähis 26-06112018-1.6/3k, on kättesaadav: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10719658


I KORRAKAITSEAMETNIKU MENETLUSTE MOODUL 

1.1. Korrakaitseametniku baasteadmised, teemad: 

 • KOV-i korrakaitseüksuse asetus riigi halduskorralduse- ja õiguskaitse süsteemis.
 • Põhiõiguste riive õiguspärasus menetluste läbiviimisel.
 • Linna- ja vallavalitsuse pädevus ja volitused menetluste läbiviimiseks korrakaitseseaduse, karistusseadistiku ja            eriseaduste alusel.

10 ak/h, millest 6 ak/h auditoorset tööd ja 4 ak/h iseseisvat tööd.


1.2. Riikliku järelevalve menetluse läbiviimine, teemad:

 • Haldusmenetluse ja riikliku järelevalve põhimõtted.
 • Riikliku järelevalve põhimõisted.
 • Järelevalvemenetluse piiritlemine süüteomenetlusest.
 • Riikliku järelevalve meetmed.
 • Avalikus kohas käitumise üldnõuded.
 • Vahetu sund.
 • Ametiabi.
 • Isikuandmete kaitse.
 • Dokumenteerimine ja dokumentidele kehtestatud nõuded.

22 ak/h, millest 16 ak/h auditoorset tööd ja 6 ak/h iseseisvat tööd.


1.3. Väärtegude menetlemine, teemad:

 • Isiku käitumisele karistusõigusliku hinnangu andmine (karistusõiguse üldosa, karistusõiguse eriosa).
 • Väärteomenetluse alustamise otsustamine (menetluse kohustuslikkuse põhimõte, menetlust välistavad asjaolud, vähetähtis väärtegu, suuline hoiatamine).
 • Kohtuvälise menetluse läbiviimine (kiirmenetlus, üldmenetlus, tõendamine ja tõendite kogumine, „süüdistus“ väärteomenetluses).
 • Karistuse määramine või väärteomenetluse lõpetamine.
 • Kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebuse lahendamine.

32 ak/h, millest 24 ak/h auditoorset tööd ja 8 ak/h iseseisvat tööd.


ÕPPEMEETODID:

1.1. Õigusalased algteadmised, loeng-seminarid, enesekontrollitest Moodles.

1.2. Väärtegude menetlemine, loeng-seminarid, kaasuste lahendamine, menetlusdokumentide koostamine. Õppija esitab hinnangu saamiseks menetlusdokumendid (uurimistoimingute protokollid, kiirmenetluse otsuse, väärteoprotokolli, kaebuse lahendamise määruse).

1.3. Riikliku järelevalve menetluse läbiviimine, loeng-seminarid, kaasuste lahendamine, ettekirjutuse, riikliku järelevalve meetmete kohaldamise protokollide koostamine. Õppija esitab hinnangu saamiseks ettekirjutuse ja kaasuse lahenduse. 


II ENNETAMISE JA PATRULLIMISE MOODUL

2.1. Süütegude ja muude korrarikkumiste ennetamine ja   soodustegurite mõju      vähendamine, teemad: 

 • Ametialase suhtlemise põhimõtted.
 • Ametniku eetika, tööalase käitumise etikett.
 • Meeskonnatöö põhimõtted.
 • Käitumine konflikti- või kriisisituatsioonis.
 • Ennetamise tasandid (sh taastava õiguse põhimõtted).
 • Korrarikkumiste soodustegurite analüüsimine vastavalt ohuhinnangutele ja ohuprognoosi koostamine.
 • KOV üksuse ametniku koostöö teiste koostööpartneritega (ennetusüritused, koostööprojektid jm).
 • Isikute nõustamine, kogukonna teavitamine (näit uute korrakaitsealaste õigusaktide rakendumisest, läbiviidud            menetlustest jm).

42 ak/h, millest 20 ak/h auditoorset tööd ja 12 ak/h praktikat koolikeskkonnas,10 ak/h iseseisvat tööd. 


2.2. Patrullimine, teemad:

 • Patrulltoimkonna liikmete ülesanded ja vastutus (sh teadete vastuvõtmine, teadete lahendamine).
 • Patrullpiirkonna analüüs ja tegevuste planeerimine vastavalt ohuolukorrale.
 • Raadioside kasutamine.
 • Patrullimise taktikad ja turvataktika.

16 ak/h, millest 4 ak/h auditoorset tööd, 8 ak/h praktikat koolikeskkonnas, 4 ak/h iseseisvat tööd.


ÕPPEMEETODID:

2.1. Süütegude ja muude korrarikkumiste ennetamine ja soodustegurite mõju vähendamine, loeng-seminarid, suhtlussituatsioonide rollimäng (videosalvestatakse), õppija osaleb salvestuse tagasiside arutelus.

2.2. Patrullimine, õppija koostab piirkonna ohuhinnangu ja planeerib patrullimise, praktilised harjutused.


III MOODUL. KOHTUVÄLISE MENETLEJA ESINDAMINE KOHTUS

3.1. Kohtuvälise menetleja esindamine kohtus, teemad:

 • Kohtuistungiks ettevalmistumine.
 • Kohtuvälise menetleja seisukohtade koostamine kohtumenetluseks.
 • Kohtuistungil esinemine.
 • Kohtulahendite analüüsimine.

12 ak/h, millest 4 ak/h auditoorset tööd ja 4 ak/h praktikat koolikeskkonnas, 4 ak/h iseseisvat tööd.


ÕPPEMEETODID:

Kohtuistungiks ettevalmistumine, kohtulahendite analüüsimine ja rollimäng kohtuistungil. Õppija koostab menetleja seiskohad kohtumenetluseks, valmistub näidiskaasuse alusel kohtuistungiks, osaleb rollimängus ja sellele antavas tagasiside arutelus.

Maht
134 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.