Kuriteoohvrite sensitiivne kohtlemine

Koolitusel antakse ülevaade sensitiivse kohtlemise põhimõtetest ja õpetatakse ennetama teisest ohvristumist ning kaitsma ohvri seaduslikke õigusi.

Eesmärk

Koolituse tulemusel on osalejal ajakohastatud teadmised sensitiivse kohtlemise põhimõtetest ja oskused ennetada teisest ohvristumist ning kaitsta ohvri seaduslikke õigusi.

Sihtgrupp
Politseiametnikud, prokurörid, kohtunikud, ohvriabitöötajad ja teised ohvritega kriminaalmenetluses kokku puutuvad isikud (nt vabatahtlikud tugiisikud, lepitajad vms).
Õpiväljundid

Koolituse läbinu

 • teab trauma mõju ohvrile ja ohvri käitumisele ning sellest tulenevaid vajadusi;
 • teab haavatavate ohvrite eripärasid ning oskab nendega suhtlemisel arvestada;
 • kuulab üle haavatavaid kannatanuid;
 • rakendab sensitiivse kohtlemise põhimõtteid;
 • suhtleb ohvritega austaval, diskreetsel, professionaalsel ja mittediskrimineerival moel;
 • hindab ohvrite individuaalseid kaitsevajadusi ning teisese ohvristumise riske;
 • selgitab ohvrile tema õigusi ning võimalusi kaitsemeetmeteks ja abiteenuste saamiseks;
 • oskab alaealiste kannatanutega suheldes märgata ning vähendada nende teisese ohvristumise riske;
 • võtab arvesse alaealise kannatanuga suhtlemisel tema parimaid huve ning vajadusi.


Sisu
 • Kuriteoohvrite ootused politseiametnikele.
 • Abisaamise võimaluste edastamise vajadus ohvrile ning mida sel puhul tähele panna. Kuidas infot edastada ning mida sel puhul silmas pidada – praktilised näpunäited.
 • Psühholoogiline trauma, kriis ja kuritegude tagajärjed ohvrile. Käsitletakse suhtlemisraskuseid kriisiseisundis inimesega.
 • Käitumine kriitilises olukorras. Seletatakse lahti, millised on inimeste tavapärased reaktsioonid kriisi-ja traumaolukordades ning kriisireaktsiooni etapid.
 • Miks kriisis olijal võib rääkimisest ja heast kuulajast kasu olla? Aitajate reaktsioonid pärast sündmust.
 • Emotsioonide äratundmine ja kontrollimine. Peegeldamine ja ümbersõnastamine suhtlemises.
 • Politseiametniku tööstress, läbipõlemine. Tööandja toetus.
 • Vihakuriteod. Inimese diskrimineerimine rassi, soo usulise veendumuse, seksuaalse sättumuse, erivajaduse või muu tunnuse alusel.
 • Kannatanu küsitlemise taktika.
 • Kannatanu, kannatanu õigused ja kohustused kriminaalmenetluses, õiguste ja kohustuste selgitamine.
 • Perevägivalla ohvri ülekuulamise eripära.
 • Alaealise ohvri ülekuulamise eripära.

Õppemeetodid: Loeng-seminar, diskussioon, juhtumi analüüs, reflektsioon, grupitöö, videoanalüüs, praktiliste suhtlemisoskuste harjutused, videotreening ja tagasisidestamine.

Maht
39 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.