Uudised

Valmis rahuloluanalüüs Sisekaitseakadeemia sisekaitseõppe kohta

sisekaitseõpe

Veebruari lõpus valmis Sisekaitseakadeemia sisekaitseõppe õppekava, õppekorralduse ja kvaliteedi analüüs, millest selgus, et nii koolide kontaktisikud, õpilased kui vilistlased on sisekaitse õppekavaga rahul ning arvavad, et sellist õppekava on tarvis.

Veebipõhises ankeetüsitluses uuriti arvamust õppekava kohta kolmelt sihtrühmalt: gümnaasiumiõpilastelt, kes õpivad sisekaitseõppe õppesuunal, õpetajatelt, kes õpetavad sisekaitse õppekava ning Sisekaitseakadeemia kadettidelt, kes on gümnaasiumis läbinud sisekaitseõppe õppesuuna.

Küsitluses tõid mitmed intervjueeritud koolide kontaktisikud välja, et huvi õpilaste poolt sisekaitseõppe vastu on suur, positiivsena nähakse ka seda, et õpilastele annab sisekaitseõppe läbiminelisaks teadmistele valdkonnast ka eelise Sisekaitseakadeemiasse astumisel ning eeldused abipolitseinikuks või -päästjaks saamisel.

Valdav enamik (95%) küsitluses osalenud õpilastest leiab, et koolid peaksid jätkama sisekaitse õppesuuna pakkumist, kuna see aitab teha karjäärivalikuid ja avardab silmaringi sisekaitse valdkonnas. Ka kõikide vilistlaste küsitlusele vastanute hinnangul oli neil gümnaasiumis sisekaitseõppes õpitust Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel kasu.

Politsei, piirivalve ja pääste õppemoodulite teemade sisuga on enamik küsitluses osalenud õpilastest rahul ning arvavad, et teemad on hästi tasakaalus (76% vastajatest). Ka kõik küsitluses osalenud vilistlased olid moodulite sisuga rahul. Õpilased tõid välja, et teemad olid huvitavad ja andsid hea ülevaate politsei-, piirivalve- ja päästetöö sisust. Kokkuvõtlikult võib veel vaid lisada, et õpilased ja vilistlased sooviksid muuta õpet praktilisemaks ning anda õpilastele senisest enam võimalust näha, kuidas valdkonna esindajad teevad oma igapäevatööd (nt töövarjupäevad). Samuti on kõik osapooled rahul õppekäikude ja -laagritega.

Uuringu viis läbi Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE). Uuringu tulemustest saab lähemalt lugeda uuringu lühiaruandest.

Sisekaitseõpe ehk kutsealane eelkoolitus on Sisekaitseakadeemias õpetatavate erialade eelõpe, mis toimub gümnaasiumis kolme õppeaasta jooksul valikainena. Tundide eesmärk on anda õpilastele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel, tuletõrje- ja päästetegevusel ning maksuametniku, tolli- ja vanglatöös. Perioodil 2015–2017 lõpetas sisekaitseõppe kokku 219 gümnasisti, Sisekaitseakadeemiasse kandideeris 87 ja Sisekaitseakadeemias asus õppima 37 inimest. Sisekaitseõppe õppekava koosneb kolmest moodulist – politsei, piirivalve ja pääste moodul – ning õppekäikudest ja -laagritest. 2017/2018. õppeaastal toimub sisekaitseõpe 12 Eesti koolis.