Avatud akadeemia

Sisekaitseakadeemia avatud akadeemia pakub võimalusi elukestvaks õppeks sisejulgeoleku aktuaalsetel teemadel.

Sisekaitseakadeemia on õppetöö läbiviimisesse kaasanud palju tunnustatud erialaeksperte nii Eestist kui välisriikidest. Et seda kompetentsi võimalikult laiale ringkonnale jagada ning toetada valdkonnaga seotud isikuid elukestval õppel, pakume Avatud akadeemia raames võimalust saada osa Sisekaitseakadeemia (SKA) poolt korraldatavatest ainetest, koolitustest ning sündmustest ka neil, kes ei ole seotud ühegi SKA õppekavaga.

Avatud akadeemia võimaldab

  • osalemist avatud ainetes
  • osalemist vabakuulajana sisejulgeoleku magistriõppe jm tasemeõppe valik- ja vabaainetes.

Avatud ainetes saab osa arvamusavaldustest ning aruteludest teemadel, mis ei ole seotud SKA õppekavadega, kuid on aktuaalsed sisejulgeoleku valdkonna mõistmise ja arendamise seisukohalt.

Tasemeõppe raames toimuvas õppetöös osalemiseks on vabakuulajal kaks võimalust:

  •  osaleb õppetöös ning sooritab iseseisvaid töid kokkuleppel õppejõuga. Aine positiivsel läbimisel (sh arvestuse või eksami sooritamine positiivsele tulemusele) väljastatakse vabakuulajale SKA täiendkoolituse tunnistus. Saavutatud punkte on võimalik varasema õpi- ja töökogemuse arvestuse (VÕTA) kaudu üle kanda hilisemal õppimisel sisejulgeolekualases magistriõppes.
     
  • osaleb õppetöös, kuid ei soorita arvestust või eksamit aine lõppedes. Antud juhul ei väljastata vabakuulajale tunnistust.

 

Ainetes osalemine on tasuline.