Politsei- ja Piirivalveameti töötajate ettevalmistus tööks kõrgema riskiga piirkonnas (mini HEAT)

Koolituse läbinul on teadmised ja oskused informatsiooni vahetamisest, olukorra hindamisest ja turvalise tegevuse valimisest, ohuolukorras käitumisest, elupäästva esmaabi andmisest, käitumisest vabaduse piiramisel või võtmisel (isikunaaste põhialused).

Eesmärk

Koolituse läbinul on teadmised ja oskused kõrgema riskiga piirkonnas käitumisest.

Sihtgrupp
Koolitus on suunatud eelkõige Politsei- ja Piirivalveameti töötajatele, keda lähetatakse ohuriskiga piirkonda, tsiviilmissioonidele, ühisoperatsioonidele vms.
Õpiväljundid

Koolituse läbinu

 • teab välislähetuse olemust, õiguslikku regulatsiooni ja korraldust valmistades ennast ülesandeks ette;
 • teab lähetuse piirkonna ohte, turvalisuse nõudeid, käitumise reegleid ja kultuuride erinevusi;

 • teab lähetusega seotud ohte ja analüüsib neid, planeerib oma tegevust vastavalt ohuolukorrale, sh hügieen, varustus, evakuatsioon, ründeolukorras tegutsemine, UXO, IED; 

 • rakendab psühholoogilise abi, esmaabi ja elustamise põhimõtteid;

 • teab ohtlikus- ja stressisituatsioonis, nt pantvangivõtmine, rünnak, kontrollposti läbimine jms, käitumise reegleid;

 • teab info edastamise põhimõtteid ning kasutab sobivaid vahendeid;

 • orienteerub maastikul ja navigeerib autokonvoi läbi riskiga piirkonna, kasutades ohutu autosõidu võtteid, sh maastikusõidu tehnilisi võtteid.

Sisu

1. moodul – töötajate lähetamine võimaliku ohuga piirkonda

 •       lähetuse õiguslik regulatsioon ja korraldus, riiklikud strateegiad ja prioriteedid;

 •       lähetuse piirkonna iseloomustus, turvalisuse nõuded, käitumise reeglid ja kultuuride erinevused;

 •       ohu teadlikkus ja isiklik turvalisus ning ettevalmistus lähetuseks, stress, psüühiline abi, lähedased;

 •       riskide hindamine ja lähetuse turvalisus, hügieen, varustus, evakuatsioon;

 •       turvalisus liiklemisel –  ohutuse ja turvalisuse protseduurid liiklemisel sõidukis, evakuatsioon, ründeolukorras              tegutsemine, UXO, IED;

 •       käitumine lähtuvalt ohtudest (rahvakogunemised, protestiavaldused, demonstratsioonid, mässud jm)

 •       röövimine ja pantvangina ellujäämine;

 •       teadlikkus relvadest, miinidest, isetehtud lõhkeseadeldistest (IED) ja plahvatamata laskemoonast (UXO);

 •       andmeturbe põhimõtted, info edastamise põhimõtted.

2. moodul – praktilised situatsiooni harjutused

 •       miiniväljad, IED-d ja UXO-d;

 •       tegutsemine pantvangisituatsioonis ja isikunaaste;
 •       meeskond “tule” all ja rünnak.

3. moodul – meditsiiniline, tervise säilitamine lähetuse piirkonnas

 •       teadvusetus ja selle põhjused;
 •       elustamine;
 •       traumad;
 •       välistest teguritest põhjustatud vigastused ja haigestumised;
 •       hügieen ja vaktsineerimine;
 •       ravimid;
 •       stress, psüühiline abi, lähedased;
 •       MEDEVAC / CASEVAC;
 •       meditsiiniline praktiline tegevus.

4. moodul – orienteerumine maastikul, raadioside kasutamine ja sõitmine    maasturiga

 •       kaardi lugemine ja tutvumine GPS-iga;

 •       kommunikatsioonialased teadmised ja protseduurid;

 •       4x4 sõidukite iseloomustus ja võimalused;

 •       maastikusõidu tehnilised võtted;
 •       liiklemine konvois.

5. moodul – väliõppus (FTX) – autokonvoi navigeerimine läbi vaenuliku piirkonna. 


Õppemeetodid:
1. moodul: loeng, seminar;
2. moodul: praktilised harjutused;
3. moodul: seminar, praktiline harjutus;
4. moodul: seminar, praktiline harjutus;
5. moodul: praktiline harjutus.

Maht
24 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.