Riiklik järelevalve KorS-i ja HMS-i valguses

Koolituselt saab ülevaate korrakaitse ja haldusmenetluse omavahelistest seostest ning nende rakendamisest erinevates õigusvaldkondades.

Eesmärk

Koolituse tulemusel omab osaleja ülevaadet korrakaitse ja haldusmenetluse omavahelistest seostest ning nende rakendamisest erinevates õigusvaldkondades.

Sihtgrupp
Ametnikud, kelle igapäevatöö üheks osaks on haldusmenetluse läbiviimine, sh riikliku järelevalve teostamine.
Õpiväljundid

Koolituse läbinu

  • seostab omavahel haldusmenetlus- ja korrakaitseseadust ning teisi oma valdkonna eriseadusi;
  • analüüsib riikliku järelevalve olemust ja meetmete süsteemi;
  • selgitab, millistel juhtudel on tema asutus korrakaitseorgan, muu haldusorgan või kohtuväline menetleja;
  • rakendab korrakaitsemeetmeid õiguspäraselt;
  • koostab haldusmenetluse seaduse ja korrakaitseseaduse nõuetele vastava ettekirjutuse rakendades selleks oma ametnikutegevuse aluseks olevat eriseadust;
  • seostab õiguspäraselt haldussunnivahendite kohaldamise korrakaitsemeetmete tagamisel.


Sisu
  • Lühike ülevaade haldusõigusest ja haldusmenetlusest ( 4 akad/t) - haldusõiguse süsteem, haldusmenetluse seaduse suhe haldusõiguse eriseadustesse; haldusmenetluse mõiste ja haldusmenetluse põhimõtted; menetlusega seotud isikud; menetluse läbiviimine; haldusakt, haldustoiming, menetlustoiming; haldusaktile esitatavad nõuded (õiguslik alus, faktiline alus, resolutiivosa), haldusakti kehtivus, õiguspärasus, põhjendamine.
  • Riiklik järelevalve ja korrakaitseseadus (9 akad/t) - järelevalve mõiste, sisu ja liigid (riiklik järelevalve, haldusjärelevalve); korrakaitse ja riiklik järelevalve; korrakaitseorgan ja selle pädevus; riikliku järelevalve faasid, üldmeetmed, erimeetmed; paralleelmenetlused; ettekirjutus kui haldusakt; sunnivahendite liigid (sunniraha, asendustäitmine), rakendamise eeldused ja valik, rakendamise menetlus. 

Õppemeetodid: Loeng, lühiülesannete ja kaasuste lahendamine, arutelu.


Maht
13 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.