Uudised

Sisejulgeoleku instituudi juurde loodi teaduskeskus

teaduskeskus

Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi koosseisus moodustati 2023. aasta jaanuarist teaduskeskus. Teaduskeskus koondab sisejulgeoleku instituudis olevad teadurid ja teadustöö koordinaatorid eraldi allüksusesse, võimaldades seeläbi paremini keskenduda sisejulgeolekuteaduse ja siseturvalisuseteaduse terviklikule vaatele ning erinevate uurimissuundade integreerimisele Eesti sisejulgeoleku valdkonna teaduspõhiseks toetamiseks.

Sisejulgeoleku instituudi juhataja Erkki Koort hindas teaduskeskuse moodustamist ajast tulenevaks vajaduseks: „Teaduskeskuse moodustamine on samm edasi Sisekaitseakadeemia jätkuval vormimisel turvalisuse ja julgeoleku kompetentsikeskuseks. Oleme jõudnud ühelt teadurilt 2018. aastal 8 teadurini 2023. aastal ning juba tehtud rahastamisotsuste tulemusena, suureneb see arv veelgi. Selle tulemusena oli mõistlik luua sisejulgeoleku instituudi koosseisus eraldi struktuuriüksus. Samm on väga märgiline liikumaks edasi teadus- ja uurimistegevusega turvalisus- ning julgeolekuvaldkonnas.“

Loodud teaduskeskuse eesmärgiks on uurida sisejulgeoleku ja siseturvalisuse olulisi teemasid, rahvusvahelisi trende ja nende mõju Eestile. Teaduskeskus teeb koostööd Sisekaitseakadeemia teiste struktuuriüksustega ning ülikoolide ja muude teadusasutustega ühiste uuringute läbiviimiseks ja teadmuse vahetamiseks. Samuti osaletakse rahvusvahelistes ja Eesti-sisestes ühisprojektides. Teaduskeskus pürgib ühelt poolt kõrgetasemeliste teaduspublikatsioonide avaldamisele mainekates rahvusvahelistes teadusajakirjades, ent samuti Eesti sisejulgeoleku valdkonna asutustele oluliste teadustulemuste tutvustamisele teadusajakirjade „Proceedings of the Estonian Academy of Security Sciences“ ja „Turvalisuskompass“ kaudu, uuringuraportite ja mõttepaberite publitseerimise abil ning teaduskonverentside ja seminaride korraldamisega, mis toovad kokku valdkonna teadlasi ja praktikuid.