Uudised

Sisekaitseakadeemia finantskolledži kaheksandad Toimetised keskenduvad kaubandusstatistika asümmeetriale

toimetised-8

Seekordsed toimetised keskenduvad asümmeetria võimalikele põhjustele tolli- ja kaubandusstatistikas.  Kaubandusstatistika asümmeetria terminiga tähistatakse olukorda, kus bilateraalset ehk kahe riigi vahel toimuvat kaubavoogu kirjeldavas statistikas ei lange ühe riigi ekspordivoog kokku teise riigi impordivooga. Sellist asümmeetriat nimetatakse sageli ka kaubanduse lahknevuseks. Asümmeetria uurimisel põhinevaid analüüsimetoodikaid kutsutakse üldistavalt lahknevuse meetoditeks.

Finantskolledži uute Toimetiste (autorid Indrek Saar ja Helle Koitla) esimese peatüki esimeses alaosas antakse kirjanduse põhjal ülevaade kõikidest teadaolevatest asümmeetria põhjustest. Seejärel keskendume eraldi alapeatükkides kõige olulisematele põhjustele, st neile, mis võivad eeldatavalt kõige suurema lahknevuse tekitada. Teises peatükis kirjeldame sigarettide ja orgaaniliste kemikaalide kaubandusstatistikas ilmnevat lahknevust Eestis ning arutleme lahknevuse võimalike põhjuste üle. Kõige lõpus esitatakse analüüsi kokkuvõte ja soovitused edasisteks uurimistegevusteks.