Uudised

Sisekaitseakadeemia ja Keskkonnaamet sõlmisid kaugseire ja mehitamata lennunduse koostöölepingu

Kaugseireleping

Lepingus esindab Sisekaitseakadeemiat eelmisel aastal loodud kaugseire teadus- ja arenduskeskus, kes korraldab ja viib ellu teadus- ja arendustegevust, täienduskoolitust ning õppearendustegevust oma valdkonnas. Keskus teeb muu hulgas rakendusuuringuid ja tehnoloogiate testimisi, eesmärgiga võtta siseturvalisuse valdkonnas kasutusele uusi kaugseiretehnoloogiaid ja arendada teenuseid ning protsesse.

Keskkonnaameti üheks eesmärgiks on õiguskuulekuse tagamine keskkonnavaldkonnas ja olukorrateadlik loastamine, et säilitada ja parandada keskkonnaseisundit. 

Leping sätestab mõlemapoolse valmisoleku kaugseire ja mehitamata lennunduse valdkonnas üksteist oma eesmärkides toetada, Sisekaitseakadeemia poolt eelkõige läbi teadus- ja arendustegevuse, Keskkonnaameti poolt läbi oma tööprotsesside ja tehnoloogiate. Samuti võimaldatakse oma tegevustes vastastikku tehnoloogiate, nagu droonid ja seirevahendeid, kasutamist. Ühtlasi on lepingu konkreetsemaks eesmärgiks mõlemapoolne soov kaasata teadus- ja arenduskeskust rohkem Keskkonnaameti töösse, et aidata parandada kaugseire (droonide) abil teostatavate tööde protsesse, metoodikaid, usaldusväärsust ja seeläbi arendada asutuse kaugseire võimekust.
 
Koostöö on lisaks lepingu osapooltele kasulik ka ühiskonnale laiemalt. Lepingust tulenevalt on võimalik edaspidi kasutada vastastikku tehnoloogiaid, mis aitab mõlemal lepingupoolel investeeringutelt ja tegevuskuludelt kokku hoida. Ka on oluline, et Sisekaitseakadeemias olemasolev kompetents ja tehnoloogiad oleksid vajadusel teatud juhtudel operatiivselt rakendatavad siseturvalisuse teenistusse. Mõlema lepingupoole eesmärk on, et ametkondade teenused ja protsessid võimaldaksid enam võtta kasutusele erinevaid kaugseiretehnoloogiaid, muutes selle kaudu  teenused ja tööprotsessid kiiremaks ja efektiivsemaks.
 
Esmane koostöösuund on kaugseire teel kogutud digitaalandmete tõendiväärtuse teema, samuti suurte alade andmekorje ja koostöö kokkuharjutamine. Selles valdkonnas loodetakse saada esimesi väärtuslikke kogemusi.