Uudised

Sisekaitseakadeemia läbis institutsionaalse akrediteerimise

sisekaitseakadeemia peahoone

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Sisekaitseakadeemia seitsmeks aastaks. Sisekaitseakadeemia on esimene õppeasutus, mis läbis uue tsükli institutsionaalse akrediteerimise.

 

Sel nädalal toimunud EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu koosolekul otsustati akrediteerida Sisekaitseakadeemia seitsmeks aastaks ning anda kõrgkoolile EKKA kvaliteedimärk. Komisjon tõstis Sisekaitseakadeemia puhul eriliselt esile saavutusi ressursside ja õppekava valdkondades. Tugevustena toodi välja nii hea koostöö Siseministeeriumi ja teiste sidusrühmadega kui ka kooli uus õppehoone Tallinnas, mis kujutab endast suurepärast õpetamis- ja õppimiskeskkonda.

Akadeemia on seadnud endale ambitsioonika eesmärgi saada oma valdkonna parimaks keskuseks Euroopas ning jälgib tähelepanelikult selleks seatud tulemusnäitajate saavutamist. Samuti on akadeemia väga hästi juhitud, tegevus on dünaamiline ja sihikindel ning personal on väga motiveeritud ja pühendunud.

Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link sõnas, et EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsus on oluline tunnustus tehtud tööle. „Positiivne akrediteerimisotsus annab meie koolile kindlustunde, et kõik arengud ja reformid, mida me oleme Eesti siseturvalisuse nimel ette võtnud, on vilja kandnud,“ sõnas ta.

Link näeb kooli suurimate tugevustena täna nii uut õppehoonet Tallinnas kui ka õppekavaarendust, mille eest pälvis kool ka komisjoni tunnustuse. 

„Meie uus maja on interaktiivne ja võimaldab suurepäraselt praktilist õpet. Uusimate haridustehnoloogiliste lahendustega õppehoone üksnes kinnistab Eesti digikuvandit. Meie õppekavade tugevus seisneb eelkõige koostöös tööandjatega – Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Häirekeskus, Maksu- ja Tolliamet ning Vanglateenistus – mis tähendab, et Sisekaitseakadeemia lõpetajatel on kõik eeldused tööturul edukalt läbi löömiseks.“

Link lisas, et järgnevatel aastatel seisab kõrgkoolil ees mitmeid väljakutseid. „Kindlasti tahame kasvada rahvusvahelisemaks,“ sõnas ta. „Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) vajab lähiaastatel ligi 10 000 uut töötajat, ning meie eesmärk on olla üks nende koolituskeskustest. Oluline on tõsta ka akadeemia võimekust teadus- ja rakendusuuringutes. Lisaks Tallinnale viime me läbi õppetööd ka Paikusel ja Väike-Maarjas, kus soovime samuti uuendada infrastruktuuri ja luua seeläbi veelgi paremaid õppetingimusi.“

Ühe probleemina on rahvusvaheline hindamiskomisjon välja toonud doktorikraadiga akadeemiliste töötajate vähesuse, mis vajab sekkumist, arvestades eelkõige Sisekaitseakadeemia olulist rolli sisejulgeoleku valdkonnas. Kuna mitmekultuurilise õppekeskkonna pakkumine on akadeemiale oluline eesmärk, tuleb julgustada üliõpilaste ja õppejõudude välismobiilsust ning luua võimalusi rahvusvahelistumiseks „kodus“.

Kõik Eestis tegutsevad kõrgkoolid peavad vähemalt korra seitsme aasta jooksul läbima institutsionaalse akrediteerimise. Institutsionaalne akrediteerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse kõrgkooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, ülikooli eesmärkidele ja arengukavale. 

Hindamise viib läbi rahvusvaheline ekspertkomisjon, kelle hindamisaruande põhjal langetab akrediteerimisotsuse EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu. Sisekaitseakadeemia läbis institutsionaalse akrediteerimise esmakordselt 2012. aastal. 
 

Lisainfo:

Heli Mattisen
Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri juhataja
Tel. 517 8197
e-mail: heli.mattisen [at] archimedes.ee