Uudised

Sisekaitseakadeemia vastuvõtukorras muutuvad mitmed punktid

suve räägib uutele õppuritele

Peamiseks muudatuseks Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel on sellest aastast asjaolu, et vastuvõtt akadeemiasse algab varem ning see on korraldatud kahes etapis.

 

Vastuvõtu I etapp kestab ajavahemikul 11.02.-31.05.2019 ning vastuvõtu II etapp toimub juulis 2019, eelmise õppeaasta põhivastuvõtu loogika kohaselt.

Kandidaat võib sisseastumisavalduse ja kõik vajalikud dokumendid esitada SAISi kaudu talle sobival ajal ajavahemikus 11.02.-27.06.2019. Mõlemad vastuvõtu etapid kätkevad endas kõiki vastuvõtukatseid ja kui kandidaat sooritab I etapi vältel vastuvõtukatsed suurepäraste, lävendit ületavate tulemustega, tagatakse kandidaadile õppekoht alates 2019/2020. õppeaastast.

Selleks on koostöös kolledžitega kokku lepitud lävendite süsteem, mis on lahti kirjutatud vastuvõtukorra lisas nr 2. Kui kandidaat vastuvõtu I etapis õppekohta tagavat lävendit ei ületa, kuid sooritab kõik katsed positiivselt, jääb ta kandideerima ning tema tulemusi arvestatakse üldises pingereas II vastuvõtuetapi lõpus. Õppekoha saamiseks nii I kui ka II etapis peavad muidugi täidetud olema kõik vastuvõtutingimused, mis on fikseeritud Lisas 2.

Korda lisatud tingimuse, et õppekohtadele saab kandideerimisavalduse esitada isik, kellel on vähemalt keskharidus või on seda omandamas hiljemalt 2019. aasta suvel, eesmärgiks on julgustada 2019. aasta suvel keskharidust omandavaid noori juba enne lõputunnistuse saamist osalema akadeemia vastuvõtuprotsessis, st esitada vastuvõtuks vajalikud dokumendid ja osaleda vastuvõtukatsetel.

 

Enam ei arvestata keskkooli kolme aine keskmiste punktidega

Tuginedes eelmise vastuvõtuperioodi tagasisidele ja läbiviidud analüüsidele, on 2019/2020. õppeaasta vastuvõtu oluliseks muudatuseks loobumine keskharidust tõendaval dokumendil kolme aine – emakeel, võõrkeel, matemaatika – hinnete keskmise arvestamisest konkursipunktide arvutamisel. Seoses sellega vähenevad konkursipunktide kogusummad kuni 50 punkti võrra.

Finantskolledž pidas siiski oluliseks kolme aine keskmist hinnet arvestada ja see liidetakse 2019/2020. õppeaasta vastuvõtul üheks kutsesobivusvestluse uueks hindamiskriteeriumiks. Arvestades konkursipunktide maksimaalse kogusumma olulise vähenemisega, kohandatakse proportsionaalselt ka tippsportlike saavutuste ja sisekaitseõppes osalemise eest antavaid lisapunktide võimalikke suuruseid, kus senise kümnepunktise skaala asemel kasutatakse viiepunkti skaalat. Samuti otsustati, et lisapunkte võib anda ka erakorraliste õppetöö tulemuste eest.

Nagu varasemaltki, saab kandidaat vastuvõtukatsetest eesti keele oskuse testimisel ja kehalistel katsetel osaleda mitmel korral, kusjuures arvesse läheb viimane tulemus.  Kutsesobivusvestlusel saab kandidaat osaleda vaid ühel korral.

 

Muud muudatused

2018/2019. õppeaasta vastuvõtu korras oli täiendav vastuvõtt punktis 13 põhjalikult lahti kirjeldatud, kuid akadeemia ei ole täiendavat vastuvõttu viimastel aastatel välja kuulutanud. Seoses vastuvõtuprotsessi olulise pikendamisega ja selle muutmisega mitmeetapiliseks, on tegelikult võimalus ka kolmandaks vastuvõtuetapiks, mida aga ei ole mõtet ette ära planeerida. Seega annab võimaluse lisavastuvõtuks nendel erialadel, kus jäävad õppekohad täitmata ning mis planeeritakse vastavalt vajadusele.

Eesti keele oskuse testimise punktiarvestus on selgemalt lahti kirjutatud ja välja toodud, et eesti keele oskuse testimisel saadud punkte ei arvestata konkursipunktide arvutamisel.

Eelmisel vastuvõtuperioodil päästekolledži konkursside juures kohustusliku vastuvõtudokumendina välja toodud perearstitõendi nõuet ei mõistnud üheselt vastuvõtutöötajad, kandidaadid ega perearstid ning selle nõudmise põhjendatus on delikaatsete isikuandmete tõttu ebamäärane. Vastavalt Siseministri määrusele „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded“ §13 põhjal kuuluvad päästekorraldajad III grupi päästeteenistujate hulka ja vastavalt §18-le peavad nad läbima töötervishoiuarsti juures tervisekontrolli. Päästeteenistuse eriala õppurite spetsialiseerumine selgub õppetöö käigus, mistõttu neile tervisekontrolli nõue ei kehti.

Eelmisel vastuvõtuperioodil kehtinud korras oli politsei- ja piirivalvekolledži konkurssides kirjeldatud küll, et tervisekontrolli asemel aktsepteeritakse ka Kaitseväe või Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni otsust. Käesolevas korras määratletakse lisaks Kaitseväe või Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni otsuse aktsepteeritav kehtivusaeg 2 aastat.

 

SISEKAITSEAKADEEMIASSE VASTUVÕTMISE TINGIMUSED JA KORD 2019/2020. ÕPPEAASTAKS