Sisserändaja riskikäitumise ennetamine

Koolitusel antakse ülevaade usulisest, kultuurilisest ja rändetaustast lähtuvast riskikäitumisest ning õpetatakse, kuidas seda maandada ja ennetada.

Eesmärk

Osaleja tunneb ära usulisest, kultuurilisest ja rändetaustast lähtuva riskikäitumise ning oskab seda maandada ja ennetada.

Sihtgrupp
Noorsoopolitseinikud, haridustöötajad, sotsiaalhoolekande töötajad.
Õpiväljundid

Koolituse läbinu

 • teab kultuurilisi ja religioosseid eripärasid;
 • teab kultuurilisest ja religioossest eripäradest tulenevat riskikäitumist;
 • toimib teadlikult olukordades, kus vähemalt üks osapool on sisserändaja taustaga;
 • tunneb ära riskikäitumise ja oskab seda maandada.
Sisu
 • Mis on kultuur. Mis on religioon.
 • Kultuuri ja religiooni eripärad käitumist kujundavate teguritena.
 • Identiteet, religioon, kultuuritavad rändetaustaga kogukondades.
 • Religioon tänases Eestis ning muutuv islamikogukond Eestis.
 • Ränne, kultuuriline mitmekesisus, multikultuursed ühiskonnad, riskifaktorid, stereotüübid.
 • Islami kesksed õpetused, tavad ja harud (sunniidid, šiidid).
 • Usupõhised kultuurinormid, praktilised näited.
 • Erinevus ühiskonnas.
 • Rändekriisi mõju sihtriigi ühiskonnale: polariseerumine.
 • Väärtuste ja normide erinevused.
 • Riskikäitumine. Riskikäitumine ja ränne. Käremeelsus. Äärmuslus. Riskikäitumise protsessid ja dünaamika, radikaliseerumine. Erinevad radikaliseerumise väljendusvormid, vägivaldne ja vägivallatu äärmuslus.
 • Riskikäitumise indikaatorid ning riskikäitumise ennetamise ja maandamise võimalused. Korrakaitseline tegevus rändetaustaga riskikäitujate puhul. Rollid praktilistes tegevustes.

Õppemeetodid: Loeng, arutelud, rühmatöö.

Maht
16 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.