Üldinfo

Sisekaitseakadeemia avaliku konkursi raames saavad Sisekaitseakadeemiasse kandideerida kõik soovijaid, kes vastavad järgmistele tingimustele:

  • on Eesti kodakondsusega (päästeteenistuse erialal ja magistriõppes võivad õppida ka Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud),
  • omavad keskharidust või sellele vastavat haridustaset.

Sisekaitseakadeemia avalikul konkursil saab korraga kandideerida kuni kolmele erialale, kusjuures kõigile soovitud erialadele on vaja esitada eraldi kandideerimisavaldus.

 

Sisekaitseakadeemiasse sisseastumise vastuvõtuprotsess on üldjoontes järgmine:

  1. sisseastuja esitab sisseastumisavalduse, mille andmed kontrollitakse;
  2. andmete kontrollimise järel suunatakse nõuetele vastavad sisseastujad vajadusel sisseastumiskatsetele (eesti keele test, kehalised katsed);
  3. pärast sisseastumiskatsete positiivset sooritamist lepitakse iga nõuetele vastava kandidaadiga individuaalselt kokku kutsesobivusvestluse aeg;
  4. pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust moodustatakse tulemuste põhjal SAISi sissesaanute pingerida.

 

 
Millega peab arvestama?

Taustakontroll

Päästekorraldaja, politseiametniku, päästeteenistuse, politseiteenistuse, korrektsiooni ja vanglaametniku erialadele soovijad peavad läbima taustakontrolli. Taustakontrollis osalemiseks tuleb kandidaadil täita vastav isikuandmete ankeet ning esitada see digitaalselt allkirjastatuna koos sisseastumisavaldusega SAISi kaudu või paberkandjal vastuvõtutöötajale.

Tervisekontroll

Vanglaametniku, korrektsiooni, politseiametniku, politseiteenistuse, päästeteenistuse ja päästekorraldaja erialadele kandideerijad peavad pärast õppimissoovi kinnitamist ja enne immatrikuleerimist läbima tervisekontrolli akadeemia poolt valitud arsti juures.

Keeleõpe

Sisekaitseakadeemias on väga olulisel kohal keeleõpe ja süvendatult tegeletakse järgmiste keelte õpetamisega: eesti keel, vene keel ja inglise keel. Eesti keelest erineva emakeelega sisseastuja, kes pole sooritanud eesti keele riigieksamit emakeelena ja kelle eesti keele sisseastumistesti tulemus oli 40-60 punkti, peab arvestama, et ta on kohustatud osalema eesti keele intensiivkursusel, mis toimub 2023. aasta augustis. Kandidaati, kes ei läbi eesti keele intensiivkursust, ei immatrikuleerita. Lisaks korraldab akadeemia 2023. aasta augustis vene keele kursuse neile kandidaatidele, kes ei ole vene keelt koolis õppinud või kelle vene keele oskus on väga nõrk.

 

 

Viimane muutmine: 07.08.2023