Vene keele moodulite nõuded

 

Vene keel algtase

HINDAMINE:    Moodulit hinnatakse mitteeristavalt. 
Moodul hinne kujuneb esitluse, vestluste (dialoogide),  testide ja kursusel läbitud teemadel sõnastiku koostamise, teksti jutustamise  alusel.

Arvestuse eeldused:
1. üliõpilane on aktiivselt osalenud kontakttundides;
2. üliõpilane on lugenud (ilma tähestiku abita) ja jutustanud teksti  tulemusele "arvestatud"; 
3. üliõpilane on koostanud sõnastiku loetud tekstidest;
4. üliõpilane on sooritanud tulemusele "arvestatud"  testid;
Nimetatud ülesanded on sooritatud õppetöö viimaseks kontakttunniks jooksvalt  õppetöö jooksul kuid mitte hiljem kui viimaseks kontakttunniks enne arvestust.

Arvestusel üliõpilane demonstreerib järgmist:
1. Esitlus: üliõpilane jutustab  iseendast kursusel omandatu piires.
2. Vestlus: üliõpilane vastab õppejõu küsimustele. Saab küsimustest aru ja vastab küsimustele.

NB! Arvestuse ülesanded ei vaja ettevalmistusaega kohapeal. 

Arvestusel võib üliõpilane vajadusel kasutada  enda koostatud süstematiseeritud materjale. 
Materjale võib kasutada ka vastamise ajal.
Üliõpilased tulevad arvestusele ise valitud paarilisega ja toetavad vajadusel teineteist.

Vene keel madalam kesktase 

Eeldusaine: vene keele oskus tasemel A1

HINDAMINE: moodulit hinnatakse mitteeristatvalt.

Arvestuse eeldused:
1. üliõpilane on aktiivselt osalenud kontakttundides;
2. üliõpilane on koostanud sõnastiku loetud tekstidest.
3. üliõpilane on sooritanud tulemusele "arvestatud"  testid;

Nimetatud ülesanded on sooritatud õppetöö viimaseks kontakttunniks jooksvalt  õppetöö jooksul kuid mitte hiljem kui viimaseks kontakttunniks enne arvestust.

Arvestusel üliõpilane demonstreerib järgmist:
1. Koostab ja esitab koos kaaslasega läbitud teemadest  dialoogid:
dialoogides  üliõpilane kasutab väljendeid loetud tekstidest ja omandatud grammatilisi struktuure. 
Vastab õppejõu(dude) küsimustele.
2. Vastab õppejõu(dude) küsimustele teemade piires
3. Jutustab kokkuvõtte ühest  eelnevalt õppetöö jooksul ette valmistatud tekstist.

 

Suulise väljendusoskuse arendamine vene keeles 

Eeldusaine: vene keel madalam kesktase

HINDAMINE: moodulit hinnatakse mitteeristatvalt

Hindamisülesanne: Demonstratsioon- osalemine ühes suhtlussituatsioonis/ rollimängus kursuse jooksul läbitud teemadel.

Arvestuse eeldused:
1. üliõpilane on aktiivselt osalenud kontakttundides.

Rollimängude teemad:
1.    Дружеская беседа. 
2.    В пути.  
3.    В гостинице. 
4.    Вы сдаёте квартиру?