Raamatud

Marcel H. Van Herpen
2016

„Putini propagandamasinˮ on autoril juba kolmas Putini Venemaad puudutav teos. Raamat käsitleb Venemaa infosõda, mis on üks Ukraina-vastase agressiooni uudne joon. Van Herpen näitab, et Kremli propagandapealetung on põhjalikult ettevalmistatud strateegia, mida on ellu viidud ja katsetatud viimasel kümnendil.

Andres Mumma, Andre Tammik
2017

See raamat on rakenduslik eestikeelne õppematerjal, mis on kasutatav nii õppeasutustes kui ka päästeteenistuses juhtimisteadmiste omandamisel.

Raamatu koostamise lähteandmed on saadud Sisekaitseakadeemia lõputöödest ning teemakohastest võõrkeelsetest raamatutest, teadusartiklitest ja juhenditest.

Vadim Ivanov, Feliks Angelstok, Tarvi Ojala, Tarmo Marvet
2017

Päästetöö terminite seletav sõnaraamat on mõeldud päästeala töötajatele, õppuritele ja vabatahtlikele päästjatele. Seda võib kasutada igapäevases kutsetöös, päästekoolituse taseme- ja kutseõppes ning täienduskoolituses. Sõnaraamat sisaldab päästevaldkonna oskussõnu ja mõisteid koos seletustega ning ingliskeelsete vastetega.

Aida Hatšaturjan, Jelena Kapura
2017

Õppekomplekt (õpik ja audiofailid) politseitöötajatele on mõeldud korrakaitse- ja kriminaalpolitsei erialase vene keele oskuse arendamiseks.

Vladimir Sazonov, Erkki Koort, Priit Heinsoo, Kadri Paas
2020
  • Uuringuraport räägib olemasolevatest ja potentsiaalsetest hübriidohtudest Eesti riigi julgeolekule.
  • Raport juhib tähelepanu potentsiaalsetele nõrkustele Eesti julgeolekus.
  • Raporti eesmärk on osutada tähelepanu olemasolevatele kitsaskohtadele, mis vajavad parandamist.
  • Raport rõhutab Siseministeeriumi valitsemisala ning Kaitseväe ja Kaitseliidu tõhusama koostöö vajalikkust.
  • Raportis käsitletakse ka seda, kuidas reageerida operatiivselt ja kasutada tõhusalt erinevaid võimalusi hübriidse ohu korral (nt massirahutused, radikaliseerumine, kuritegevuse
2018

Kogumik sisaldab kolme õigusalast artiklit, mis on eri põhjustel jäänud pikemat aega avaldamata, kuid on nüüdseks ajakohastatud ja publitseeritud. Vastavalt tavale on kõik artiklid valdkonna ekspertide poolt retsenseeritud. Artiklid:

• Riina Kroonberg „Kannatanu ja tema õigused menetlusosalisena tänases võistlevas kriminaalmenetluses”,

• Triin Roosve „Halduskorraldus laiemas ja kitsamas mõttes”,

2016

Siia valitud tekstid on vastavalt akadeemia traditsioonile läbinud põhjaliku eelretsenseerimise, mistõttu on need üksikasjalikud ja pakuvad sisukat lugemist. Teemasid on kolmest valdkonnast: süüteomenetlus, maksundus ja keeleõpe piirivalves. Seega avatakse sisejulgeoleku teemasid laiemalt, kui see esmapilgul võib-olla asjakohane tundub. Kuid ühiskonna turvalisus kujuneb paljude mõjurite koostoimes, seetõttu on teema käsitlemisel olulised kõik eluvaldkonnad.

Igor Šarin, Marko Soontalu, Madis Moor
2017

Esimene suitsusukeldumise tehnikat käsitlev õppematerjal „Pääste – juhised tulekustutustöödel (PÄTU)” ilmus aastal 2010, autoriks H. Soodla. Selles raamatus kirjeldati suitsusukeldumise tehnikat, suitsusukeldujate liikumist infrapunakaamerata, lähtudes sellel ajal kehtivatest normdokumentidest, mis reguleerisid suitsusukeldumise läbiviimist. Siinse raamatu koostajate eesmärk on täiendada eelpool mainitud autori teost, kirjeldades suitsusukeldumise tehnikat liikumisel infrapunakaameraga ja ilma, ning viia see kooskõlla kehtiva dokumentatsiooniga.

Jaanika Puusalu
2020

Käesoleva uurimuse eesmärk on selgitada lähemalt suurandmete olemust. Andmete eriilmelisusest lähtuvalt kaardistab uurimus samuti võimalikud kitsaskohad andmeanalüüsil tuginevate rakenduste arendamiseks ja kasutuselevõtuks juba digitaliseeritud ning koostoimivaid teenuseid omavas Eestis.

Andres Kutser
2017

Õppematerjal on mõeldud nii politsei- ja piirivalveeriala õppureile kui ka PPA ametnikele. Kõige traagilisemad juhtumid Eesti Politsei ajaloos jäävad eelmisesse sajandisse ja on suunanud autorit teemasse põhjalikult süvenema. Ründeid politseinike vastu toimub maailmas aga iga päev ja väga palju neist leiab aset just sõidukite kontrollimisel.

Helina Maasing, Riina Kroonberg
2020

Siinse uurimuse eesmärk on terrorismi lahtimõtestamine eelkõige ühiskonna hirmutamise teguri kaudu. Samuti on eesmärk vaadelda aastatel 1991–2018 mõningaid Eestis aset leidnud juhtumeid terrorismi mõiste laiema vaatenurga kaudu. Uurimuses on  välja toodud 15 Eesti või Eesti elanikega seotud juhtumit, mis terrorismi laiemas käsitluses võiks vasta selle definitsioonile. Kui 1990.

Helina Maasing
2020

Ülevaatlikus analüüsis käsitletakse, mis on terrorismi ohutasemete süsteemi eesmärk ja võimalikud probleemkohad. Vaadeldud on 16 riigis kehtestatud süsteeme. Dokument on sisendiks edaspidiseks analüüsiks terrorismi hoiatussüsteemide loomisel Eestis. Seetõttu tõstatatakse kokkuvõttes küsimusi, mida võiks edasi analüüsida juhul, kui Eestis rakendatakse sarnaselt paljude teiste riikidega hoiatussüsteemi.

Kerly Randlane
2020

Õppematerjali koostamisel on peetud eelkõige silmas eesmärki panna kokku niisugune õppematerjal, mis toetaks ühelt poolt sisekaitseõppe valdkondliku eesmärgi saavutamist tervikuna, teiselt poolt aitaks kaasa õpilase kujunemisele vastutustundlikuks maksumaksjaks ning oleks õpetajale abiks nii seatud eesmärkide saavutamisel kui ka tundide plaanimisel ja andmisel.

Helle Koitla
2020

Õppematerjali koostamisel on peetud eelkõige silmas eesmärki panna kokku niisugune õppematerjal, mis toetaks ühelt poolt sisekaitseõppe valdkondliku eesmärgi saavutamist tervikuna, teiselt poolt aitaks kaasa õpilase kujunemisele vastutustundlikuks maksumaksjaks ning oleks õpetajale abiks nii seatud eesmärkide saavutamisel kui ka tundide plaanimisel ja andmisel.

Piret Teppan, Marek Liiva, Leho Tummeleht
2020

Õpetajaraamatu koostamise eesmärk on aidata õpetajat piirivalveteemalisi õppetunde ette valmistada ning anda. Õppe ülesehitamisel on järgitud õpilaskeskset käsitlust, kus teadmiste ja oskusteni jõuab õppija eelkõige iseenda tegevuste kaudu.

Piirivalve üldkursuse õpetajaraamatus on neli peatükki, milles on antud juhiseid tundide korraldamiseks:

1) piiri valvamine (15 tundi);

2) dokumentide kontrollimine (12 tundi);

Jaak Kiviste, Piret Teppan, Riho Rei, Eda Sieberk
2020

Õppematerjali eesmärk on toetada õpetajat õppematerjali ja meetoditega õpilaste kujundamisel vastutustundlikuks kodanikuks, kellel on teadmised enda kohustustest ja politseiorganisatsiooni rollist ühiskonna turvalisuse tagamisel.