Raamatud

2016

Siia valitud tekstid on vastavalt akadeemia traditsioonile läbinud põhjaliku eelretsenseerimise, mistõttu on need üksikasjalikud ja pakuvad sisukat lugemist. Teemasid on kolmest valdkonnast: süüteomenetlus, maksundus ja keeleõpe piirivalves. Seega avatakse sisejulgeoleku teemasid laiemalt, kui see esmapilgul võib-olla asjakohane tundub. Kuid ühiskonna turvalisus kujuneb paljude mõjurite koostoimes, seetõttu on teema käsitlemisel olulised kõik eluvaldkonnad.

Igor Šarin, Marko Soontalu, Madis Moor
2017

Esimene suitsusukeldumise tehnikat käsitlev õppematerjal „Pääste – juhised tulekustutustöödel (PÄTU)” ilmus aastal 2010, autoriks H. Soodla. Selles raamatus kirjeldati suitsusukeldumise tehnikat, suitsusukeldujate liikumist infrapunakaamerata, lähtudes sellel ajal kehtivatest normdokumentidest, mis reguleerisid suitsusukeldumise läbiviimist. Siinse raamatu koostajate eesmärk on täiendada eelpool mainitud autori teost, kirjeldades suitsusukeldumise tehnikat liikumisel infrapunakaameraga ja ilma, ning viia see kooskõlla kehtiva dokumentatsiooniga.

Andres Kutser
2017

Õppematerjal on mõeldud nii politsei- ja piirivalveeriala õppureile kui ka PPA ametnikele. Kõige traagilisemad juhtumid Eesti Politsei ajaloos jäävad eelmisesse sajandisse ja on suunanud autorit teemasse põhjalikult süvenema. Ründeid politseinike vastu toimub maailmas aga iga päev ja väga palju neist leiab aset just sõidukite kontrollimisel.

Annika Lall
2019

Õpikus käsitletakse erialakirjandusele tuginedes tulekahjuekspertiisiks vajaliku uurimis- ja tutvumismaterjali mõistet, selle kogumist ekspertiisi ettevalmistamisel, ekspertiisimaterjali kogumist sündmuskoha vaatlusel, tulekahjuekspertiisi määramist ning uurija toiminguid ekspertiisimääruse täitmisel.

Õpiku lisas nr 1 antakse ülevaade küsimustest, mis on seotud tulekahjude uurimisega. Lisas nr 2 on ära toodud ekspertiisimääruse vorm.

Alar Valge, Kadi Luht, Helmo Käerdi, Feliks Angelstok
2017

Tuleohutusülevaatuste subjektide valiku metoodika on abiks efektiivse riskipõhise tuleohutusjärelevalve planeerimisel, mis võimaldab seda teha faktide põhjal ja pikaajaliselt. Tulekahjudega seotud andmete analüüs aitab kaasa hoonetulekahjude, eluhoonete tulekahjude ja tulekahjudes hukkunute arvu vähendamisele. Metoodikat käsitletakse ka päästekolledži tuleohutuse mooduli õppeainetes.