Sündmused

Kohaliku omavalitsuse õigus

Info

Sündmuse alguskuupäev
Sündmuse lõpukuupäev
Sündmuse kategooria
Koht
Õiguskantsleri Kantselei koolitusruum (Kohtu 8, Tallinn)
Korraldaja
Sisekaitseakadeemia täiendusõppe keskus
Osalejate max arv
30

Kirjeldus

EL ESF logo

Kohaliku omavalitsuse õigus

Eesmärk

Koolituse eesmärk on õigusloomejuristide kohaliku omavalitsuse õigusega seotud teadmiste süvendamine ning praktiliste näidete ja tegevuste kaudu kohaliku omavalitsuse autonoomiat riivavate normide koostamise oskuse suurendamine.


Samuti uuendatakse ja ajakohastatakse õigusloomejuristide seniseid teadmisi kohaliku omavalitsuse õigusest ja haldusreformijärgsetest muudatustest ning arendatakse oskust, kuidas norme sõnastada nii, et see oleks rakendaja jaoks üheselt selge ja määratletud.
 

Sihtgrupp
Koolituse sihtgrupiks on ministeeriumide ja Riigikantselei õigusloomejuristid ning Riigikogu, Vabariigi Presidendi Kantselei ja Õiguskantsleri Kantselei juures õigusloomega kokku puutuvad juristid.
Õpiväljundid

Koolituse läbinu

 • teab riigi keskvõimu ja kohaliku omavalitsuse erinevaid rolle ja olemust ning põhiseadusest tulenevaid garantiisid ja piiranguid;
 • teab kriteeriumeid, mille alusel määrata avaliku ülesande täitmine ja rahastamine kas riigi keskvõimu või kohaliku omavalitsuse ülesandeks;
 • teab kohaliku omavalitsuse korralduse üldnorme (nt PS §-d 3, 154, 160, KOKS §-d 6 ja 22);
 • teab eelnõu seletuskirja olulisust normide eesmärgipäraseks ja üheseks rakendamiseks;
 • on teadlik praktikas tõusetunud probleemidest, mistõttu oskab samu puuduseid edaspidi vältida.
   
Sisu

I Kohaliku omavalitsuse põhiseaduslikud garantiid ja nende piirid.   

 • KOV garantii komponendid (õigussubjektsus, institutsioon, subjektiivne õiguslik seisund).
 • KOV garantiide kaitstus põhiseaduses jt sellest alama astme õigusnormides.
 • Praktilised näited haldusreformi seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, kohtumenetluste seaduste, valdkondlike seaduste järelevalve- ja rahastamise normide pinnalt. Arutelu.

II Omavalitsuslike ja riiklike ülesannete eristamine, sh uute kohustuslike omavalitsuslike ülesannete panemise ja riiklike ülesannete täitmiseks panemise piiritlemine ning haldusreformi järgselt omavalitsustele ühiselt täitmiseks mõeldud ülesanded.  

 • Kohaliku omavalitsuse täidetavad kolme liiki ülesanded (riiklikud, KOV kohustuslikud, KOV vabad).
 • Riikliku ülesande olemus ja koht põhiseaduse normides, nende piirid õigusloomes.
 • Riigikohtu lahendite jt asutuste juhised.
 • Haldusreformi mõju, uued pädevused ja volitused.

III Omavalitsuslike ja riiklike ülesannete täitmise rahastamine, nt KOV-le delegeeritud riikliku ülesande rahastamine.  

 • Rahastamissüsteemide valiku vabadus ja piirid põhiseaduses.
 • Riikliku ülesande kohalikule omavalitsusele delegeerimise erinevad võimalused ja nende sisu.
 • Riikliku ülesande täitmiseks vajalik rahastamise piisavus.

IV Teadmiste kontroll ja arutelu. 

Kõikide koolitusteemade kohta esitatakse kirjalikud testküsimused ja mõtlemisülesanded (ca 20 minutit). Vastused arutatakse ühiselt läbi. Vastatakse täiendavatele küsimustele.

Õppemeetodid

Koolitus viiakse läbi loeng-seminari-mõtteülesannete lahendamise segameetodil. Iga teoreetilise käsitluse juures on seda ilmestav eluline kontekst ja võimalusel näitenorm.

Lisainformatsioon

Koolitusele palume registreerida elektrooniliselt, vajutades lehekülje lõpus olevale nupule "REGISTREERI". 

Koolitusi (kaas)rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020.12.02.007.01.15-0008 projektist „Õigusloome arendamine“.  

Koolitused on osalejaile tasuta.

Vabade kohtade olemasolu korral kaasatakse koolitustele õigusloomes osalevate ministeeriumide sisuosakondade juristid ning ametite ja inspektsioonide juristid.

Koolitused on mõeldud eelkõige kogemustega õigusloomejuristidele.

NB! Kui peale registreerimist selgub, et registreeritul ei ole võimalik koolitusel osaleda, palume esimesel võimalusel sellest teada anda oma juhile või koolitusjuhile, et leida kiiresti asendaja.

Maht
7 akadeemilist tundi
Koolitaja

Koolituse viivad läbi Õiguskantsleri Kantselei vanemnõunik Helen Kranich ja  Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna õigusnõunik Olivia Taluste.

Helen Kranich on tasemeõppe ja täiendkoolitaja avaliku õiguse valdkonnas aastast 2000 (korrakaitse, inimõigused, sissejuhatus õigusesse), koolitades nii Sisekaitseakadeemias,  Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduskonnas (inimõigused, haldusõigus, haldusõiguse eriosa (korrakaitseõigus), kohaliku omavalitsuse õiguse alused, avaliku õiguse eriseminar) kui ka üksikkoolitustel (haldusmenetlus, korrakaitseseaduse rakendamine, hea halduse tava). Helen Kranichi akadeemiline haridus on õiguses ja haldusjuhtimises (õpingute raames viibis 2011/2012 Saksamaal Speyeri Haldusteaduste Ülikoolis). Igapäevases töös Õiguskantsleri Kantseleis keskendub Põhiseadusele, selle põhimõtetele ning erinevate põhiõiguste ja põhiseaduslike väärtuste kaalumisele. Töö sisuks on konkreetsete üksikjuhtumite lahendamine ombudsmanimenetluse raames ja õigusnormide põhiseaduspärasuse analüüs. 
Koolitajana panustab ta palju koolituse ettevalmistamisse, hindab sihtgrupi vajadusi ning näitlikustab koolituse käigus õiguslikke käsitlusi valdkondliku rakenduspraktikaga. Tulenevalt pikaajalisest töökogemusest (sh õigusloomejuristina justiitsministeeriumis) on tal põhjalik  kogemus ja teadmised Põhiseaduse sätete ja põhimõtete seostest õigusloometegevuses. 2014. ja 2016.a nomineeritud Sisekaitseakadeemia parimaks koosseisuväliseks koolitajaks. 2017.aastal koolitas kolmel korral kohaliku omavalitsuse n-ö algavaid ametnikke kohaliku omavalitsuse õigusest ning riigi ja KOV vastastikusest suhtest.

Olivia Taluste on  töötanud alates 2005. aastast regionaalvaldkonna õigusnõunikuna Siseministeeriumis ja Rahandusministeeriumis. Mõlemas ministeeriumis on ta peamiselt tegelenud kohaliku omavalitsuse valdkonna õigusaktide väljatöötamise ja õiguse tõlgendamisega ehk siis otseselt kohaliku omavalitsuse õigusega. Olivia on ka üks haldusreformi seaduse ja selle elluviimisega seotud seaduste üks põhiautoreid ja juhtis seaduseelnõude menetlust. On osalenud nn juhtiva juristina arvukates kohaliku omavalitsuse arengut ja õigusi puudutavate seaduseelnõude aruteludel töörühmades, valitsuskabineti aruteludel ja Riigikogu komisjonides. Olivia on Vabariigi Valitsuse või ministeeriumi esindajana esitanud seisukohti paljude kohaliku omavalitsuse põhiseaduslikke tagatisi puudutavate kohtuasjade puhul ja osalenud esindajana kohtuvaidlustes.

Mitmeid aastaid osalenud Siseministeeriumi esindajana Euroopa Nõukogu kohalike ja regionaalsete omavalitsuste järelevalvekomitee töös, mis koondab Euroopa Nõukogu liikmesriike ja mis moodustati kohalike omavalitsuste valdkonna arendamiseks, liikmesriikidega poliitikakujundamise praktikate vahetamiseks (sealhulgas Euroopa kohaliku omavalitsuse harta rakendamisel) ja kohaliku omavalitsuse demokraatia seiramiseks. Haldusreformi raames on Olivia Taluste koolitanud reformi aluste ja seeläbi kohalike omavalitsuste õiguse alaselt nii erinevaid ministeeriume kui kohalikke omavalitsusi, sealhulgas pidanud nn seminaritüüpi või arutelukoosolekuid,  esinenud ettekannetega nii Tallinna Tehnikaülikooli tudengitele, Juristide Liidu korraldatud aastapäeva konverentsil kui Eesti Linnade ja Valdade Päevadel.

Kontaktinfo

Eesnimi
Karin
Perenimi
Sindonen
Telefon
696 5568
E-mail
karin.sindonen@sisekaitse.ee