Sündmused

Uute kohaliku omavalitsuse ametnike ja töötajate sisseelamiskoolitus (TALLINN)

Info

Sündmuse alguskuupäev
Sündmuse lõpukuupäev
Sündmuse kategooria
Koht
Koolitus toimub 21., 22. ja 29. novembril 2017 Tallinnas, hotellis Park Inn Central (Narva mnt 7c) algusega kl 9.30.
Korraldaja
Sisekaitseakadeemia täiendusõppe keskus
Osalejate max arv
20

Kirjeldus

logod

Uute kohaliku omavalitsuse ametnike ja töötajate sisseelamiskoolitus

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on aidata uutel kohaliku omavalitsuse ametnikel ja töötajatel kiiremini sisse elada avalikku teenistusse, selgitada ametniku rolli avaliku võimu teostajana ning mõista kohaliku omavalituse ülesandeid riigivalitsemisel, sealhulgas elanikele avalike teenuste pakkumisel.

Sihtgrupp
Sihtrühma kuuluvad uued, kuni 1,5 aastase tööstaažiga kohaliku omavalitsuse ametnikud ja töötajad, kel puudub avaliku halduse, riigiteaduse, õiguse või politoloogia alane tasemeharidus (bakalaureus või magister).
Õpiväljundid

Koolituse läbinu

 • seostab KOV olemust, ülesandeid, tegevuse aluseid ja rolli kodanikuühiskonnas;
 • rakendab avaliku teenistuse eetikakoodeksit eetiliste dilemmade lahendamisel; 
 • mõistab KOV arengu kavandamise põhimõtteid;
 • teab poliitikakujundamise põhimõtteid; 
 • omab ülevaadet omavalitsuse rahastusmudelist, pakutavatest avalikest teenustest ning nende kulust ja investeeringutest; 
 • mõistab haldusreformi protsessi.
Sisu
 • Riigi ja kohaliku omavalitsuse toimimise alused.
 • Kodanikuühiskond ja kodanikuliikumine Eestis.
 • Kohaliku omavalitsuse õiguslik raamistik, juhtimiskorraldus ja koostöö.
 • Haldusmenetluse seaduse raklendamine kohalikus omavalitsusüksuses, halduskoostööseadus; koostöö teiste üksustega;
 • Kohaliku omavalitsuse teenistus; ametniku roll ja eetika;
 • Kohaliku arengu kavandamine;
 • Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimine.

AJAKAVA

Õppemeetodid

Koolitusmeetodid on loeng, juhtumite analüüs, arutelu, grupitöö, praktilised harjutused.

Lisainformatsioon

Koolitusi viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna "Haldusvõimekus" tegevuse "Inimressursi koolitus ja arendamine" raames ning rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja Rahandusministeeriumi eelarvest.

Koolitus on osalejatele ettenähtud mahus läbimise korral tasuta, kuid katkestamise korral tuleb koolituskoha kulud kanda teenistuja asutusel.

Koolitus sisaldab ka kohvipause, kuid lõuna on osalejatele omal käel.

Kui koolitusele registreerub rohkem huvilisi kui on koolituskohti, siis arvestatakse koolitusrühma arvamisel nii registreerimisjärjekorda kui erinevate asutuste esindatust. Koolitusrühmast välja jäänud registreerunutest moodustatakse ootejärjekord ning neil on võimalik koolitusele pääseda, kui keegi koolitusrühmas olijatest oma kohast loobub.

3päevase koolituse puhul loetakse koolitus läbituks, kui koolitusrühma arvatu on osalenud vähemalt kahel koolituspäeval. Kui osaleja jätab koolitusele ilmumata, ei läbi koolitust eelpoolnimetatud mahus või talle ei leita loobumise korral asendajat, siis esitatakse katkestanud teenistuja asutusele arve koolituskoha kulude ulatuses.

Koolituskoha kulu on 294 eurot.

Registreerumisel kinnitab osaleja, et on informeerinud osalemisest oma asutuse koolitusjuhti ning tutvunud koolitusel osalemise tingimustega.

TINGIMUSED

Maht
3 päeva, 22 akadeemilist tundi.
Koolitaja

Toomas Sepp, Helen Kranich, Tanel Oppi, Uno Silberg, Andres Laisk, Peeter Vihma

Kontaktinfo

Eesnimi
Karin
Perenimi
Sindonen
Telefon
696 5568
E-mail
karin.sindonen@sisekaitse.ee