Sündmused

Avaliku teenistuse eetika (Tartus)

Info

Sündmuse alguskuupäev
Sündmuse lõpukuupäev
Sündmuse kategooria
Koht
Dorpat Konverentsikeskus, Turu 2, Tartu
Korraldaja
Sisekaitseakadeemia täiendusõppe keskus
Osalejate max arv
20

Kirjeldus

ESF RTK SKA logod

Avaliku teenistuse ja avaliku sektori eetika koolitused viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna 12 "Haldusvõimekus" meetme 12.1 „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ tegevuse 12.1.1 "Inimressursi koolitus ja arendamine" raames. Koolitusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ning riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest.

Avaliku teenistuse eetika

Kirjeldus

Koolitus on praktilise suunitlusega, keskendudes Eesti avaliku sektori toimimispõhimõtetele, avalikule eetikale ja korruptsiooni ennetamise võimalustele.

Eesmärk

Osaleja tunneb ära tegelikke ja näilisi huvide konflikti ja laiemalt professioonieetika probleemolukordi ja nende lahendamise võimalusi.

Sihtgrupp
Riigi- ja KOV ametiasutuste ametnikud ja töötajad ATSi tähenduses. Vallavanemad, linnapead, valla- ja linnavalitsuse liikmed
Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

  • teab põhiväärtuseid, mis on omased avaliku sektori ja teenistuse toimimisele;
  • teab avaliku (teenistuse) eetika ning korruptsiooniga seotud põhimõisteid ja kontseptsioone; 
  • oskab ära tunda ning pädevalt lahendada igapäeva töös eetilisi probleeme.
Sisu

Käsitletavad olulisemad teemad on järgmised:

  • ametnikueetika kui professioonieetika olemus ja roll avaliku teenistuse usaldusväärsuse tagamisel, ametniku rollikonfliktid, avaliku teenistuse väärtused;
  • õigusaktide ning avaliku teenistuse eetikasüsteemide suhe, korruptsioon ja huvide konflikt, korruptsiooni ennetavad abinõud ja kontrollimehhanismide rakendamine asutustes;
  • ametniku eetikakoodeks, selle eesmärk ja rakendamine;
  • ametnikueetika nõukogu tegevus ja nõukogu olulisimad seisukohad ja juhendid;
  • praktiliste juhtumite analüüs ja arutelu ning eetilise kompetentsi suurendamine.

Tutvu ajakavaga SIIN.

Õppemeetodid

Õppemeetoditena kasutatakse lühiloengut, videokaasustel põhinevat diskussiooni, grupitööd, juhtumite arutelu.

Lisainformatsioon

Koolitusest osavõtt on osalejatele ettenähtud mahus läbimise korral tasuta! Koolitus loetakse läbituks, kui koolitusmahust osaletakse 100%. Kui isik ei läbi koolitust eelpoolnimetatud mahus, mitteosalemisest teavitamisele järgnevalt ei leita isikule asendajat või isik jätab koolitusel osalemata, siis esitatakse registreerunud teenistuja asutusele arve koolituskoha kulude ulatuses. Koolituskoha kulu on 95 eurot.  

Koolituspäevad sisaldavad õppematerjale ja kohvipause (lõunasöök ei kuulu hinna sisse).

Osalemise soovi korral palume registreeruda koolitusele esimesel võimalusel allpool oleva elektroonilise registreerimisvormi kaudu. Registreerumistähtaeg on nädal enne koolituse toimumist või kuni kohtade täitumiseni.

 Kesksete koolituste läbimise tingimused

Maht
8 akadeemilist tundi
Koolitaja

Anneli Sihver omab 8-aastast kogemust eetika-alaste koolitusprogrammide koostamisel ja koolituste läbiviimisel. Ta on koolitanud erinevaid sihtrühmi nii "Keskse koolituse programmi" raames kui ka koolitanud konkreetsete asutuste tellitud programmi alusel. Annelil on kogemus ülikoolikursuste raames eetika-alaste loengute lugemisel ja ta on osalenud rahvusvaheliste eetika-alaste koolitusprogrammide läbiviimisel (OECD Sigma, Euroopa Komisjon TAIEX, OSCE jne).

Tanel Oppi on põhitöö kõrvalt õppejõu ja juhina koolitanud juba alates aastast 2004. Peamised koolitusvaldkonnad on olnud avalik haldus (avaliku halduse toimeprotsessid, avalik teenistus, kohalikud omavalitsused), avaliku sektori eetika (avaliku teenistuse eetika, korruptsiooni ennetamine) ning juhtimine (tulemusjuhtimine, kvaliteedijuhtimine). Avaliku sektori eetika koolitamise kogemus ulatub tagasi aastasse 2006 kui Tanel oli üks esimest koolitajate grupist, kes Aive Pevkuri vedamisel töötas välja vastavad koolitusprogrammid ja osales metoodikakoolitustel. Selle kõrvalt on ta kolmel korral juhtinud interaktiivse õppematerjali „Avaliku sektori eetika“ eestindamist ja uuendamist. 

Koolitusele registreerimine toimub läbi riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP).

Kontaktinfo

Eesnimi
Karin
Perenimi
Sindonen
Telefon
696 5568
E-mail
karin.sindonen@sisekaitse.ee