Sündmused

Hariduselu kvaliteediga seotud kutseväärikuse edendamine ja korruptsiooniriskide ennetamine Eesti üld- ja kutsehariduskoolide juhtimises (Rakveres)

Info

Sündmuse alguskuupäev
Sündmuse lõpukuupäev
Sündmuse kategooria
Koht
AQVA Hotel & Spa Parkali 4, RAKVERE
Korraldaja
Sisekaitseakadeemia täiendusõppe keskus
Osalejate max arv
20

Kirjeldus

ESF RTK SKA logod

Avaliku teenistuse ja avaliku sektori eetika koolitused viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna 12 "Haldusvõimekus" meetme 12.1 „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ tegevuse 12.1.1 "Inimressursi koolitus ja arendamine" raames. Koolitusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ning riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest.

Hariduselu kvaliteediga seotud kutseväärikuse edendamine ja korruptsiooniriskide ennetamine Eesti üld- ja kutsehariduskoolide juhtimises

Kirjeldus

Koolitus on praktilise suunitlusega, keskendudes uuringutest, Riigikontrolli audititest ja seadustest tulenevast korruptsiooni ennetamise võimalustele haridusvaldkonna juhtimises.

Eesmärk

Koolituse tulemusel osaleja teab ja ennetab eetika- ning korruptsioonialaseid riske haridusvaldkonna juhtimises.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

  • teab Eesti haridusvaldkonna eetika- ja korruptsiooniriskide uuringu tulemusi ja seotud mõisteid;
  • teab Eesti haridusvaldkonna eetika juhtimise süsteemide edendamise ja korruptsiooniriskide ennetuse peamisi mõisteid,  argumenteerimisvõimalusi, õigusaktide nõudeid ja teadusuuringutest lähtuvaid soovitusi;
  • kasutab eesmärgipäraselt hariduse kvaliteeti mõjutava juhtimissüsteemi parendusvõimalusi.
Sisu

Käsitletavad olulisemad teemad on järgmised:

  • haridusasutuste juhtimisel ja hariduse kvaliteedi tagamisel olulisemad eetika, huvide konflikti ja korruptsiooniga seotud mõisted;
  • valdkondlikud õigusaktid, normid, eeskirjad, juhised, tavad;
  • enamlevinud eetikaalased probleemid avaliku sektori haridusasutuste juhtimisel;
  • kutseväärikuse edendamise, korruptsiooni ja huvide konflikti juhtimise ning ennetamise võimalused;
  • praktiliste juhtumite analüüs ja arutelu ning eetilise kompetentsi suurendamine haridusasutuste juhtimissüsteemi parendamiseks.

Tutvu ajakavaga SIIN.

Õppemeetodid

Õppemeetoditena kasutatakse lühiloengut, videokaasustel põhinevat diskussiooni, grupitööd, juhtumite ja kohtukaasuste arutelu.

Lisainformatsioon

Sihtgrupp:

  • Riigi ja KOV ametiasutuste hallatavate üldharidus- ja kutseõppeasutuste (v.a rakenduskõrgkoolid) juhid, eelkõige direktorid;
  • Munitsipaal- ja riigikoolide pidajate esindajad (nt valla- ja linnavolikogu liikmed, esindusvolituse korral valla- ja linnavalitsuse liikmed) ning riigi või KOV ametiasutuse ametnikud ja töötajad, kes koordineerivad/juhivad riigi ning KOV ametiasutuste poolt hallatavate üldharidus- ja kutseõppeasutuste (v.a rakenduskõrgkoolid) tegevust.

Koolitusest osavõtt on osalejatele ettenähtud mahus läbimise korral tasuta! Koolitus loetakse läbituks, kui koolitusmahust osaletakse 100%. Kui isik ei läbi koolitust eelpoolnimetatud mahus, mitteosalemisest teavitamisele järgnevalt ei leita isikule asendajat või isik jätab koolitusel osalemata, siis esitatakse registreerunud teenistuja asutusele arve koolituskoha kulude ulatuses. Koolituskoha kulu on 95 eurot. 

Koolituspäevad sisaldavad õppematerjale ja kohvipause (lõunasöök ei kuulu hinna sisse).

Osalemise soovi korral palume registreeruda koolitusele esimesel võimalusel allpool oleva elektroonilise registreerimisvormi kaudu. Registreerumistähtaeg on nädal enne koolituse toimumist või kuni kohtade täitumiseni.

 Kesksete koolituste läbimise tingimused

Maht
8 akadeemilist tundi
Koolitaja

Aare Kasemets on Eesti üks väheseid õigusloomesotsiolooge ja teinud teadusuuringute põhiseid täiendkoolitusi nii ametnikele, poliitikutele, ettevõtjatele kui kodanikeühendustele ligi 20 aastat. Peamisteks uurimis- ja koolitusvaldkondadeks avalikus sektoris on viimasel ajal arengukavade ja õigusaktide mõjude hindamise ning osapoolte kaasamise meetodite koolitused, samuti väärika juhtimisega seotud korruptsiooniriskide ennetuse koolitused. Käesolev koolituskava põhineb Tartu Ülikooli tiimis 2016-17 tehtud Eesti haridusvaldkonna korruptsiooniriskide uuringule. Samuti on Aare varem osalenud Sisekaitseakadeemias ärikorruptsiooni uurimisprojektis (2015-16) ning õpetanud magistrantidele korruptsiooni sotsiaalse kontrolli kursust. Alates 2012. aastast on Aare Euroopa Liidu riikide valitsemis- ja korruptsiooniriskide monitooringu Eesti korrespondent.

Hille Voolaid on Haridus- ja Teadusministeeriumis korruptsiooniennetuse eest vastutav ametnik, kelle eestvedamisel on töötatud välja juhendmaterjal ning sellega seotud teavitussüsteemid korruptsiooni ennetamiseks ministeeriumi hallatavates allasutustes. Juhendmaterjali on ta tutvustanud teabepäevadel õppeasutuste ja teiste allasutuste juhtidele, kohalike omavalitsuste ja munitsipaalõppeasuste juhtidele.

Teemakohane artikkel on avaldatud ka Õpetajate Lehes. 

Koolitusele registreerimine toimub läbi riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP).

Kontaktinfo

Eesnimi
Karin
Perenimi
Sindonen
Telefon
696 5568
E-mail
karin.sindonen@sisekaitse.ee