Sisseastumistingimused

Sisseastumise eelduseks on

  • bakalaureuse kraad, rakenduslik kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon
  • inglise keele oskus vähemalt kesktasemel – sisseastumisel sooritatakse test, mis koosneb grammatikatestist ja erialase teadusartikli ingliskeelse kokkuvõtte tegemisest
Sisseastumiskatsed

 

Sisseastumiskatsed koosnevad planeeritava magistritöö kava koostamisest, inglise keele testist ning vestlusest. Loe magistrippe hindamiskriteeriumitest lähemalt siit.

PLANEERITAVA MAGISTRITÖÖ KAVA

Magistritöö uurimisvaldkond võib tuleneda tööalasest vajadusest või võib olla valitud Sisekaitseakadeemia, Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi ning nende haldusala asutuste (Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, vanglad, Maksu- ja Tolliamet) poolt väljapakutud teemadest.

Magistritöö esialgses kavas (mahuga 2–5 lk) tutvustab kandidaat probleemi või uurimisteemat, mida hakkab uurima õpingute vältel, koostades õppe lõpuks sisejulgeoleku valdkonnas aktuaalse ja rakendatava magistritöö. Kava loomisel saab täpsemaid juhiseid siit ning vormistamiseks ja kasutatud kirjandusele viitamiseks võib kasutada Sisekaitsekadeemia üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhendit.

Teaduskirjanduse leidmisel on võimalik kasutada individuaalse nõustamise teenust, mille käigus aitavad Sisekaitseakadeemia raamatukogutöötajad personaalselt ja vastavalt õppuri vajadustele soovitud teemavaldkonnas infootsingut läbi viia.

Magistritöö kava hinnatakse iga komisjoniliikme poolt eraldi, hinnangute alusel kujuneb keskmine, mis moodustab sisseastumise koondtulemusest 40% ehk 40 punkti.

INGLISE KEELE TEST

Õppetöö sisejulgeoleku magistriõppes toimub peale eesti keele ka inglise keeles, seetõttu peame vajalikuks veenduda kandidaadi keeleoskuses.

Esmalt palume kandidaadil läbida tasemetesti, mille alusel hinnatakse Teie teadmisi sõnavaras ja grammatikas. Testi sooritamiseks on aega 30 minutit. Järgnevalt palume Teil 40 minuti jooksul ingliskeelsest erialatekstist koostada 180-200- sõnaline ümberjutustus. Tekst võib olla lõik strateegilisest baasdokumendist, teadusartiklist või meediaartiklist (vt näitena väljavõtet ingliskeelsest artiklist).

Testi tulemusi hindab Sisekaitseakadeemia Keelekeskus. Inglise keele test moodustab sisseastumise koondtulemusest 20% ehk 20 punkti.

Näide:
Choose the word or phrase which best completes each sentence.

* The singer ended the concert ……………….. her most popular song
A by B with C in D as

*I suggest we ………………..outside the stadium tomorrow at 8.30
A meeting B meet C met D will meet

Oma keeletaset on sisseastujatel võimalik testida siinolevas testis.

Online-test on sarnane sisseastumisel sooritatava testiga, kuid sissastumisel kasutatav test on palju pikem.
Online-testis on 25 küsimust, sisseastumisel sooritatavas testis 60. Online-testis annab iga õige valikvastus ühe punkti ning tulemus kujuneb järgmiselt:

25 – 24 punkti – kõrgtase (C2)
21 – 23 punkti – kõrgtase (C1)
18 - 20 punkti – kõrgem kesktase (B2)
17 - 16 punkti – kesktase (B1)
15 punkti ja vähem – madalam kesktase ja algajad ( A2 ja A1)

SISSEASTUMISVESTLUS

Sisseastumisvestlused täpse kuupäeva ja kellaaja lepime kandideerijatega kokku pärast kandideerimisavalduse esitamist inglise keele testi sooritamise päeval.

Sõltuvalt kandidaatide arvust ning kavandi ja inglise keele testi tulemuste põhjal kujunenud pingereast, palutakse sisseastumisvestlusele maksimaalselt 60 parimat kandidaati. 20-minutilise vestluse käigus arutletakse sisejulgeoleku valdkonna aktuaalsetel teemadel ning võetakse kõne alla küsimused, mis võivad olla tekkinud komisjoniliikmetel kandidaadi kohta. Hinnatakse kandidaadi õpimotivatsiooni, teadmisi sisejulgeoleku valdkonnas ning teadustööga seotud ambitsioone.

Vestlus moodustab koondtulemusest 40% ehk 40 punkti.