Inglise keel ametikeelena sisejulgeoleku valdkonna töötajatele

Koolitusel omandatakse inglise keeles erialaseks suhtlemiseks, vajalik sõnavara ning grammatikastruktuurid.

Eesmärk

Koolituse tulemusel on õppijal inglise keeles erialaseks suhtlemiseks vajalik sõnavara ning grammatikastruktuurid.

Sihtgrupp
Sisejulgeoleku valdkonna töötajad, minimaalne vajalik keeletase A2.
Õpiväljundid

Koolituse läbinu

  • arendab vestlust tööalastes suhtlusolukordades;
  • eristab olulist infot ebaolulisest ning edastab info ladusas keeles, kasutades asjakohaseid keelendeid;
  • koostab suuliseid ja kirjalikke lühikokkuvõtteid dokumentidest;
  • koostab suulisi esitlusi erialasel teemal;
  • juhib nõupidamisi ja koosolekuid.


Sisu

Kursuste käigus arendatakse nii suulist kui ka kirjalikku väljendusoskust. Rõhuasetus on eelkõige osalejate tööks vajaliku sõnavara arendamisel ning täiendamisel. Kursust on võimalik läbi viia intensiivse õppetsüklina või mitu korda nädalas toimuvate paaristundidena.

Õppemeetodid:

  • Erialaste tekstide lugemine ja arutelu
  • Tekstide kuulamine, videote vaatamine ja nende põhjal küsimuste koostamine ja küsimustele vastamine
  • Dialoogid/rollimängud reaalsete tööalaste suhtlussituatsioonide põhjal
  • Nõupidamiste ja koosolekute läbimängimine
  • Ettekannete tegemine erialasel teemal ja küsimuste küsimine ning neile vastamine

Kõikide ülalmainitud tegevuste käigus omandatakse ja kinnistatakse ametialaseks suhtlemiseks vajalikku (erialast) sõnavara, termineid ja väljendeid.


Maht
40 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.