Vastuvõtukatsed

 

Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel on lisaks avalduse esitamisele vajalik läbida vastuvõtukatsed veendumaks, et tulevane kadett saab keeleliselt õpingutega hästi hakkama, on tugev ja terve, motiveeritud õppima ning sobiv valitud erialale. 

Seetõttu eeldame kandideerijatelt:

  • head eesti keele oskust – eesti keele sisseastumistest;
  • head füüsilist vormi (va päästekorraldaja, tolli ja maksunduse erialadel ja sisejulgeoleku magistriõppes) – kehalised katsed;
  • sobivust erialale – kutsesobivuse vestlus.                                                           


Eesti keele testi ja kehalisi katseid on võimalik sooritada kokku kolmel korral - aprillis, mais või/ja juulis. Sel aastal korraldatakse aprillis lisaks Tallinnas toimuvatele katsetele ka katsed Ida-Viurmaal. Kandidaat saab soorituseks endale sobivaima aja valida ning vajadusel järgmisel korral uuesti osaleda ja tulemust parandada. Arvestame kõige viimasena sooritatud tulemust. Kehaliste katsete alasid tuleb sooritada komplektina, st ühtki ala eraldi uuesti sooritada ei saa.

Soovitame tungivalt eesti keele oskuse testimise ja kehalised katsed sooritada juba eelkatsete ajal, et võimalikke riske vältida. Eelkatsetel osalemine ei kohusta kandidaati ühelegi erialale kandideerima, kuid annab hea võimaluse tulemus ära sooritada, näiteks juhuks, kui põhikatsete ajal haige ollakse.

Info vastuvõtukatsete kohta telefonil 696 5403 või 513 8295.

TAUSTAKONTROLL

Päästekorraldaja, politseiametniku, politseiteenistuse ja vanglaametniku erialadel on vajalik läbida taustakontroll. Taustakontrollis osalemiseks tuleb kandidaadil täita vastav isikuandmete ankeet ning lisada see sisseastumisavalduse juurde. Kui kandidaat ei läbi taustakontrolli edukalt, antakse sellest teada hiljemalt vahetult pärast kutsesobivusvestlust.

TERVISEKONTROLL

Politsei- ja piirivalvekolledžis ja justiitskolledžis õppimissoovi kinnitanud kandidaadid läbivad enne immatrikuleerimist tervisekontrolli.

Politsei- ja piirivalvekolledžisse õppima asumiseks peab olema kehtiv tervisetõend. Selleks suunatakse õppimatulekut kinnitanud kandidaadid tervisekontrolli akadeemia valitud arsti juurde. Tervisekontrollide teostamise aluseks on Vabariigi Valitsuse 17.12.2009 määrus nr 212 „Politseiametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“.

Tervisekontrolli ei pea läbima need isikud, kes on läbinud kaitseväe arstliku komisjoni (viimase kahe aasta jooksul) või töötervishoiuarsti läbi viidud tervisekontrolli, mis vastab Vabariigi Valitsuse 17.12.2009 määrus nr 212 §-des 2–5 ja § 8 lõikes 5 kehtestatud nõuetele ja kellel on kehtiv tervisetõend nimetatud kontrollide kohta.

Tervisekontrolli tõendeid võivad kandidaadid saata 20.06.– 11.07.2017e-posti aadressile maarja.bachmann [at] sisekaitse.ee või esitada paberil kutsesobivuse vestluse ajal õppekorralduse spetsialistile.

Katsete ajaks on võimalik broneerida tuba Sisekaitseakadeemia ühiselamus.

Info ja tubade broneerimine: Katrin Salumetskatrin.salumets [at] sisekaitse.ee, telefonil 6965339.